§ 44 Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 44 - Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke
Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(1) V cestnej premávke možno prevádzkovať len vozidlo, ktoré je

a) schválené na prevádzku v cestnej premávke; to sa nevzťahuje na vozidlá podľa § 3 ods. 4 písm. g) a ods. 5 písm. h),
b) spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a
c) technicky spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

(2) Nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke je uvedená v § 45 ods. 2 písm. a) až j) a § 46.

(3) Technickú nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).
Základné podmienky prevádzky
zdroj: shutterstock.com
(4) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí svojím vyhotovením zodpovedať stavu, v ktorom bolo schválené, ak týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo osobitnými predpismi 44) nie je ustanovené inak.

(5) V skúšobnej prevádzke v cestnej premávke je možné prevádzkovať vozidlo len na základe povolenia podľa § 49 vydaného typovým schvaľovacím orgánom, ktorým sa vodič vozidla preukazuje kontrolným orgánom v cestnej premávke.

(6) Neschválené vozidlo je možné prevádzkovať v cestnej premávke len na základe dočasného povolenia podľa § 50 vydaného schvaľovacím orgánom, ktorým sa vodič vozidla preukazuje kontrolným orgánom v cestnej premávke.
Základné podmienky prevádzky
zdroj: shutterstock.com
(7) Vozidlo sa musí udržiavať v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu ustanovených výrobcom. Riadnym technickým stavom vozidla je stav, v ktorom vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky na prevádzkovanie vozidla v cestnej premávke.
Základné podmienky prevádzky
zdroj: shutterstock.com
(8) Ak vozidlo alebo jazdná súprava svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie povolené rozmery (ďalej len „nadrozmerná doprava“) alebo najväčšie povolené hmotnosti (ďalej len „nadmerná doprava“) ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d), vozidlo podlieha povoleniu na zvláštne užívanie ciest. Podmienky prevádzky nadrozmernej dopravy a nadmernej dopravy, ako aj označovanie vozidiel pri nadrozmernej doprave a nadmernej doprave ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).

(9) Najväčšie povolené rozmery podľa odseku 8 môžu byť presiahnuté pri vozidlách vybavených aerodynamickými zariadeniami alebo pri použití aerodynamických kabín za podmienok ustanovených vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d). Prevádzkové požiadavky na vybavenie vozidla aerodynamickými zariadeniami ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).
Základné podmienky prevádzky
zdroj: shutterstock.com
(10) Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a nesmie dôjsť k poškodzovaniu ciest.
Základné podmienky prevádzky
zdroj: shutterstock.com
(11) Vozidlo v cestnej premávke musí spĺňať podmienky na prevádzku v cestnej premávke ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d), ktorými sú najmä podmienky na
a) vozidlá v súvislosti s ich hmotnosťami a rozmermi,
b) zapojenie vozidiel do jazdných súprav a podmienky ich prevádzky,
c) karosériu vozidla,
d) výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá,
e) kolesá, pneumatiky a snehové reťaze,
f) zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok,
g) svetelné zariadenia vozidiel,
h) rýchlosť vozidla a na zariadenia obmedzujúce rýchlosť,
i) výstražné zariadenia pre spätný chod,
j) označovanie vozidiel,
k) prevádzku vozidiel s plynovým pohonom,
l) prevádzku zvláštnych vozidiel,
m) doplnkové príslušenstvo vozidiel.
Základné podmienky prevádzky
zdroj: shutterstock.com
(14) Vozidlo v cestnej premávke musí byť vybavené povinnou výbavou, ktorú ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).
Základné podmienky prevádzky
(15) Je zakázané vykonávať na vozidle zmeny a úpravy, ktoré budú mať za následok nespôsobilosť vozidla alebo technickú nespôsobilosť vozidla. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných vozidiel alebo vykonávajúce opravy karosérií, ktoré v rámci svojej činnosti zistili, že na vozidle sú vykonané zmeny a úpravy, ktoré majú za následok nespôsobilosť vozidla alebo technickú nespôsobilosť vozidla, sú povinné bezodkladne o týchto skutočnostiach informovať schvaľovací orgán.
Základné podmienky prevádzky
zdroj: shutterstock.com
(16) Najväčšou povolenou hmotnosťou je najväčšia hmotnosť naloženého vozidla, pri ktorej je povolené použitie naloženého vozidla v cestnej premávke.

(17) Najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou je najväčšia hmotnosť vozidla určená výrobcom vozidla závisiaca od konštrukcie a výkonu vozidla.
Základné podmienky prevádzky
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah