Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla
ZÁKON NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 139a
(1) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu 249 eur.
(2) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km . h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
zdroj: shutterstock.com
(3) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak,
a) 15 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km . h-1,
b) 39 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km . h-1,
c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km . h-1,
d) 96 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km . h-1,
e) 141 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km . h-1,
f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km . h-1,
g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km . h-1,
h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km . h-1,
i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km . h-1,
j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km . h-1,
k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km . h-1,
l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km . h-1,
m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km . h-1,
n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km . h-1.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
(4) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak,
a) 30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km . h-1,
b) 42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km . h-1,
c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km . h-1,
d) 99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km . h-1,
e) 162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km . h-1,
f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km . h-1,
g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km . h-1,
h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km . h-1,
i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km . h-1,
j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km . h-1,
k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km . h-1,
l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km . h-1,
m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km . h-1,
n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km . h-1.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
zdroj: shutterstock.com
(5) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 99 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,
b) 300 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na signál so znamením „Stoj!“.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
zdroj: shutterstock.com
(6) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. d), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.
(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
zdroj: shutterstock.com
(8) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. f), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
(9) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. g), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 99 eur, ak bola prekročená hmotnosť do 10 %,
b) 231 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 10 % do 15 %,
c) 342 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 15 % do 20 %,
d) 450 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 20 % do 25 %,
e) 570 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 25 % do 30 %,
f) 681 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 30 % do 35 %,
g) 798 eur, ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35 %.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
(10) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. h), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.
(11) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. i), orgán Policajného zboru uloží pokutu 2 000 eur. Pokutu vo výške dvojnásobku sadzby podľa prvej vety orgán Policajného zboru uloží tomu, kto sa dopustí porušenia povinností podľa § 6a písm. i) opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
(12) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. j), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.
(13) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. k), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 99 eur, ak bola porušená povinnosť vytvoriť záchranársku uličku,
b) 300 eur, ak bol porušený zákaz jazdy v záchranárskej uličke.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
§ 139b
(1) Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa § 6a, výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia povinnosti. Ak bolo viacerými konaniami spáchané jedno alebo viaceré porušenia povinností podľa § 6a, každé konanie sa prejedná samostatne.

(2) Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor.

(3) Zodpovednosť právnickej osoby za správny delikt držiteľa vozidla nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.

(4) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia povinnosti podľa § 6a.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
(5) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

(6) Pokuta uložená rozhodnutím podľa § 139d a trovy konania podľa § 139d ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na bankový účet; to neplatí pri platbe pokuty policajtovi v prípadoch podľa § 139h.

(7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(8) Ak vyhľadávaním údajov podľa § 139c ods. 4 orgán Policajného zboru nezistí údaje o držiteľovi vozidla, držiteľom vozidla sa v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a rozumie vlastník vozidla.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah