Príloha č. 3 - Regulačné značky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
REGULAČNÉ ZNAČKY
Príloha č. 3 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
I. Značky o dávaní prednosti v jazde

201 Daj prednosť v jazde!
Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde.

202 Stoj, daj prednosť v jazde!
Značka ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde.
Vodič je povinný zastaviť vozidlo
a) na značke STOP čiara alebo
b) na takom mieste, odkiaľ má náležitý rozhľad na križovatku alebo na železničnú trať.
Ako predbežná značka k tejto značke sa používa značka Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť k povinnému zastaveniu s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo.

203 Prednosť protiidúcich vozidiel
Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde protiidúcim vozidlám.
II. Príkazové a zákazové značky
II. 1. Smer jazdy
Spoločne k značkám o smere jazdy
Značky o smere jazdy neplatia pre električku a trolejbus.

210 Prikázaný smer jazdy
Značka prikazuje jazdu vo vyznačenom smere alebo vyznačených smeroch.

211 Prikázaný smer odbočenia
Značka prikazuje odbočenie vo vyznačenom smere.

212 Prikázaný smer obchádzania
Značka prikazuje obchádzanie vo vyznačenom smere.

213 Kruhový objazd
Značka označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy v smere vyznačenom šípkami na značke.

215 Zákaz odbočenia
Značka zakazuje odbočenie vo vyznačenom smere.

216 Zákaz otáčania
Značka zakazuje otáčanie.
II. 2. Špeciálne cestičky alebo pruhy
Spoločne k špeciálnym cestičkám alebo pruhom

1. Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak.

2. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí len pre celú šírku cestičky alebo pruhu. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí najďalej po miesto, kde je koniec cestičky alebo pruhu jednoznačne rozoznateľný.

220 Cestička pre chodcov
Značka označuje komunikáciu určenú pre chodcov a prikazuje chodcovi použiť takto označenú cestičku.

221 Cyklistická komunikácia
Značka označuje cestičku pre cyklistov alebo cyklistický pruh a prikazuje cyklistovi použiť takto označenú cestičku alebo pruh.

222 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov
Značka označuje spoločnú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a prikazuje im ju použiť.

223 Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov
Značka označuje oddelenú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom prikazuje použiť časť pre nich určenú.

224 Vyhradený pruh pre verejnú dopravu
Značka označuje vyhradený pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb a prikazuje im ho prednostne použiť.

225 Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
Značka ukončuje špeciálnu cestičku alebo pruh. Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.
II. 3. Zákazy vjazdu
Spoločne k značkám o zákaze vjazdu

Značky o zákaze vjazdu neplatia pre električku a trolejbus.

230 Zákaz vjazdu
Značka zakazuje vjazd všetkými vozidlami.

231 Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
Značka zakazuje vjazd všetkými vozidlami v oboch smeroch jazdy.

232 Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá
Značka zakazuje vjazd všetkými motorovými vozidlami.

233 Zákaz vjazdu (vstupu) pre
Značka zakazuje vjazd alebo vstup vozidlami alebo účastníkmi cestnej premávky vyznačeným symbolom.

234 Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci
Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi nebezpečné veci, ktoré musia byť označené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

235 Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.
Iné množstvo alebo druh nákladu možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke.

240 Maximálna hmotnosť
Značka zakazuje vjazd vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktorých okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich presahuje vyznačenú hranicu na značke.
Pri jazdnej súprave sa obmedzenie hmotnosti vzťahuje na každé vozidlo zapojenej súpravy osobitne.
Pri jazdnej súprave tvorenej ťahačom a návesom sa maximálna hmotnosť vzťahuje na okamžitú hmotnosť ťahača a hmotnosť návesu pripadajúcu na ťahač a na zostatkovú hmotnosť návesu osobitne.

241 Maximálna hmotnosť na nápravu
Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich pripadajúca na najviac zaťaženú nápravu presahuje vyznačenú hranicu.

242 Maximálna šírka
Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá šírka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

243 Maximálna výška
Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá výška vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

244 Maximálna dĺžka
Značka zakazuje vjazd vozidlom alebo súpravou vozidiel, ktorých okamžitá dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

245 Povinné zastavenie vozidla
Značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla.
Na značke sa stručne uvádza dôvod zastavenia.

248 Nízkoemisná zóna
Značka označuje začiatok nízkoemisnej zóny, v ktorej je premávka vozidiel regulovaná podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

249 Koniec nízkoemisnej zóny
Značka označuje koniec nízkoemisnej zóny.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah