§ 57 Vykonávanie cestnej technickej kontroly - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 57 - Vykonávanie cestnej technickej kontroly
ZÁKON NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(1) Cestnou technickou kontrolou je vopred neoznámená a neočakávaná kontrola technického stavu vozidla v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
Vykonávanie cestnej technickej kontroly
zdroj: shutterstock.com
(2) Počas cestnej technickej kontroly môže byť vozidlo podrobené aj

a) kontrole rozmerov a hmotností, 55)
b) kontrole upevnenia jeho nákladu podľa § 67,
c) cestnej kontrole podľa osobitného predpisu. 56)
Vykonávanie cestnej technickej kontroly
zdroj: shutterstock.com
(3) Počas cestnej technickej kontroly je vozidlo podrobené aj

a) kontrole prepravy nebezpečných vecí, 57)
b) kontrole licencie Spoločenstva, 58) prepravného povolenia 59) alebo licencie medzinárodnej organizácie, ak je príslušná licencia alebo povolenie pri preprave potrebné.
Vykonávanie cestnej technickej kontroly
zdroj: shutterstock.com
(4) Na vykonávanie cestných technických kontrol a kontrol podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú obmedzenia ustanovené osobitným predpisom. 60)

(5) Systém cestnej technickej kontroly pozostáva z

a) počiatočnej cestnej technickej kontroly a
b) podrobnejšej cestnej technickej kontroly.

(6) Na základe vykonaných cestných technických kontrol sa informácie o počte a závažnosti chýb na vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4, ktoré prevádzkujú jednotlivé dopravné podniky, 61) vkladajú do systému hodnotenia rizikovosti ustanoveného osobitným predpisom. 62) Podrobnosti o systéme hodnotenia rizikovosti ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e). Informácie zo systému hodnotenia rizikovosti sa používajú na to, aby sa dopravné podniky s vysokým stupňom rizikovosti kontrolovali podrobnejšie a častejšie.
Vykonávanie cestnej technickej kontroly
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah