Preprava osôb - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
Preprava osôb
ZÁKON NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 45
(1) Vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám.
Preprava osôb
Každá prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona.
Preprava osôb
zdroj: shutterstock.com
Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza.

Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič alebo ním poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o pravidelnú verejnú dopravu osôb.
Preprava osôb
zdroj: shutterstock.com
(2) Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvaním na miestach, kde by boli ohrozené, a vyhadzovaním predmetov z vozidla.

Preprava osôb
zdroj: shutterstock.com
§ 46
(1) V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.
Preprava osôb
(2) Osoba mladšia ako 12 rokov sa nesmie prepravovať vo zvláštnom motorovom vozidle a na motorovom vozidle kategórie L 12).

zdroj: shutterstock.com
 

Preprava osôb
zdroj: shutterstock.com
(3) V inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, je preprava osôb s výnimkou prípadov podľa § 49 zakázaná.
Preprava osôb
(4) Bočné sedenie osôb prepravovaných na motocykli je zakázané.
Preprava osôb
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah