§ 45 Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 45 - Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(1) Prevádzkovateľ vozidla je povinný
a) zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke podľa § 44,
b) bez vyzvania a na vlastné náklady
1. vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),
2. motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
zdroj: shutterstock.com
3. vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú technickú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel;45) prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania technickej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do stanice technickej kontroly,
4. motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel; prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania emisnej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do pracoviska emisnej kontroly,
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
zdroj: shutterstock.com
c) bez vyzvania a na vlastné náklady
1. jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo schválené podľa § 29, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
2. vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené podľa § 30, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
zdroj: shutterstock.com
3. vozidlo, ktorému bolo vydané osvedčenie o evidencii časť II podľa § 43, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
4. vozidlo podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k
4a. poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola,
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
zdroj: shutterstock.com
4b. poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly,
4c. poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola,
4d. poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly,
4e. výmene čelného skla,
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
d) vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti,46) ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, na vlastné náklady podrobiť vozidlo

1. odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy; platí pre vozidlá s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005,
2. technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt.
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(2) Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré
a) nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke,
b) sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
c) nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
zdroj: shutterstock.com
d) nemá platnú technickú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,
e) nemá platnú emisnú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,
f) nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v dokladoch vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
g) bolo hodnotené výsledkom „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha,
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
zdroj: shutterstock.com
h) prekračuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla,
i) prekračuje svojimi rozmermi a hmotnosťami najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d) bez povolenia na zvláštne užívanie ciest,
j) má pozastavenú prevádzku podľa § 47 okrem prípadu podľa § 47 ods. 5,
k) je dočasne vyradené z cestnej premávky podľa § 55 alebo trvalo vyradené z cestnej premávky podľa § 56 alebo je dočasne vyradené z evidencie podľa osobitného predpisu.45)
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah