Príloha č. 6 - Vodorovné značky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
VODOROVNÉ ZNAČKY
Príloha č. 6 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
I. Pozdĺžne čiary

601 Pozdĺžna súvislá čiara
Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.
Ak značka vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.
Ak značka vyznačuje vyhradený pruh pre verejnú dopravu, je značka širšia a vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom BUS.
Ak značka vyznačuje cyklistický pruh, je značka širšia a vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom bicykla.
Ak značka vyznačuje vyhradený pruh pre verejnú dopravu alebo cyklistický pruh, má pre ostatných účastníkov cestnej premávky význam značky vyznačujúcej okraj vozovky.
Ak značka oddeľuje protismerné jazdné pruhy, môže byť vyznačená ako dvojitá čiara.

602 Pozdĺžna prerušovaná čiara
Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.
Značku možno prechádzať pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.
Značka doplnená symbolom bicykla v pravidelných vzdialenostiach vyznačuje ochranný pruh pre cyklistov. Do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov.
Ak je značka vyznačená ako dvojitá čiara, vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy.

603 Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou
Značka vyznačuje jazdný pruh.
Vodič je povinný riadiť sa významom bližšej čiary.
II. Priečne čiary

604 STOP čiara
Značka vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde! alebo pred križovatkou s riadenou premávkou.
Značka môže byť doplnená nápisom STOP.
Značkou možno vyznačiť predsunutý priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál zelenej farby, pričom cyklista je povinný zastaviť až pred vzdialenejšou čiarou.

605 Čakacia čiara
Značka vyznačuje miesto, kde sa vodičovi odporúča zastaviť vozidlo, ak dáva prednosť v jazde.
Značka môže byť vyznačená aj prerušovanou čiarou tvorenou malými plnými trojuholníkmi vrcholmi orientovanými proti smeru jazdy.


610 Priechod pre chodcov
Značka vyznačuje priechod pre chodcov.

611 Miesto na prechádzanie
Značka vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov a cyklistov.

612 Priechod pre cyklistov
Značka vyznačuje priechod pre cyklistov.
Ak je priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov, vyznačuje sa len jednou čiarou.
III. Plošné značky

620 Vyšrafovaný priestor
Značka vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.

621 Cikcak čiara
Značka vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.
Značka doplnená symbolom BUS alebo TRAM vyznačuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, na ktorej je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.
Značka doplnená symbolom TAXI vyznačuje stanovište taxíkov, na ktorom je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá taxislužby na vykonávanie zmluvnej prepravy osôb.

622 Parkovacie miesta
Značka vhodným spôsobom vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.
Ak značka vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím, môže byť doplnená vhodným nápisom alebo symbolom.
IV. Symboly

630 Smerové šípky
Smerové šípky vyznačené medzi pozdĺžnymi čiarami vyjadrujú spôsob radenia do jazdných pruhov a prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere.
Značka doplnená symbolom BUS vyznačuje prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere len pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.

631 Predbežné šípky
Značka umiestnená v osi priebežného jazdného pruhu vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.
Značka umiestnená v osi Pozdĺžnej prerušovanej čiary na ceste s obojsmernou premávkou vyznačuje blížiaci sa prechod Pozdĺžnej prerušovanej čiary do Pozdĺžnej súvislej čiary.

635 Koridor pre cyklistov
Značka vyznačuje smer jazdy cyklistov.
Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah