§ 25 Povinná výbava vozidla - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
§ 25 - Povinná výbava vozidla
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
[k § 44 ods. 14 zákona]
(1) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú:
a) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
Povinná výbava vozidla
zdroj: shutterstock.com
b) bezpečnostný reflexný odev,37) napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka; bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
Povinná výbava vozidla
zdroj: shutterstock.com
c) pre vozidlá kategórie M a N náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N, pričom
1. jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso; to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení nie je určené inak,
2. náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené,
3. spolu s náhradným kolesom (diskom a pneumatikou) povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka,
Povinná výbava vozidla
zdroj: shutterstock.com
d) lekárnička podľa prílohy č. 2; platí aj pre vozidlá kategórie L3e až L5e a L7e,
Povinná výbava vozidla
e) snehové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca; platí len pre vozidlá kategórie N3 okrem terénnych vozidiel kategórie N3G.
Povinná výbava vozidla
zdroj: shutterstock.com
(2) Povinná výbava podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na

a) vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
Povinná výbava vozidla
b) vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého je zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
Povinná výbava vozidla
c) mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.
Povinná výbava vozidla
zdroj: shutterstock.com
(3) Povinnou výbavou prípojného vozidla kategórie O2 až O4 a kategórie R2b až R4b je náhradné koleso (disk a pneumatika) predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené. Na povinné vybavenie prípojného vozidla náhradným kolesom platia ustanovenia odseku 2 písm. b) a c) obdobne.
Povinná výbava vozidla
zdroj: shutterstock.com
(4) Lekárnička podľa odseku 1 písm. d) pri motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v iných štátoch môže byť nahradená lekárničkou, ktorá je platná v štáte evidencie motorového vozidla.

(5) Lekárnička podľa odseku 1 písm. d) nie je povinnou výbavou motorového vozidla slúžiaceho na účely podľa osobitného predpisu.38)
Povinná výbava vozidla
zdroj: shutterstock.com
(6) Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom vozidle a prípojnom vozidle s tromi a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.
Povinná výbava vozidla
zdroj: shutterstock.com
(7) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie
a) M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov,39) ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
b) M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
c) N2, N3, T, C a PS okrem nosičov pracovných adaptérov odvodených od kategórie L7e je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
d) M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.
Povinná výbava vozidla
(8) Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v zvislej alebo vodorovnej polohe tak, aby spoľahlivo odolávali preťaženiu najmenej 6 G pri čelnom náraze vozidla. Hasiace prístroje musia byť umiestnené na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden musí byť v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

(9) Hasiace prístroje podľa odseku 7 pri motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v iných štátoch môžu byť nahradené hasiacimi prístrojmi vrátane stanovenia celkovej hmotnosti náplní, ktoré sú platné v štáte evidencie motorového vozidla.
Povinná výbava vozidla
zdroj: shutterstock.com
(10) Dopravné jednotky pri preprave nebezpečných vecí 22) musia byť vybavené osobitnou výbavou a výbavou na osobnú ochranu, ako aj protipožiarnou výbavou podľa osobitného predpisu.22) Počet hasiacich prístrojov podľa osobitného predpisu 22) a podľa odseku 7 sa pri dopravných jednotkách použitých na prepravu nebezpečných vecí nesčítava, ale platí najmenší obsah náplní a najmenší počet hasiacich prístrojov na dopravnú jednotku podľa osobitného predpisu.22)
Povinná výbava vozidla
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah