§ 16 Svetelné zariadenia vozidiel - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 16 - Svetelné zariadenia vozidiel
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
(1) Na vozidlách sa môžu počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať ustanovené technické požiadavky, podľa ktorých musia byť homologizované alebo typovo schválené EÚ.
Svetelné zariadenia vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(2) Iné svetelné zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný druh a kategóriu vozidla v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla alebo ktoré sú povolené podľa odsekov 3 až 9, nemôžu byť na vozidle umiestnené. Za svetelné zariadenie podľa tohto paragrafu sa nepovažuje

a) zadná tabuľka s evidenčným číslom vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla 24) a
b) systém osvetlenia vnútorného priestoru autobusov vozidiel kategórie M2 a M3 podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 107.
Svetelné zariadenia vozidiel
(9) Ak je vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava, musí byť vzadu vybavené prenosným svetelným zariadením, najmenej obrysovými, brzdovými a smerovými svietidlami s napojením na ťažné vozidlo pomocou prepojovacieho kábla zodpovedajúcej dĺžky. Svetelné zariadenia musia byť umiestnené tak, že po nasadení sú splnené technické požiadavky na umiestnenie svetelných zariadení na vozidle príslušnej kategórie vlečeného motorového vozidla.
Svetelné zariadenia vozidiel
zdroj: shutterstock.com
(10) Činná plocha každého svetelného zariadenia nemôže byť v cestnej premávke zakrytá; to neplatí pre svetelné zariadenia podľa odsekov 3 až 9 a pre svetelné zariadenia schválené ako zakrývateľné svetlomety, najmä pre stretávacie alebo diaľkové svetlomety.

(11) Osvetlenie vozidla musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nemôže byť znečistené.
Svetelné zariadenia vozidiel
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah