§ 14 Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 14 - Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
(1) Na vozidle sa môžu používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla v súlade s určením výrobcu pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(2) Schválené alebo homologizované pneumatiky podľa odseku 1 nemusia byť použité pre vozidlá

a) kategórií L1e, L2e a L6e s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla rovnajúcou sa alebo menšou 150 kg, v ktorých je prípustné použiť pneumatiky so šírkou prierezu pneumatiky menšou nanajvýš rovnajúcou sa 67 mm,
b) kategórie Ta,
c) kategórie Ra,
d) kategórie Sa,
e) kategórie PS, ktorých najväčšia rýchlosť vozidla neprevyšuje 40 km/h.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(3) Okrem výrobcom vozidla určených pneumatík, pneumatiky musia byť zvolené tak, aby ich konštrukcia, vyhotovenie, rozmery a hustenie zodpovedali podmienkam prevádzky, najmä najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidla (technicky prípustným hmotnostiam pripadajúcim na nápravy) a jeho najväčšej konštrukčnej rýchlosti určenej výrobcom vozidla a aby pritom dosahovali čo najväčšiu životnosť a hospodárnosť prevádzky vozidla. Ako náhradné koleso môže byť použité aj koleso s pneumatikou na núdzový dojazd alebo s náhradnou pneumatikou na dočasné použitie, ktorej konštrukcia a rozmer sú odlišné od pneumatiky na normálne použitie a na tento účel je určená výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(4) Priestor, v ktorom sa koleso otáča, musí byť taký, aby v rámci obmedzenia daného zavesením a riadením, ktoré je určené výrobcom vozidla, umožnil neobmedzený pohyb pri použití najväčšej prípustnej veľkosti pneumatík a šírky ráfika vzhľadom na najmenšiu a najväčšiu hĺbku zálisu disku a taktiež aj pri použití snehových reťazí alebo obdobných zariadení.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(5) Na vozidle nemôžu byť, okrem núdzového dojazdu a pri motocykloch s postranným vozíkom kategórie L4e, súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, ak pri schválení nie je určené inak. Na jednej náprave musia byť použité len zhodné pneumatiky. Konštrukciou pneumatiky sa rozumie konštrukcia diagonálna (BIAS-PLY), radiálna (PLY) a zmiešaná (BIAS BELTED). Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, konštrukciou, kategóriou použitia, názvom výrobcu, obchodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti a prierezom. Kategóriou použitia sa rozumie

a) normálna cestná pneumatika,
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
b) pneumatika na jazdu na snehu označená horským symbolom (symbol horského štítu so snehovou vločkou alebo symbolom snehovej vločky v horskom štíte s tromi vrcholmi); označenie horského symbolu je definované v prílohe č. 7 predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 117,
c) pneumatika s vylepšenými trakčnými vlastnosťami v blate alebo čerstvom alebo roztopenom snehu s označením „M+S“ alebo „M.S“ alebo „M&S“,
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
d) špeciálna pneumatika
1. pneumatika na špeciálne použitie, najmä na zmiešané použitie na cestu a mimo nej alebo na iné špeciálne účely s označením „MPT“, „ET“, „ML“ alebo „POR“ definované v predpise Európskej hospodárskej komisie č. 117,
2. pneumatika s obmedzenou rýchlosťou,
3. pneumatika pre niektoré stavebné stroje a poľnohospodárske stroje s označením „IND“, „R-4“ alebo „F-3“,
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
e) náhradné pneumatiky na dočasné použitie.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
(6) Pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla, avšak nemôže byť prekročené hustenie určené výrobcom pneumatík. Pri vozidlách kategórie M1 a N1 pri ťahaní prípojného vozidla, z dôvodu prídavného zaťaženia zadnej nápravy, je potrebné zvýšiť tlak v zadných pneumatikách najmenej o 20 kPa (0,2 bar) nad odporúčanú hodnotu tlaku pneumatiky, ak výrobca vozidla neurčil inak. Pri zdvojenej montáži kolies musia byť na hustenie vnútornej pneumatiky ventily usporiadané a kolesá vyhotovené tak, aby sa tlak v pneumatike dal ľahko upraviť alebo merať zo strany vonkajšieho kolesa bez demontáže kolies alebo inej náročnej manipulácie.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(7) Nosnosť pneumatík vrátane náhradnej pneumatiky, ak je súčasťou výbavy, musí sa pri

a) vozidle vybavenom zhodnými pneumatikami na všetkých nápravách v jednoduchom usporiadaní rovnať najmenej polovici najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti pripadajúcej na najviac zaťaženú nápravu podľa konštrukcie vozidla určenej výrobcom vozidla,
b) vozidle vybavenom zhodnými pneumatikami v rámci jednotlivých náprav v jednoduchom usporiadaní najmenej rovnať polovici najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla; pri pneumatikách tried C2 a C3 možno zohľadniť zmenu nosnosti v závislosti od rýchlosti pneumatiky ustanovenú predpisom Európskej hospodárskej komisie č. 54,
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
c) vozidlách kategórie M1, N1, O1 a O2 vybavených pneumatikami homologizovanými podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 30 v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži) najmenej rovnať 0,27 násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
d) vozidlách kategórie M2, M3, N, O3 a O4 vybavených pneumatikami homologizovanými podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 54 v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži) najmenej rovnať 0,25 násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
e) vozidlách kategórie L, ak je náprava vybavená
1. len jednou pneumatikou, najmenej rovnať najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
2. dvoma pneumatikami v jednoduchom usporiadaní, najmenej rovnať polovici najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
3. dvoma pneumatikami v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovnať 0,54-násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
4. dvoma súbormi pneumatík v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovnať 0,27-násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
f) vozidlách kategórie T, R a S
1. vybavených dvoma súbormi pneumatík v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovnať 0,285-násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
2. vybavených dvoma súbormi pneumatík v strojenom usporiadaní (trojmontáži), najmenej rovnať 0,2-násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(8) Symbol kategórie rýchlosti každej pneumatiky musí byť prinajmenšom zhodný s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vozidla. Pri pneumatikách triedy C1 s kategóriami rýchlosti V, W, Y, Z je pri zvýšení rýchlosti nutné zohľadniť závislosť od nosnosti pneumatiky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 30. Ak sa použijú pneumatiky označené horským symbolom s nižšou kategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, najmenej však kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 160 km/h a pri vozidlách kategórie L najmenej kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 130 km/h, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením formou nálepky alebo štítku. Údaj na nálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú rýchlosť pneumatík na jazdu na snehu označenú horským symbolom namontovaných na vozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nemôže byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, najmä palubným počítačom. Zníženie kategórie rýchlosti nie je dovolené pri použití pneumatík s vylepšenými trakčnými vlastnosťami pri jazde na snehu s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“, avšak bez označenia horským symbolom.
(9) Na zníženú najväčšiu prípustnú rýchlosť pneumatík je dodatkovým označením potrebné upozorniť vodiča aj pri použití profesionálnych terénnych pneumatík s označením „POR“, ktorých kategória rýchlosti je nižšia, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(10) Pneumatiky nemôžu mať na svojom vonkajšom obvode, najmä v oblasti behúňa, bočnice a pätky, trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok nemôže byť menšia ako
a) 1 mm na vozidlách kategórie L1e,
b) 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm, ak osobitný predpis 21) pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami.

(11) Hlavné drážky podľa odseku 10 sú široké drážky v stredovej časti povrchu dezénu, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(12) Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých pneumatík na rovnakej náprave alebo na zdvojenej montáži pri nezaťaženom vozidle nemôže byť väčší ako 1,5 % vonkajšieho priemeru.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
(13) Ak sa pre náhradné koleso použije pneumatika na normálne použitie, musí byť rovnakej veľkosti ako pneumatiky namontované na vozidle, nahustené najmenej na tlak zodpovedajúci najväčšiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle. Koleso s pneumatikou na dočasné použitie a pneumatikou na núdzový dojazd možno použiť len na vozidlách kategórie M1 a N1, pričom uvedené pneumatiky musia byť homologizované podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 64.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(14) Protektorované pneumatiky možno použiť na vozidlách, len ak sú homologizované podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 108 alebo podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 109.

(15) Protektorované pneumatiky sa nemôžu používať na
a) prednej náprave autobusov tried II a III vozidiel kategórie M2 a M3 a
b) motorových vozidlách na prepravu nebezpečných vecí ustanovených v časti 9 bode 9.1.2 dohody ADR. 22)
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
(16) Pneumatiky homologizované podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 75 určené pre vozidlá kategórií L2e a L5e môžu byť namontované aj na vozidlá kategórie L6e a L7e.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(17) Pneumatiky pre vozidlá kategórie M a N a ich prípojné vozidlá môžu byť opravované len odborne spôsobom uvedeným v technickej norme 23) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii týkajúcej sa opravy pneumatík, ktorá je uplatniteľná pre opravu pneumatík v ostatných kategóriách vozidiel. Na núdzový dojazd môže byť pneumatika opravená svojpomocne pomocou schválených prípravkov aplikovaných vstreknutím roztoku do pneumatiky alebo predvulkanizovanými opravnými materiálmi bez demontáže pneumatiky. Všetky poškodené miesta na pneumatike musia byť opravené. Nepripúšťa sa použiť dušu do neopravenej bezdušovej pneumatiky. Opravené pneumatiky možno použiť len v tej istej alebo nižšej rýchlostnej kategórii a nosnostnej kategórii. Pri zmene kategórií sa musí pôvodné označenie odstrániť a nahradiť novým trvalým označením. Ak nemožno po oprave použiť pneumatiku ako bezdušovú, musí sa označenie „TUBELESS“ na obidvoch bočniciach pneumatiky odstrániť. Pripúšťa sa použitie duše pri drobných prepichoch alebo drobných poškodeniach behúňa s následnou stratou tesnosti bezdušovej pneumatiky.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(18) Drážky dezénu pneumatík určených pre vozidlá kategórie M2, M3 a N a ich prípojné vozidlá označené výrobcom môžu byť dodatočne prehĺbené spôsobom predpísaným výrobcom pneumatík. Na obidvoch stranách bočnice pneumatiky musí byť vyznačený symbol s priemerom najmenej 20 mm alebo nápis „REGROOVABLE“. Prehlbovanie drážok dezénu pneumatík vozidiel kategórie M1 je zakázané.

Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
(19) Použitie pneumatík s protisklzovými hrotmi je pre všetky vozidlá, okrem vozidiel záchrannej služby, zakázané.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
(20) Snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepšenie prenosu hnacích síl a smerovej stability, ktoré sú znížené snehom alebo ľadom nachádzajúcim sa medzi kolesom a povrchom cesty. Snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia sa môžu použiť len na vozidlách s rozmermi pneumatík uvedenými v návode na použitie a podľa podmienok určených výrobcom vozidla. Snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia nemôžu byť poškodené tak, že ovplyvnia ich funkčnosť na vozidle. Snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia sa môžu používať len na úsekoch, kde je cesta pokrytá dostatočnou vrstvou snehu alebo ľadu.
Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah