Zvislé dopravné značky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dopravné značky a dopravné zariadenia

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Zvislé dopravné značky - § 5

Zvislé dopravné značky sa podľa významu členia do skupín

 • výstražné značky (skupina A),
 • značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky (skupina P),
 • zákazové značky (skupina B),
 • príkazové značky (skupina C),
 • informatívne prevádzkové značky (skupina IP),
 • informatívne smerové značky (skupina IS),
 • informatívne iné značky (skupina II),
 • dodatkové tabuľky (skupina E).

Výstražné značky skupiny A upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky môže hroziť nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť.

Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky skupiny P ustanovujú a spresňujú účastníkom cestnej premávky prednosť v jazde v križovatke alebo na mieste, v ktorom treba prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde.

Zákazové značky skupiny B ustanovujú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia.

Príkazové značky skupiny C ustanovujú účastníkovi cestnej premávky príkazy a povinnosti.

Informatívne prevádzkové značky skupiny IP, informatívne smerové značky skupiny IS a informatívne iné značky skupiny II poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie dopravného významu alebo slúžia na jeho orientáciu; spravidla mu aj ustanovujú určité zákazy, obmedzenia alebo príkazy a povinnosti.

Dodatkové tabuľky skupiny E spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam zvislej dopravnej značky, pod ktorou sú na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii umiestnené; ak sa tým nenaruší čitateľnosť zvislej dopravnej značky, možno nápisy a symboly vyznačiť priamo v spodnej časti príslušnej zvislej dopravnej značky.

Zvislé dopravné značky sa podľa použitia a vyhotovenia členia na

 • trvalé,

 • trvalé s premenným symbolom,

 • prenosné.


Zvislé trvalé dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii pevne spojenej so zemou; ak je podklad presvetlený, musí sa na prednú stranu značky použiť priesvitná retroreflexná fólia.

Zvislé trvalé dopravné značky s premenným symbolom (ďalej len „premenné značky“) sú značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na premenné značky (č. Z 11b); premenné značky sú nadradené prenosným a trvalým zvislým dopravným značkám. Ako premenné značky nemôžu byť zobrazené zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15.

Zvislé prenosné dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na červeno-bielom pruhovanom alebo na inej nosnej konštrukcii, ktorá je striedavo červeno-bielo pruho-vane označená a ktorá nie je pevne spojená so zemou, ale je dostatočne stabilná, alebo je umiestnená na vozidle; používajú sa pri dočasnej zmene organi-zácie miestnej úpravy cestnej premávky.

Zvislé zákazové alebo príkazové dopravné značky umiestnené nad vyznačeným jazdným pruhom platia len pre jazdný pruh, nad ktorým sú umiestnené, a zvislé dopravné značky upravujúce zákaz zastavenia alebo státia na jednosmernej ceste platia len pre tú stranu cesty, pri ktorej sú umiestnené.

Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak; to neplatí pre ...

 • zvislé dopravné značky označujúce obec, miestnu časť obce, obytnú zónu, pešiu zónu, školskú zónu, zónu s dopravným obmedzením, zónu s plateným alebo regulovaným státím, diaľnicu a rýchlostnú cestu, ktorých platnosť sa končí dopravnou značkou označujúcou ich skončenie,

 • zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15, ktoré platia pre najbližšiu križovatku,

 • zvislé dopravné značky č. IP 12 až IP 17b, ak nie sú použité v spojení s prísluš-nými vodorovnými dopravnými značkami, ktorých platnosť sa končí 5 m pred hranicou najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončená inak; vjazd a výjazd z miesta mimo cesty len prerušuje ich platnosť.
Farba používaná na informatívnych smerových značkách (§ 8)

Farba používaná na informatívnych smerových značkách č. IS 1a až IS 26 je

 • zelená, ak ide o značku na diaľnici alebo rýchlostnej ceste alebo ak ide o značku smerujúcu k diaľnici alebo k rýchlostnej ceste okrem značiek podľa písmen c) až e), • modrá alebo biela, ak ide o značku na inej ceste ako je uvedené v písmene a) okrem značiek podľa písmen c) až e),


 • biela, ak ide o označenie iného cieľa,


 • hnedá, ak ide o označenie kultúrneho alebo turistického cieľa,


 • žltá, ak ide o dočasné označenie alebo o označenie obchádzky.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky