Zodpovednosť za porušenie povinností - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 137 - Zodpovednosť za porušenie povinností
ZÁKON NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(1) Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

(2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je

a) jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky; to neplatí, ak ide o cyklistu podľa § 4 ods. 2 písm. d),
b) odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
Zodpovednosť za porušenie povinností
c) také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo sa inému spôsobí škoda na majetku, alebo nesplnenie si povinností účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti,
Zodpovednosť za porušenie povinností
zdroj: shutterstock.com
d) jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo,
Zodpovednosť za porušenie povinností
zdroj: shutterstock.com
e) použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,
Zodpovednosť za porušenie povinností
f) nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“,
g) vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané,
h) nedanie prednosti v jazde,
i) neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
Zodpovednosť za porušenie povinností
j) jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke,
k) neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy alebo zneužitie záchranárskej uličky,
l) vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením alebo umiestnením na vozidle tomuto zákonu, alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu,

m) vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, alebo vozidla vyradeného z evidencie,
Zodpovednosť za porušenie povinností
n) predchádzanie iného vozidla, ak je to zakázané,
o) vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2 alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak osoba vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu, 8a) vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie, 8b) podrobuje sa skúške alebo preskúšaniu z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 ods. 2,
Zodpovednosť za porušenie povinností
p) porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g),
Zodpovednosť za porušenie povinností
p) porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g),
Zodpovednosť za porušenie povinností
p) porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g),
p) porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g),
q) zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené,
r) ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov,
s) ohrozenie chodca na chodníku, pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
t) ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov,
u) ohrozenie cyklistu pri obchádzaní alebo predchádzaní,
Zodpovednosť za porušenie povinností
zdroj: shutterstock.com
v) porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7,
Zodpovednosť za porušenie povinností
w) porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 2,
Zodpovednosť za porušenie povinností
zdroj: shutterstock.com
x) vedenie motorového vozidla do splnenia povinnosti podľa § 91 ods. 6,
Zodpovednosť za porušenie povinností
y) neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy,
Zodpovednosť za porušenie povinností
z) jazda s vozidlom s nebezpečnými chybami v rámci technického stavu vozidla 71aa) alebo jazda s vozidlom s nebezpečnými chybami v rámci upevnenia nákladu,71ab)
Zodpovednosť za porušenie povinností
zdroj: shutterstock.com
aa) vedenie motorového vozidla akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel.
Zodpovednosť za porušenie povinností
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah