Zvislé dopravné značky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Dopravné značky a dopravné zariadenia (k § 60 ods. 13 zákona)
§ 5 - Zvislé dopravné značky

(1) Zvislé dopravné značky sa podľa významu členia do skupín

a) výstražné značky (skupina A),
b) značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky (skupina P),
c) zákazové značky (skupina B),
d) príkazové značky (skupina C),
e) informatívne prevádzkové značky (skupina IP),
f) informatívne smerové značky (skupina IS),
g) informatívne iné značky (skupina II),
h) dodatkové tabuľky (skupina E).

(2) Výstražné značky skupiny A upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky môže hroziť nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť.

(3) Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky skupiny P ustanovujú a spresňujú účastníkom cestnej premávky prednosť v jazde v križovatke alebo na mieste, v ktorom treba prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde.

(4) Zákazové značky skupiny B ustanovujú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia.

(5) Príkazové značky skupiny C ustanovujú účastníkovi cestnej premávky príkazy a povinnosti.

(6) Informatívne prevádzkové značky skupiny IP, informatívne smerové značky skupiny IS a informatívne iné značky skupiny II poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie dopravného významu alebo slúžia na jeho orientáciu; spravidla mu aj ustanovujú určité zákazy, obmedzenia alebo príkazy a povinnosti.

(7) Dodatkové tabuľky skupiny E spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam zvislej dopravnej značky, pod ktorou sú na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii umiestnené; ak sa tým nenaruší čitateľnosť zvislej dopravnej značky, možno nápisy a symboly vyznačiť priamo v spodnej časti príslušnej zvislej dopravnej značky.

(8) Zvislé dopravné značky sa podľa použitia a vyhotovenia členia na

a) trvalé,

b) trvalé s premenným symbolom,

c) prenosné.


(9) Zvislé trvalé dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii pevne spojenej so zemou; ak je podklad presvetlený, musí sa na prednú stranu značky použiť priesvitná retroreflexná fólia.

(10) Zvislé trvalé dopravné značky s premenným symbolom (ďalej len „premenné značky“) sú značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na premenné značky (č. Z 11b); premenné značky sú nadradené prenosným a trvalým zvislým dopravným značkám. Ako premenné značky nemôžu byť zobrazené zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15.

(11) Zvislé prenosné dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na červeno-bielom pruhovanom alebo na inej nosnej konštrukcii, ktorá je striedavo červeno-bielo pruho-vane označená a ktorá nie je pevne spojená so zemou, ale je dostatočne stabilná, alebo je umiestnená na vozidle; používajú sa pri dočasnej zmene organi-zácie miestnej úpravy cestnej premávky.

(12) Zvislé zákazové alebo príkazové dopravné značky umiestnené nad vyznačeným jazdným pruhom platia len pre jazdný pruh, nad ktorým sú umiestnené, a zvislé dopravné značky upravujúce zákaz zastavenia alebo státia na jednosmernej ceste platia len pre tú stranu cesty, pri ktorej sú umiestnené.

(13) Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak; to neplatí pre

a) zvislé dopravné značky označujúce obec, miestnu časť obce, obytnú zónu, pešiu zónu, školskú zónu, zónu s dopravným obmedzením, zónu s plateným alebo regulovaným státím, diaľnicu a rýchlostnú cestu, ktorých platnosť sa končí dopravnou značkou označujúcou ich skončenie,

b) zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15, ktoré platia pre najbližšiu križovatku,

c) zvislé dopravné značky č. IP 12 až IP 17b, ak nie sú použité v spojení s prísluš-nými vodorovnými dopravnými značkami, ktorých platnosť sa končí 5 m pred hranicou najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončená inak; vjazd a výjazd z miesta mimo cesty len prerušuje ich platnosť.
§ 8

(22) Farba používaná na informatívnych smerových značkách č. IS 1a až IS 26 je

a) zelená, ak ide o značku na diaľnici alebo rýchlostnej ceste alebo ak ide o značku smerujúcu k diaľnici alebo k rýchlostnej ceste okrem značiek podľa písmen c) až e),



b) modrá alebo biela, ak ide o značku na inej ceste ako je uvedené v písmene a) okrem značiek podľa písmen c) až e),


c) biela, ak ide o označenie iného cieľa,


d) hnedá, ak ide o označenie kultúrneho alebo turistického cieľa,


e) žltá, ak ide o dočasné označenie alebo o označenie obchádzky.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky