Príloha č. 4 - Informačné značky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
INFORMAČNÉ ZNAČKY
Príloha č. 4 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
I. Značky o prednosti v jazde

301 Križovatka s prednosťou v jazde
Značka informuje o prednosti v jazde v najbližšej križovatke.
Na značke môže byť znázornené aj len samostatné pravé pripojenie.

302 Hlavná cesta
Značka označuje začiatok alebo priebeh hlavnej cesty.

303 Koniec hlavnej cesty
Značka informuje o ukončení hlavnej cesty.

304 Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
Značka informuje vodiča o prednosti v jazde pred protiidúcimi vozidlami.
II. Značky o cestách s osobitnými pravidlami
Spoločne k značkám o obci
1. Značky informujúce o názve obce v jazyku národnostnej menšiny sa umiestňujú pod značky Obec a Koniec obce.
2.Značky Obec a Koniec obce možno zobraziť spolu so značkami informujúcimi o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na spoločnej podkladovej doske, a to obe značky s polovičnou výškou
   .

305 Obec
Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar.
Ak značka informuje o názve miestnej časti obce, v spodnej časti značky sa uvádza názov obce, ku ktorej táto miestna časť administratívne patrí.


306 Koniec obce
Značka označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar.


307 Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Značka informuje o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na začiatku obce.

308 Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
Značka informuje o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na konci obce.
Spoločne k značkám o diaľnici a ceste pre motorové vozidlá
Ak diaľnica prechádza do cesty pre motorové vozidlá, značka Cesta pre motorové vozidlá zároveň označuje koniec diaľnice; ak cesta pre motorové vozidlá prechádza do diaľnice, značka Diaľnica zároveň označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.

309 Diaľnica
Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na diaľnici a miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

310 Koniec diaľnice
Značka označuje koniec diaľnice.

311 Cesta pre motorové vozidlá
Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na ceste pre motorové vozidlá.

312 Koniec cesty pre motorové vozidlá
Značka označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.

313 Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou
Značka označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

314 Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou
Značka označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice nepodlieha úhrade diaľničnou známkou.

315 Obytná zóna
Značka označuje miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne.

316 Koniec obytnej zóny
Značka označuje koniec obytnej zóny.

317 Pešia zóna
Značka označuje miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v pešej zóne.

318 Koniec pešej zóny
Značka označuje koniec pešej zóny.

319 Školská zóna
Značka označuje miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v školskej zóne.

320 Koniec školskej zóny
Značka označuje koniec školskej zóny.321 Jednosmerná cesta
Značka označuje cestu s jednosmernou premávkou a vyznačuje dovolený smer jazdy.

322 Tunel
Značka označuje tunel, v ktorom platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli.
Ak ide o tunel dlhší ako 500 m, môže byť v spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke uvedený názov a dĺžka tunela.

III. Návesti

325 Priechod pre chodcov
Značka označuje priechod pre chodcov.

326 Priechod pre cyklistov
Značka označuje priechod pre cyklistov.

327 Podchod alebo nadchod
Značka označuje podchod alebo nadchod.
Vhodným spôsobom možno označiť bezbariérový podchod alebo nadchod.

328 Slepá cesta
Značka označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.
Vhodným spôsobom možno informovať o prejazdnosti slepej cesty pre cyklistov.

330 Služby
Značka vhodným symbolom označuje miesto, na ktorom sa poskytuje služba významná pre verejnosť.

331 Zastávka
Značka vhodným symbolom označuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.

332 Stanovište taxi
Značka označuje stanovište vozidiel taxislužby.

333 Polícia
Značka informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru s nepretržitou službou.

334 Kontrola rýchlosti
Značka označuje miesto, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel technickým prostriedkom konštrukčne pevne spojeným so zemou.

335 Núdzová odstavná plocha
Značka označuje miesto vyhradené na núdzové státie vozidla.

336 Miesto na núdzové brzdenie
Značka vo vyznačenom smere označuje miesto na núdzové brzdenie na prudkom klesaní.

340 Miestna návesť
Značka označuje kraj, okres, časť obce, most a podobne.
Ak značka označuje turisticky významný cieľ alebo turistickú trasu, má hnedú farbu.

341 Štátna hranica
Značka označuje hranicu štátu a uvádza jeho názov.

342 Informácie o všeobecných pravidlách
Značka informuje vodičov vchádzajúcich na územie Slovenskej republiky o najvyššej dovolenej rýchlosti a o dennom svietení.343 Dopravné obmedzenia na horskom prechode
Značka vhodným textom alebo symbolom informuje o dopravných obmedzeniach na horskom prechode.

344 Varovná tabuľa
Značka upozorňuje na vjazd do protismeru.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah