Regulačné značky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 7 - Regulačné značky
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
(1) Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy alebo obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky (ďalej len „regulácia“).
Regulačné značky
(2) Ak z významu značky nevyplýva inak, regulácia vyplývajúca z regulačnej značky platí pre celú šírku vozovky okrem regulačnej značky umiestnenej nad jazdným pruhom, ktorá platí len pre daný jazdný pruh, a regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke, ktorá platí len pre daný jazdný pruh alebo pre dané jazdné pruhy.
Regulačné značky
(3) Regulácia vyplývajúca zo značky o dávaní prednosti v jazde a zo značky o smere jazdy platí v bezprostrednej blízkosti miesta, kde je značka umiestnená. Regulácia vyplývajúca zo značky o zákaze vjazdu platí tam, kde je značka umiestnená, okrem značky o zákaze vjazdu, ktorá je umiestnená nad jazdným pruhom alebo ktorá je vyobrazená na pruhovej značke.
Regulačné značky
(4) Regulácia vyplývajúca z inej regulačnej značky, ako je uvedená v odseku 3, platí od miesta, kde je značka umiestnená.
Regulačné značky
(5) Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.
Regulačné značky
(6) Ak je regulačná značka umiestnená spolu s výstražnou značkou, regulácia z nej vyplývajúca platí najďalej 100 m za miestom, kde pominulo nebezpečenstvo, na ktoré upozorňovala výstražná značka.
Regulačné značky
(7) Regulačnú značku podľa odseku 4 možno priebežne opakovať, ak regulácia vyplývajúca z takejto značky platí na dlhšom úseku.
Regulačné značky
(8) Zónová značka je regulačná značka v tvare pravouholníka s nápisom ZÓNA v hornej časti. Regulácia vyplývajúca zo zónovej značky platí na všetkých cestách zóny v oboch smeroch jazdy po značku, ktorá ju ukončuje. Zónové značky sa umiestňujú na všetkých príjazdových cestách do zóny a na všetkých výjazdových cestách zo zóny. Na zónovú značku sa nevzťahujú odseky 5 až 7.
Regulačné značky
(9) Predbežná značka je regulačná značka s dodatkovou tabuľkou, na ktorej je uvedená vzdialenosť alebo smer k regulačnej značke. Predbežná značka vopred upozorňuje na inú regulačnú značku, ak je to potrebné z hľadiska viditeľnosti alebo na predbežné upozornenie účastníkov cestnej premávky.
Regulačné značky
(10) Všeobecné pravidlá cestnej premávky možno vyznačiť regulačnými značkami len vtedy, ak je to vzhľadom na miestne pomery nevyhnutné.

(11) Podrobnejšie členenie regulačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 3.
Regulačné značky
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah