Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 2 - Pojem priestupku
ZÁKON SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
(1) Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

(2) Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia
a) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo
b) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.

Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
§ 22 - Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
(1) Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto

a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,3a) hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,3b)
1. ak ide o dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,3baa)
2. ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,3bab)
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
c) vedie motorové vozidlo
1. bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca, ak prítomnosť spolujazdca vyžaduje osobitný predpis 3ba) alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,3bb) vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie,3bc) podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
2. akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel,
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
d) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,
e) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu 3a) alkohol ešte nachádza v jeho organizme, okrem cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich v obci a cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
f) ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu 3a) návyková látka ešte nachádza v jeho organizme,
g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku,
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise 3c) alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením
1. v obci najviac o 20 km h-1 alebo mimo obce najviac o 30 km h-1,
2. v obci o 21 až 50 km h-1 alebo mimo obce o 31 až 60 km h-1,
3. v obci o viac ako 50 km h-1 alebo mimo obce o viac ako 60 km h-1,
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
i) použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,
j) ako vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo ako vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg vojde na pozemnú komunikáciu, na ktorej je jazda takéhoto vozidla alebo takejto jazdnej súpravy zakázaná,
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
k) poruší zákaz počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla,
l) iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu,3d)
m) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až l), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
(2) Za priestupok podľa odseku 1
a) písm. a), b) prvý bod a c) sa uloží pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov,
b) písm. b) druhý bod, d) a f) možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov,
c) písm. e), g) a i) možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,
d) písm. h)
1. prvého bodu možno uložiť pokutu do 100 eur,
2. druhého bodu sa uloží pokuta od 150 eur do 600 eur,
3. tretieho bodu sa uloží pokuta od 500 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov,
e) písm. j) sa uloží pokuta 1 500 eur,
f) písm. k) možno uložiť pokutu do 200 eur,
g) písm. l) možno uložiť pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,
h) písm. m) možno uložiť pokutu do 100 eur.
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
(3) V blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní za priestupok podľa odseku 1
a) písm. a) až g) a i) možno uložiť pokutu do 650 eur,
b) písm. h)
1. prvého bodu možno uložiť pokutu do 50 eur,
2. druhého bodu sa uloží pokuta od 30 eur do 400 eur,
3. tretieho bodu sa uloží pokuta od 250 eur do 800 eur,
c) písm. j) možno uložiť pokutu do 1 000 eur,
d) písm. k) možno uložiť pokutu do 100 eur,
e) písm. l) možno uložiť pokutu do 150 eur,
f) písm. m) možno uložiť pokutu do 50 eur.
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
(4) Ak sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 1, priestupky podľa odseku 1 písm. h), i), k) a m) sa prejednajú vždy v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 19 - Osobitné ustanovenia o mladistvých
(1) Pri posudzovaní priestupku osoby, ktorá v čase jeho spáchania dovŕšila pätnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku (ďalej len „mladistvý“), sa prihliada na osobitnú starostlivosť, ktorú venuje spoločnosť mládeži.

(2) Priestupok mladistvého nemožno prejednať v rozkaznom konaní.

(3) Horná hranica pokuty sa u mladistvých znižuje na polovicu; nesmie byť pritom vyššia ako 300 eur a v blokovom konaní ako 60 eur.

(4) Zákaz činnosti možno mladistvému uložiť najdlhšie na jeden rok, ak nebráni výkon tejto sankcie jeho príprave na povolanie.
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
§ 84 - Blokové konanie
(1) Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť.
(2) Priestupok možno vybaviť aj napomenutím, ak zaň podľa tohto zákona nemožno uložiť zákaz činnosti alebo prepadnutie veci alebo ak nejde o priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) druhého bodu. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu.
(3) Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.
(4) Pokuty v blokovom konaní sú oprávnené ukladať a vyberať správne orgány, v ktorých pôsobnosti je prejednanie priestupkov, osoby nimi poverené a ďalej orgány ustanovené týmto alebo iným zákonom.
(5) V blokovom konaní nemožno prejednať priestupky, o ktorých sa koná len na návrh.
Pojem priestupku
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah