Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

§ 8 - Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; ...

zdroj: shutterstock.com

zdroj: shutterstock.com

... to neplatí pre

  • vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,
  • inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti,

  • osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise,

Výnimka sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

zdroj: shutterstock.com

zdroj: shutterstock.com


  • vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,

Výnimka sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.  • osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.


Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z.z.
o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií

Vybrané ustanovenia

Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3 - § 4

Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať

  • deti do veku troch rokov,

  • na prednom sedadle deti vo veku troch rokov a viac s telesnou výškou menšou ako 150 cm.


zdroj: shutterstock.com

Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný.

Obrátenie dozadu je otočenie v opačnom smere, ako je smer jazdy.

Detské zadržiavacie zariadenie sa musí namontovať v súlade s montážnymi informáciami uvedenými v príručke, letáku alebo elektronickej publikácii, ktoré je výrobca tohto zariadenia povinný vypracovať a v ktorých sa uvádza, akým spôsobom a v ktorých typoch vozidiel možno detské zadržiavacie zariadenie bezpečne používať.

zdroj: shutterstock.com
Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla - § 6

Osoba so zdravotnými dôvodmi sa preukazuje lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpeč-nostných systémov vozidla vydaným príslušným zdravotníckym zariadením, ktorého vzor a náležitosti sú uvedené v prílohe č. 2.

Lekárske osvedčenie podľa odseku 1 musí obsahovať čas platnosti osvedčenia o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla, ktorý nesmie byť dlhší ako 1 rok odo dňa vystavenia osvedčenia.

Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydané v inom členskom štáte je platné aj pri preprave na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky.

Spoločné a prechodné ustanovenia - § 7


Podmienky prepravy dospelej osoby s telesnou výškou menšou ako 150 cm vo vozidlách kategórie M1, M2, M3 a N1, N2, N3 ustanovuje osobitný predpis.

( § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. Z)
c) osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise,

zdroj: shutterstock.com

Vo vozidlách kategórie M1 a N1, v ktorých sú umiestnené dve detské zadržiavacie zariadenia na zadných sedadlách a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretieho detského zadržiavacieho zariadenia, možno dieťa vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútať bezpečnostným pásom.

Preprava dieťaťa je zakázaná na predných sedadlách za podmienok ustanovených v predchádzajúcom odseku.

Ak vozidlá kategórie M1 a N1 nie sú vybavené detským zadržiavacím zariadením alebo je týchto zariadení vo vozidle nedostatočný počet, možno dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci pripútať na zadnom sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo vybavené.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky