§ 3 Stavy technickej nespôsobilosti vozidla - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 3 - Stavy technickej nespôsobilosti vozidla
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, najmä ak sú zistené nebezpečné chyby v týchto oblastiach:

a) brzdové zariadenie, ak
1. je narušená funkčnosť brzdových ventilov,
2. je narušená funkčnosť spojkových hlavíc pre brzdy prípojného vozidla,
3. je narušená funkcia bŕzd vplyvom spojkových hlavíc pre brzdy prípojného vozidla,
4. je nedostatočný výkon núdzového brzdenia,
5. tlak vzduchu je nedostatočný na to, aby sa brzdy mohli použiť dvakrát po spustení výstražného zariadenia alebo po tom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo,
Stavy technickej nespôsobilosti
6. je nefunkčný brzdový posilňovač alebo sú nefunkčné súčasti posilňovača,
7. hlavný brzdový valec je nedostatočne upevnený,
8. brzdová kvapalina nie je vo vyrovnávacej nádržke viditeľná,
9. je bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia tuhého brzdového potrubia,
10. je netesnosť tuhého brzdového potrubia alebo spojov,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
11. je narušená funkcia bŕzd z dôvodu nepriechodnosti brzdového potrubia,
12. je bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia pružných brzdových hadíc,
13. je netesnosť pružných brzdových hadíc alebo spojov,
14. je poškodená kordová výstuž pružných brzdových hadíc,
15. nie je viditeľná značka „MIN“ na brzdovom obložení alebo doštičkách alebo brzdové obloženie alebo doštičky sú nadmerne opotrebené,
Stavy technickej nespôsobilosti
16. brzdové obloženia alebo doštičky narúšajú brzdnú funkciu,
17. brzdové obloženia alebo platničky chýbajú alebo sú nesprávne namontované,
18. brzdový bubon alebo kotúč je nadmerne opotrebovaný, nadmerne poškodený, nedostatočne upevnený alebo zlomený,
19. brzdové bubny alebo kotúče narúšajú brzdnú funkciu,
20. brzdový bubon alebo kotúč chýba,
21. brzdové lanká, ťahadlá, páky alebo tyče narúšajú brzdnú funkciu,
22. brzdový aktuátor vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov narúša brzdnú funkciu,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
23. je vysoká pravdepodobnosť prasknutia brzdového aktuátora,
24. brzdový aktuátor vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov narušuje pôsobenie brzdy (nedostatočný rezervný pohyb),
25. regulátor brzdnej sily je zadretý alebo nefunkčný,
26. regulátor brzdnej sily chýba, ak sa vyžaduje,
27. samočinná brzda prípojného vozidla sa neuvedie automaticky do činnosti po odpojení prípojky,
28. kompletný brzdový systém má narušenú brzdnú funkciu,
29. nie je žiadna brzdná sila prevádzkovej brzdy na jednom alebo viacerých kolesách,
Stavy technickej nespôsobilosti
30. pôsobenie brzdnej sily prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek z kolies je menšie ako 50 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy, ak ide o riadené nápravy,
31. brzdný účinok prevádzkovej brzdy kategórií vozidiel L1e, L2e, L3e, L4e, L5e L6e, a L7e je nižší ako ustanovený limit pri schválení vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
32. nie je žiadna brzdná sila núdzovej brzdy, ak ide o samostatný systém, na jednom alebo viacerých kolesách,
33. brzdná sila núdzovej brzdy, ak ide o samostatný systém, na ktoromkoľvek z kolies je menšia ako 50 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy, ak ide o riadené nápravy,
34. účinok núdzovej brzdy, ak ide o samostatný systém, je menej ako 50 % ustanoveného limitu,
35. účinok parkovacej brzdy je menej ako 50 % ustanoveného limitu,
36. hrozí bezprostredné riziko poruchy vplyvom brzdovej kvapaliny,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
b) riadenie, ak
1. mechanizmus riadenia má narušenú funkčnosť,
2. spoje puzdra prevodky riadenia sú nebezpečne uvoľnené alebo je viditeľný pohyb vzhľadom na podvozok alebo karosériu,
3. upevnenie puzdra prevodky riadenia je vážne narušené,
4. stabilita alebo upevnenie skrine prevodky riadenia je narušené,
5. je nadmerný pohyb alebo vysoká pravdepodobnosť rozpojenia tyčí riadenia,
6. je veľmi vážne riziko rozpojenia tyčí riadenia,
7. je narušená funkcia tyčí riadenia,
8. je narušenie riadenia spôsobené posilňovačom riadenia,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
9. je veľmi vážne riziko rozpojenia volantu alebo riadidiel,
10. je veľmi vážne riziko rozpojenia stĺpika riadenia,
11. ide o nebezpečnú modifikáciu stĺpika riadenia, spojov, vidlíc alebo tlmičov riadenia,
12. je narušené bezpečné riadenie vôľou riadenia,
13. je ťažko poškodený alebo prasknutý komponent točnice riaditeľnej nápravy prívesu,
14. je narušené riadenie v priamom smere alebo je narušená smerová stabilita točnicou riaditeľnej nápravy prívesu,
15. upevnenie točnice riaditeľnej nápravy prívesu je vážne narušené,
16. je narušená činnosť riadenia spôsobená elektronickým posilňovačom riadenia (EPS),
Stavy technickej nespôsobilosti
c) výhľad z miesta vodiča je veľmi zhoršený cez zónu čistenia stieračmi čelného skla, ak
1. v zóne čistenia stieračmi čelného skla stieračom bezprostredne pred vodičom sa nachádza poškodenie akéhokoľvek typu väčšie ako 20 mm alebo
2. v zóne čistenia stieračmi čelného skla inej ako v bode 1 sa nachádza
2a. viac ako päť poškodení akéhokoľvek typu veľkosti od 20 mm do 50 mm alebo
2b. jednotlivé poškodenie väčšie ako 50 mm,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
d) osvetľovacie zariadenia a časti elektronického systému, ak
1. brzdové svietidlo alebo jeho svetelný zdroj je nefunkčný,
2. spínače brzdových svietidiel sú nefunkčné,
3. je vysoká pravdepodobnosť dotyku elektrického vedenia s horúcimi časťami, otáčavými časťami alebo zemou alebo sú rozpojené časti dôležité pre brzdenie alebo riadenie,
4. je úplne opotrebované elektrické vedenie alebo sú úplne opotrebované časti dôležité pre brzdenie alebo riadenie,
5. je bezprostredná hrozba požiaru alebo vzniku iskier elektrickým vedením,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
e) nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie, ak
1. je prasknutá alebo zdeformovaná náprava,
2. je narušená stabilita alebo funkčnosť nápravy,
3. je nadmerný pohyb v upevnení nápravy alebo nedostatočná vzdialenosť nápravy od inej časti vozidla alebo zeme,
4. je prasknutý čap kolesa,
5. je vysoká pravdepodobnosť uvoľnenia čapu kolesa alebo narušená smerová stabilita,
6. je nebezpečenstvo zničenia ložiska kolesa alebo narušená smerová stabilita,
7. je nebezpečenstvo prehriatia ložiska kolesa alebo nebezpečenstvo zničenia,
8. upevnenie náboja kolesa chýba alebo je uvoľnené tak, že veľmi vážne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
9. náboj kolesa je opotrebovaný alebo poškodený spôsobom, ktorý narúša bezpečné upevnenie kolies,
10. je prasklina alebo chyba zvarov na diskoch kolies,
11. je pravdepodobnosť oddelenia kolesa,
12. je narušené upevnenie kolesa na náboj kolesa alebo je narušené upevnenie pneumatiky,
13. je nedostatočná nosnosť pneumatiky alebo jej rýchlostná kategória pri aktuálnom používaní, pneumatika sa dotýka iných pevných častí vozidla, čo narúša bezpečnosť vedenia vozidla,
14. nie sú splnené podmienky na použitie pneumatík na vozidle alebo hĺbka dezénu pneumatiky nie je v súlade s § 14,
15. je viditeľná alebo poškodená kordová vrstva pneumatiky,
16. pri pružinách alebo stabilizátore je viditeľný vzájomný pohyb alebo ich upevnenie je narušené,
Stavy technickej nespôsobilosti
17. hlavná pružina, list pružiny alebo dodatočné listy sú veľmi vážne narušené,
18. je nedostatočná vzdialenosť pružiaceho systému od iných častí vozidla alebo pružiaci systém je nefunkčný,
19. je pravdepodobnosť uvoľnenia hnacieho hriadeľa alebo je narušená smerová stabilita,
20. je prasknutý hnací hriadeľ alebo jeho komponent alebo stabilita komponentu je narušená,
21. je nedostatočná vzdialenosť hnacieho hriadeľa od iných častí vozidla, čím je systém nefunkčný,
22. je pravdepodobnosť uvoľnenia kĺbov zavesenia, narušená smerová stabilita,
23. je nefunkčný systém vzduchového pruženia,
24. funkčnosť vzduchového systému pruženia je narušená,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
f) podvozok a jeho príslušenstvo, ak
1. je nalomenie alebo deformácia rámu alebo nosníka podvozku,
2. väčšina upevnení na ráme alebo podvozku je uvoľnená alebo je nedostatočná pevnosť častí,
3. je nedostatočná pevnosť častí podvozku, rámu alebo ich príslušenstva,
4. výfukové potrubie ohrozuje zdravie osôb vo vozidle,
5. je nedostatočne upevnená palivová nádrž alebo palivové potrubie, čo spôsobuje riziko požiaru,
6. je nadmerný únik nebezpečného materiálu alebo je riziko požiaru,
7. je riziko požiaru v dôsledku úniku paliva, zlej ochrany palivovej nádrže, výfukového systému alebo stavu v priestore motora,
8. systém na LPG/CNG/LNG alebo vodíkový systém nie sú v súlade s ustanovenými technickými požiadavkami alebo akákoľvek časť systému je chybná alebo má poruchu uvedenú v § 20 ods. 2,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
9. je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,
10. je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nie je vykonaná periodická skúška tlakovej nádoby na plyn,
11. je pravdepodobnosť odpadnutia alebo výrazne narušená funkčnosť nárazníka, bočného ochranného zariadenia alebo zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu,
12. je riziko odpadnutia rezervného kolesa z nosiča rezervného kolesa,
13. zariadenie na mechanické spájanie a ťahanie je porušené, chybné alebo prasknuté,
14. zariadenie na mechanické spájanie a ťahanie je pod limitom opotrebovania,
15. akékoľvek upevnenie zariadenia na mechanické spájanie a ťahanie je uvoľnené s rizikom odpadnutia,
16. primárne časti zariadenia na mechanické spájanie a ťahanie je nebezpečne modifikované,
Stavy technickej nespôsobilosti
17. zaisťovacie čapy prevodovky sú uvoľnené alebo chýbajú,
18. je veľmi vážne riziko uvoľnenia alebo prasknutia prevodovky a jej súčastí,
19. upevnenie motora je uvoľnené alebo prasknuté,
20. úprava motora narúša bezpečnosť alebo životné prostredie,
21. je pravdepodobnosť odpadnutia kabíny alebo karosérie,
22. je narušená stabilita kabíny alebo karosérie,
23. kabína alebo karoséria ohrozuje zdravie osôb vo vozidle,
24. upevnenia karosérie alebo kabíny k podvozku alebo k nosníkom sú uvoľnené alebo chýbajú tak, že je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
25. je nedostatočná vzdialenosť kabíny alebo karosérie od rotujúcich alebo pohyblivých častí alebo vozovky,
26. dvere sa môžu neúmyselne otvoriť alebo nezostanú zatvorené,
27. je nedostatočná stabilita podlahy,
28. je uvoľnené sedadlo,
29. sedadlo vodiča sa pohybuje alebo operadlo sa nedá upevniť,
30. je narušená bezpečná prevádzka ovládačom riadenia,
31. je riziko uvoľnenia stojanu pri pohybe vozidla,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
g) ostatné vybavenie, ak
1. kotvové úchyty bezpečnostných pásov alebo spôn majú narušenú stabilitu,
2. systém upozorňuje na poruchu obmedzovača sily bezpečnostných pásov prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla,
3. systém upozorňuje na poruchu predpínačov bezpečnostných pásov prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla,
4. systém upozorňuje na poruchu airbagu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla,
5. systém upozorňuje na poruchu SRS systémov prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla,
6. je neúmyselné zamykanie alebo odomykanie zámkov a zariadenia proti neoprávnenému použitiu,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
h) zaťaženie životného prostredia, ak
1. je riziko odpadnutia systému obmedzenia zvuku,
2. je neustále vytváranie kvapiek kvapalín, okrem vody, ktoré predstavuje riziko týkajúce sa životného prostredia,
3. sú prekročené emisné limity motora,
4. je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
5. vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla,
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
i) doplňujúce požiadavky pre vozidlá kategórie M2 a M3, ak
1. je ohrozenie zdravia osôb vo vozidle systémom odhmlievania a odmrazovania skiel,
2. je ohrozenie zdravia osôb vo vozidle systémom vetrania a kúrenia,
3. je narušená stabilita uličiek medzi sedadlami a plochami na státie,
4. je narušená stabilita schodov a stupienkov.
Stavy technickej nespôsobilosti
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah