Emisné kontroly - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 49 - Prípady nevykonania emisnej kontroly
Vyhláška MDaV SR č. 138/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
Emisná kontrola sa nevykoná, ak
a) nemožno naštartovať motor vozidla,
b) vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
c) je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
d) niektorá súčasť technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly chýba, nefunguje alebo neplní predpísané podmienky,
e) nie sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých zariadení tvoriacich technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť,
f) v prípade prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, by mohlo dôjsť k ovplyvneniu bezpečnosti vykonávania emisnej kontroly alebo výsledkov merania, alebo
g) prevádzkovateľ motorového vozidla pred emisnou kontrolou nepredloží ustanovené doklady podľa § 50.
Emisné kontroly
zdroj: shutterstock.com
§ 50 - Doklady predkladané na emisnú kontrolu
(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla na vykonanie

a) emisnej kontroly pravidelnej, emisnej kontroly zvláštnej a emisnej kontroly administratívnej predkladá
1. doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
Emisné kontroly
2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike,
3. kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte alebo doklady podľa § 29 ods. 8 zákona, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona a prevádzkovateľ pri schvaľovaní podľa § 29 zákona predložil doklad o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte,
b) emisnej kontroly opakovanej predkladá doklady pre príslušný druh pôvodnej emisnej kontroly.
Emisné kontroly
§ 51 - Lehoty emisnej kontroly pravidelnej
(1) Emisnej kontrole pravidelnej

a) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
1. kategórie L3eA2,
2. kategórie L3eA3,
3. kategórie L4eA2,
4. kategórie L4eA3,
5. kategórie L5e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
6. kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
7. kategórie L7e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
Emisné kontroly
zdroj: shutterstock.com
8. kategórie M1 okrem vozidla kategórie M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
9. kategórie N1 okrem vozidla kategórie N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
10. kategórie T,
Emisné kontroly
zdroj: shutterstock.com
b) v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
1. kategórie M2,
2. kategórie M3,
3. kategórie N2,
4. kategórie N3,
5. používané na taxislužbu,
6. používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,
Emisné kontroly
zdroj: shutterstock.com
7. kategórie M a N používané
7a. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
7b. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
7c. ako sanitné vozidlá,
7d. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.
Emisné kontroly
zdroj: shutterstock.com
(2) Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

(3) Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa na účely odseku 1 považuje prvý deň roku výroby vozidla.

(4) Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.

(5) Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti, vykonaním novej emisnej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly administratívnej.
Emisné kontroly
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah