Vodorovné značky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
Vodorovné značky
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
§ 10
(1) Vodorovné značky sa členia na
a) pozdĺžne čiary,
b) priečne čiary,
c) plošné značky,
d) symboly.
Vodorovné značky
(2) Vodorovná značka je bielej farby, ak nie je v odsekoch 3 až 5 alebo v § 11 ustanovené inak.
Vodorovné značky
(3) Vodorovná značka vyznačujúca parkovacie miesto s plateným alebo časovo obmedzeným státím alebo vyznačujúca parkovací pruh s plateným alebo časovo obmedzeným státím môže byť modrej farby.
Vodorovné značky
zdroj: shutterstock.com
(4) Okraj vozovky alebo parkovacie miesto možno vyznačiť na parkovisku, v parkovacej zóne alebo v dopravne upokojenej oblasti (zóna najvyššej dovolenej rýchlosti, obytná zóna, pešia zóna a školská zóna) aj inou farbou okrem žltej farby.
Vodorovné značky
zdroj: shutterstock.com
(5) Na vyjadrenie doplňujúcich informácií sa na povrchu pozemnej komunikácie (ďalej len „cesta“), parkoviska alebo na inej dopravnej ploche môžu použiť aj iné čiary, nápisy alebo symboly, ako sú uvedené v prílohe č. 6, ak je ich význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý, alebo vyobrazenia zvislých značiek s tým, že sú primerane predĺžené; vyobrazenie zvislej značky môže byť vo farebnom vyhotovení podľa príloh č. 1 až 4 alebo len v bielej farbe. Vyobrazenie zvislej značky na ceste slúži ako upozornenie na príslušnú zvislú značku, pravidlo o platnosti zvislej značky alebo všeobecné pravidlo cestnej premávky.
Vodorovné značky
§ 11
(1) Dočasná vodorovná značka je žltej farby; vyznačuje sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce vodorovné značenie, napríklad z dôvodu prác na ceste alebo obchádzky. Dočasná vodorovná značka je nadradená inej vodorovnej značke. Ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značky neposkytovalo jasný a jednoznačný výklad alebo ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia, trvalú vodorovnú značku je potrebné odstrániť; dočasná vodorovná značka sa v takom prípade vyznačí bielou farbou.

(2) Dočasná vodorovná značka tvorená zostavou svetelných dopravných gombíkov umiestnených rovnomerne a husto do radu je platná len vtedy, ak sú gombíky rozsvietené.
Vodorovné značky
§ 12
Vyobrazenie a význam vodorovných značiek sú uvedené v prílohe č. 6.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah