§ 64 Opatrenia pri vážnych chybách alebo nebezpečných chybách - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 64 - Opatrenia pri vážnych chybách alebo nebezpečných chybách
ZÁKON NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(1) Prevádzkovateľ vozidla je povinný bezodkladne odstrániť každú vážnu chybu alebo nebezpečnú chybu zistenú počas počiatočnej alebo podrobnejšej cestnej technickej kontroly, ak chce vozidlo ďalej používať v cestnej premávke.
Opatrenia pri vážnych chybách
zdroj: shutterstock.com
(2) Ak je zistená nebezpečná chyba počas počiatočnej alebo podrobnejšej cestnej technickej kontroly, policajt na mieste zadrží evidenčné doklady a o zadržaní vydá potvrdenie.63) V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom na najbližšie miesto opravy, v ktorom možno chyby odstrániť, najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané doklady orgánu Policajného zboru. Ak ide o evidenčný doklad vozidla vydaný v cudzine, orgán Policajného zboru tento doklad po uplynutí 15 dní od zadržania zašle orgánu, ktorý vozidlo eviduje. Ak dôvody zadržania pominú, orgán Policajného zboru zadržané evidenčné doklady vráti prevádzkovateľovi vozidla na jeho žiadosť.
Opatrenia pri vážnych chybách
zdroj: shutterstock.com
(3) Ak sa cestnou technickou kontrolou zistila vážna chyba alebo nebezpečná chyba na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, prevádzkovateľ vozidla je podľa druhu zistených chýb povinný podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej do 30 dní od vykonania cestnej technickej kontroly alebo je povinný požiadať o dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie.
Opatrenia pri vážnych chybách
zdroj: shutterstock.com
(4) Ak sa cestnou technickou kontrolou zistila vážna chyba alebo nebezpečná chyba na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v inom štáte ako v Slovenskej republike, typový schvaľovací orgán oznámi výsledky tejto kontroly kontaktnému miestu členského štátu alebo zmluvného štátu alebo príslušnému orgánu tretieho štátu, v ktorom je vozidlo evidované. Oznámenie obsahuje údaje zo správy o cestnej technickej kontrole. Podrobné pravidlá postupov oznamovania kontaktnému miestu členského štátu alebo zmluvného štátu ustanovuje osobitný predpis. 64)
Opatrenia pri vážnych chybách
zdroj: shutterstock.com
(5) Ak sa cestnou technickou kontrolou vykonanou v inom štáte zistili vážne alebo nebezpečné chyby na vozidle evidovanom v Slovenskej republike a výsledky boli oznámené Slovenskej republike, príslušný schvaľovací orgán bezodkladne nariadi prevádzkovateľovi vozidla podľa druhu zistených chýb podrobiť vozidlo technickej kontrole podľa § 109 alebo emisnej kontrole podľa § 118 a technická služba technickej kontroly tieto výsledky bezodkladne zaznamená v automatizovanom informačnom systéme cestných technických kontrol s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém cestných technických kontrol“). Prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo nariadenej kontrole.
Opatrenia pri vážnych chybách
zdroj: shutterstock.com
(6) Zistené porušenia a sankcie v súvislosti s cestnou technickou kontrolou sa prostredníctvom celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol zapisujú do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy. 65)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah