Príloha č. 5 - Dodatkové tabuľky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
DODATKOVÉ TABUĽKY
Príloha č. 5 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
Spoločne k dodatkovým tabuľkám
1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3.Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.
I. Všeobecné dodatkové tabuľky

501 Vzdialenosť
Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť k
a) nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,
b) regulačnej značke, ktorou začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
c) miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená.

502 Dĺžka úseku
Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku
a) nebezpečného úseku, ak je umiestnená pod výstražnou značkou,
b) platnosti značky Snehové reťaze , Najvyššia dovolená rýchlosť , Zákaz predchádzania , Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá alebo Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami , pod ktorou je umiestnená,
c) platnosti pruhovej značky, pod ktorou je umiestnená.

503 Smerová šípka
Dodatková tabuľka vyznačuje smer k
a) nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,
b) regulačnej značke, ktorou sa začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
c) miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená.

504 Smer platnosti
Dodatková tabuľka vyznačuje smer platnosti dopravnej značky, pod ktorou je umiestnená.
Dodatková tabuľka môže byť doplnená údajom o dĺžke platnosti daným smerom v metroch.

505 Časové obmedzenie
Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačené časové obdobie.

506 Platí pre
Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačených účastníkov cestnej premávky.

507 Neplatí pre
Dodatková tabuľka vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, vyznačených účastníkov cestnej premávky.

508 Hmotnosť
Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá rozširuje zákaz na všetky vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.

509 Spresňujúce informácie
Dodatková tabuľka podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách nebezpečenstva, regulácie alebo informácie vyznačenej značkou, pod ktorou je umiestnená; v prípade potreby informuje o uvedených skutočnostiach v inom ako štátnom jazyku.
II. Špecifické dodatkové tabuľky

510 Priebeh hlavnej cesty
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! , Stoj, daj prednosť v jazde! alebo Hlavná cesta vyznačuje priebeh hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko rozoznateľný.
Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou.

511 Vzdialenosť k povinnému zastaveniu
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! vyznačuje vzdialenosť k značke Stoj, daj prednosť v jazde! .

512 Priečna jazda električky
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! alebo Stoj, daj prednosť v jazde! ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde električke.

513 Priečna jazda cyklistov
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! alebo Stoj, daj prednosť v jazde! ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou.
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom pri odbočovaní na jednosmernú cestu a v jej priebehu.

514 Obojsmerná jazda cyklistov
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom v priebehu jednosmernej cesty.

515 Voľno
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou označujúcou špeciálnu cestičku alebo pruh umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť.
Ak ide o špeciálnu cestičku alebo pruh určený pre chodcov alebo pre cyklistov, účastník cestnej premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť chodca alebo cyklistu.
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Pešia zóna umožňuje vjazd do pešej zóny vyznačeným účastníkom cestnej premávky.

520 Tranzit
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o zákaze vjazdu umožňuje vjazd
a) vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu, alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu,
b) vozidlom, ktoré je oslobodené od platby mýta za vymedzené úseky ciest, alebo
c) vozidlom autoškoly pri výcviku, skúške alebo preskúšaní.

521 Kategória tunela
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci obmedzuje zákaz len na vozidlá prepravujúce určité nebezpečné veci, ktoré je zakázané prepravovať cez tunel vyznačenej kategórie.

522 Jediné vozidlo
Dodatková tabuľka s vyznačenou hodnotou v tonách umiestnená pod značkou Maximálna hmotnosť umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke.
Dodatková tabuľka s vyznačenou hodnotou v metroch umiestnená pod značkou Maximálna dĺžka umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá dĺžka vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá dĺžka súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke.
Vodič takého vozidla je povinný zabezpečiť, aby na daný úsek nevošlo súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlo.

525 Predchádzanie zvláštnych vozidiel
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania umožňuje predchádzať zvláštne motorové vozidlá.

526 Rozšírenie zákazu predchádzania
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá rozširuje zákaz aj na autobusy a osobné vozidlá s prívesom.

527 Emisná trieda
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Nízkoemisná zóna vyznačuje emisnú triedu, ktorá sa vzťahuje na reguláciu premávky vozidiel v nízkoemisnej zóne.

530 Obmedzenie parkovania na krajnici
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia rozširuje zákaz aj na krajnicu.

531 Vyhradené parkovanie
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia umožňuje zastaviť a stáť na parkovacom mieste len pre určité vozidlo alebo pre určitého držiteľa parkovacieho povolenia, pre ktorého je dané miesto vyhradené.

532 Časovo obmedzené parkovanie
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o parkovaní obmedzuje možnosť parkovania najdlhšie na vyznačenú dobu.
Ak je v ľavej časti dodatkovej tabuľky vyznačený symbol parkovacieho kotúča, možno na takto označenom mieste parkovať len s použitím parkovacieho kotúča. Parkovací kotúč musí byť viditeľne umiestnený v prednej časti vozidla a musí sa na ňom nastaviť čas začiatku parkovania, a to k najbližšej polhodine alebo celej hodine; takto nastavený čas sa počas parkovania nesmie meniť.
Na parkovacom kotúči vo forme elektronickej aplikácie sa musí nastaviť čas začiatku parkovania, ktorý sa počas parkovania nesmie meniť.

533 Platené parkovanie
Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o parkovaní obmedzuje možnosť parkovania len za úhradu.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah