Základné ustanovenia - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZÁKON NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona.

ZÁKON NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

(1) Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií 1) (ďalej len „cesta“) vodičmi vozidiel a chodcami.


(2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a) autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,


zdroj: shutterstock.com


b) dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,c) držiteľom vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia, alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine,


d) električkovým koľajovým pásom časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,


zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com


e) hranicou križovatky miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou „Priečna súvislá čiara“, „Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!“ alebo „Priečna súvislá čiara s nápisom STOP“; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,


f) chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom, alebo vedie zviera,


g) chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,


h) jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel,2)i) krajnicou časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,j) križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,k) križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt“), prípadne inou oprávnenou osobou,3)l) motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písmena f) a trolejbus,m) nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa písmena f), samovyvažovacie vozidlo, kolobežka s pomocným motorčekom a bicykel vybavený pomocným motorčekom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 kmh-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorčekom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 kmh-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov,n) neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,

o) neohrozením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,


p) orgánom Policajného zboru útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu,4)

q) pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky, prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvalo žijúceho v zahraničí, trvalý pobyt cudzinca alebo prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky,
r) prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,

zdroj: shutterstock.com


s) samovyvažovacím vozidlom vozidlo založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebuje pomocný riadiaci systém,

zdroj: shutterstock.com

zdroj: shutterstock.com


zdroj: shutterstock.comt) státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,


u) účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky,


v) vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo,


w) vozidlom motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka,


x) vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,


y) zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,
z) zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,
aa) zníženou viditeľnosťou viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli,


ab)   zvláštnym motorovým vozidlom motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke; ide najmä o poľnohospodárske traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje.

____________________
1) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 240/2005 Z. z.
4) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky