§ 22 Doplnkové príslušenstvo vozidla - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 22 - Doplnkové príslušenstvo vozidla
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
[k § 44 ods. 11 písm. m) zákona]
(1) Voľný koniec antény, ktorá je dlhšia ako 1,40 m a počas prevádzky v cestnej premávke by presahovala pôdorysný priemet obrysu vozidla, okrem výsuvných antén, musí byť pripevnený k vozidlu tak, aby anténa nepresahovala pôdorysný obrys vozidla. Antény musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26.
Doplnkové príslušenstvo vozidla
(2) Nosiče batožiny a podobné zariadenia, reklamné tabule, smerové tabuľky, označenie vozidiel taxislužby, označenie vozidiel autoškôl a iné zariadenia dodatočne montované na vozidlo musia byť spoľahlivo pripevnené k vozidlu, nemôžu presahovať pôdorysný obrys vozidla, okrem zadnej časti vozidla, a nemôžu mať žiadne hroty ani ostré hrany a výčnelky; vonkajšie časti vrátane pripevňovacích častí musia mať polomer zakrivenia najmenej 2,50 mm. Z tejto hodnoty polomeru zakrivenia sú možné výnimky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26. Nosiče batožiny musia umožňovať spoľahlivé upevnenie prepravovaných predmetov. Upevnenie nosiča batožiny musí spoľahlivo odolať preťaženiu v pozdĺžnom smere najmenej o hodnotu 6 G. Nosiče batožiny a nosiče lyží musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26.
Doplnkové príslušenstvo vozidla
zdroj: shutterstock.com
(3) Nádoba na rezervné palivo musí byť vyhotovená tak, aby palivo pri žiadnej polohe nádoby nemohlo vytekať. Nádoba vo vozidle musí byť umiestnená tak, že nepresahuje alebo netvorí obrys vozidla a je od rovín vymedzujúcich najväčšiu šírku vozidla vzdialená najmenej 150 mm a od roviny vymedzujúcej dĺžku vozidla vpredu alebo vzadu najmenej 250 mm.
Doplnkové príslušenstvo vozidla
zdroj: shutterstock.com
(4) Prenosný výstražný trojuholník na vyznačenie núdzového státia vozidla na ceste musí byť homologizovaný podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 27.
Doplnkové príslušenstvo vozidla
zdroj: shutterstock.com
(5) Ťažné tyče alebo ťažné laná na vlečenie vozidiel musia byť zreteľne označené podľa osobitného predpisu.34) Ťažná tyč a ťažné lano musí spĺňať podmienku odolnosti pri pôsobení osovej sily 12 kN.
Doplnkové príslušenstvo vozidla
zdroj: shutterstock.com
(6) Ochranná prilba vodiča a spolujazdca vozidiel kategórie L alebo nosiča pracovných adaptérov kategórie PS a ich doplnkové príslušenstvo musia byť homologizované podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 22. Na ochranných prilbách spolujazdcov sa pripúšťa požitie výhľadu (štítu) so zníženou priepustnosťou svetla.
Doplnkové príslušenstvo vozidla
zdroj: shutterstock.com
Ochranná prilba cyklistov, kolobežkárov a vodičov samovyvažovacieho vozidla musí plniť technické požiadavky podľa technickej normy 35) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
Doplnkové príslušenstvo vozidla
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah