§ 20 Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 20 - Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
(1) Počas prevádzky vozidiel s plynovým zariadením musia byť dodržané tieto podmienky:
a) pri vzniku poruchy plynového zariadenia
1. musí byť vozidlo ihneď odstavené a musia byť vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia,
2. musia byť bezodkladne uzavreté uzatváracie ventily tlakových nádob s plynom; uzatváracie ventily musia byť uzavreté aj po ukončení prevádzky vozidla, ak nie sú zaisťované samočinne,
b) v kabíne vozidla pri plnení tlakových nádob s plynom, ošetrovaní a údržbe vozidla je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom; na vozidlách vybavených nezávislým vykurovaním musí byť nezávislé vykurovanie mimo prevádzky,
c) obsah plynových nádob s plynom je povolené vypúšťať len do voľného priestoru, kde nehrozí vznietenie vypúšťaného plynu, alebo do na to určených nádob,
d) tlakové nádoby s plynom na vozidle nemôžu byť vystavené pôsobeniu vonkajších zdrojov tepla.
Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom
zdroj: shutterstock.com
(2) Za poruchu plynového zariadenia sa považuje najmä
a) unikanie plynu z ktorejkoľvek časti plynového zariadenia a porucha odvetrávacieho systému,
b) trvalé vypúšťanie plynu poistnými ventilmi,
c) trhlina alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť unikanie plynu,
d) porucha redukčného zariadenia, regulátora tlaku, zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov, tlakomeru, uzatváracích alebo spätných ventilov a upevnenia tlakových nádob s plynom,
e) ak dochádza k prietoku plynu do zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov pri vypnutom motore,
f) prekročenie prípustných limitov znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.
Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah