Prevádzkové ukazovatele - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Prevádzkové ukazovatele
Prevádzkové ukazovatele
zdroj: shutterstock.com
Kontrolka
NEDOSTATOK BRZDOVEJ KVAPALINY/ZARADENÁ PARKOVACIA BRZDA
Nedostatok brzdovej kvapaliny
Kontrolka sa rozsvieti, keď hladina brzdovej kvapaliny klesne pod minimálnu úroveň, ako následok pravdepodobného úniku kvapaliny z obvodu. Obnovte hladinu brzdovej kvapaliny, potom skontrolujte, či kontrolka zhasne. Ak kontrolka neprestane svietiť, obráťte sa na odborný servis.
Kontrolka
PORUCHA POSILŇOVAČA RIADENIA
Prepnutím štartovacieho zariadenia do polohy ON sa zapne kontrolka (alebo symbol na displeji), ale po niekoľkých sekundách sa má vypnúť. Ak kontrolka (alebo symbol na displeji) zostane svietiť, môže sa oslabiť účinok posilňovača riadenia a na otáčanie volantu sa môže vyžadovať omnoho väčšia sila, pričom vozidlo sa dá stále ovládať. Čo najskôr sa obráťte na odborný servis.
Kontrolka
NEDOSTATOČNÝ TLAK MOTOROVÉHO OLEJA
Kontrolka alebo symbol sa rozsvieti pri nedostatočnom tlaku motorového oleja.
UPOZORNENIE: Vozidlo nepoužívajte, kým nebude porucha odstránená. Rozsvietenie symbolu neznamená nedostatok oleja v motore: kontrola hladiny oleja sa musí vždy robiť manuálne.
Kontrolka
Kontrolka
PORUCHA EBD
Súčasné rozsvietenie kontroliek pri naštartovanom motore signalizuje poruchu systému EBD alebo, že systém nie je k dispozícii. V tomto prípade sa pri prudkom brzdení môžu predčasne zablokovať zadné kolesá, s možnosťou vybočenia z jazdnej dráhy. Jazdite veľmi opatrne a okamžite navštívte odborný servis kvôli kontrole zariadenia.
Kontrolka
NEZAPNUTÉ BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
Kontrolka sa rozsvieti neprerušovane, keď vozidlo stojí a bezpečnostný pás na strane vodiča alebo spolujazdca, ak sedí v aute, nie je zapnutý. Ak je vozidlo v pohybe a bezpečnostný pás vodiča alebo spolujazdca, ktorý sedí na sedadle, nie je správne zapnutý, táto kontrolka začne blikať a spolu s ňou zaznie zvukový signál. V takom prípade zapnite bezpečnostný pás.
Kontrolka
ZVÝŠENÁ TEPLOTA CHLADIACEJ KVAPALINY MOTORA
Kontrolka sa rozsvieti pri prehriatí motora.
V prípade normálneho chodu: zastavte vozidlo, vypnite motor a overte, či hladina chladiacej kvapaliny v nádrži nie je pod značkou MIN. V takom prípade počkajte na vychladnutie motora, potom pomaly a opatrne otvorte uzáver, doplňte chladiacu kvapalinu a skontrolujte, že je jej hladina medzi značkami MIN a MAX na nádrži. Okrem toho vizuálne skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapaliny. Ak sa pri nasledujúcom spustení motora kontrolka (alebo ikona na displeji) opäť rozsvieti, obráťte sa na odborný servis.
V prípade náročných jázd vozidla (napr. pri jazde v náročných terénoch): spomaľte jazdu, a v prípade, že kontrolka ostane svietiť, zastavte vozidlo. Zastavte na 2 alebo 3 minúty, pričom ponechajte motor zapnutý a zľahka zrýchľujte, aby sa umožnila lepšia cirkulácia chladiacej kvapaliny, potom vypnite motor. Skontrolujte dostatočnú hladinu kvapaliny vyššie opísaným spôsobom.
UPOZORNENIE: V prípade veľmi náročného použitia sa odporúča ponechať motor spustený a zľahka pridávať po dobu niekoľkých minút, predtým ako zastavíte.
Kontrolka
PORUCHA ALTERNÁTORA
Ak sa kontrolka alebo symbol rozsvieti, keď je motor naštartovaný, signalizuje to poruchu dobíjacieho systému vozidla. Čo najskôr sa obráťte na odborný servis.
Kontrolka
NEÚPLNÉ ZATVORENIE DVERÍ
Kontrolka sa rozsvieti, keď jedny alebo viacero dverí, alebo u niektorých vozidel aj dvere batožinového priestoru, prípadne kapota motora, nie sú úplne zatvorené. Ak sú dvere otvorené a automobil sa pohybuje, zaznie zvuková signalizácia. Zatvorte všetky dvere správne.
Kontrolka
PORUCHA AIRBAGOV
Nepretržité svietenie kontrolky indikuje poruchu v systéme airbagov.
Kontrolka
SYSTÉM AIRBAG
Ak je vzduchový vankúš spolujazdca vyradený z prevádzky:
Kontrolné svetlo sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na dobu 3 sekúnd a potom počas 12 sekúnd bliká v intervale 2 sekúnd.
Keď vzduchový vankúš spolujazdca nie je vyradený z prevádzky:
Kontrolné svetlo sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na dobu 3 sekúnd a potom zhasne.
UPOZORNENIE: Pokiaľ kontrolné svetlo nezhasne alebo sa rozsvieti v priebehu jazdy, tak je v systéme porucha. Okamžite vyhľadajte odborný servis.
Kontrolka
SYSTÉM iTPMS
Porucha systému iTPMS
Kontrolka bude blikať niekoľko sekúnd, potom ostane svietiť neprerušovane, čo signalizuje, že systém je dočasne nedostupný alebo na ňom došlo k poruche. Systém sa vráti k správnej činnosti po obnovení normálnych podmienok; ak by sa jeho fungovanie neobnovilo, po obnove normálnych podmienok vykonajte postup Reset. Ak signalizácia poruchy pretrváva, čo najskôr sa obráťte na odborný servis.
Nedostatočný tlak v pneumatikách
Kontrolka na prístrojovom paneli sa rozsvieti neprerušovane, aby signalizovala, že tlak v jednej alebo viacerých pneumatikách je nižší ako odporúčaná hodnota alebo signalizuje pomalý pokles tlaku. Po obnovení normálnych podmienok používania vozidla vykonajte postup Reset.
UPOZORNENIE Nepokračujte v jazde s jednou alebo viacerými sfúknutými pneumatikami, pretože schopnosť ovládať vozidlo môže byť zhoršená. Zastavte vozidlo bez prudkého brzdenia a zatáčania.
Kontrolka
PORUCHA SYSTÉMU ABS
Kontrolka sa rozsvieti, keď systém ABS nie je funkčný. V takom prípade si brzdové zariadenie udrží nezmenenú výkonnosť, ale je bez možností, ktoré poskytuje ABS. Pokračujte opatrne a hneď, ako to bude možné sa obráťte na odborný servis.
Kontrolka
FUNKCIA VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL
Pri zapnutí výstražných svetiel blikajú súčasne so smerovými svetlami zodpovedajúce kontrolné svetlá vrátane kontrolného svetla v spínači. Výstražné svetlá možno zapnúť aj pri vypnutom zapaľovaní.
Kontrolka
VYHRIEVANIE ZADNÉHO OKNA
Vyhrievanie zadného okna môžete zapnúť iba pri bežiacom motore. Keď sa sklo stane priehľadné, musí sa vyhrievanie skla vypnúť. Znížená spotreba elektrickej energie pôsobí priaznivo aj na celkovú spotrebu paliva.
Kontrolka
SYSTÉM ESC
Zásah systému ESC
Zásah systému signalizuje blikanie kontrolky: signalizácia zásahu indikuje, že vozidlo je v kritických podmienkach, pokiaľ ide o stabilitu a priľnavosť.
Porucha systému ESC
Ak sa kontrolka nevypne alebo zostane svietiť s naštartovaným motorom, signalizuje to poruchu systému ESC. Čo najskôr sa obráťte na odborný servis.
Porucha systému Hill Hold Control
Rozsvietenie kontrolky indikuje poruchu systému Hill Hold Control. Čo najskôr sa obráťte na odborný servis.
Kontrolka
ČIASTOČNÉ VYPNUTIE SYSTÉMOV AKTÍVNEJ BEZPEČNOSTI
Rozsvietenie kontrolky signalizuje, že niektoré systémy aktívnej bezpečnosti sú čiastočne vyradené. Opätovnou aktiváciou systémov sa kontrolka vypne.
Kontrolka
PORUCHA SYSTÉMU EOBD/VSTREKOVANIA
V normálnych podmienkach sa kontrolka po prepnutí štartovacieho zariadenia do polohy ON rozsvieti, ale mala by sa vypnúť ihneď po naštartovaní motora.
Porucha systému vstrekovania
Kontrolka, ktorá ostane svietiť alebo sa rozsvieti počas jazdy, signalizuje nedokonalé fungovanie vstrekovacieho zariadenia. Neprerušovane rozsvietená kontrolka indikuje poruchu systému napájania/štartovania, ktorá by mohla spôsobiť zvýšenie výfukových emisií, zníženie výkonu, problémy s riadením a zvýšenie spotreby. Kontrolka sa vypne po obnovení normálneho fungovania, avšak systém si zapamätá signalizáciu. Za týchto podmienok je možné pokračovať v jazde, pričom je nutné vyhnúť sa namáhaniu motora alebo vysokým rýchlostiam. Dlhodobé používanie vozidla so svietiacou kontrolkou môže spôsobiť škody. Obráťte sa čo najskôr na odborný servis.
Poškodenie katalyzátora
Ak kontrolka začne blikať, znamená to, že by mohol byť poškodený katalyzátor. Uvoľnite pedál akcelerátora, prejdite na nízke otáčky, a to až kým kontrolka neprestane blikať. Pokračujte v jazde pri nízkej rýchlosti, snažte sa vyhýbať podmienkam jazdy, ktoré by mohli spôsobiť ďalšie blikania a čo najskôr sa obráťte na odborný servis.
Kontrolka
ŽHAVENIE ŽERAVIACICH SVIEČOK (dieselové verzie)
Prepnutím štartovacieho zariadenia do polohy ON sa rozsvieti kontrolka, vypne sa, keď sviečky dosiahnu vopred nastavenú teplotu. Motor možno naštartovať ihneď po zhasnutí kontrolky.
UPOZORNENIE: V podmienkach miernych alebo zvýšených teplôt okolia nie je rozsvietenie kontrolky takmer možné zachytiť.
PORUCHA ŽHAVENIA ŽERAVIACICH SVIEČOK (dieselové verzie)
Blikanie kontrolky indikuje chybu zariadenia žhavenia sviečok. V takom prípade sa čo najskôr obráťte na odborný servis.
Kontrolka
REZERVA PALIVA/OBMEDZENÝ DOJAZD
Kontrolka na displeji sa rozsvieti, keď sa objem paliva v nádrži zníži na 5 až 7 litrov.
Kontrolka
MANUÁLNE ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU START&STOP
Zapnutie: Aktiváciu systému signalizuje prípadné hlásenie na displeji.
Vypnutie: vypnutie systému Start&Stop je signalizované kontrolkou a prípadným zobrazením príslušného hlásenia na displeji.
Kontrolka
Kontrolka
ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE PROTI NAŠTARTOVANIU (imobilizér)
Pri zapnutí zapaľovania prebieha porovnávanie kódu medzi kľúčom a riadiacou jednotkou. Správnosť porovnania je potvrdená rozsvietením kontrolného svetla počas niekoľkých sekúnd.
Ak bol použitý nesprávny kľúč (napr. falošný), kontrolné svetlo stále bliká. Vozidlo nemožno uviesť do prevádzky.
Kontrolka
PORUCHA PARKOVACÍCH SENZOROV (PARK ASSIST)
Kontrolka alebo žltý symbol sa rozsvieti pri dočasnej poruche parkovacích senzorov. Ak problém pretrváva aj po vyčistení zóny v blízkosti parkovacích senzorov, obráťte sa na odborný servis.
Kontrolka
PRÍTOMNOSŤ VODY V NAFTOVOM FILTRI (verzie Diesel)
Kontrolka alebo symbol sa rozsvieti a nepretržite svieti počas jazdy (spolu so zobrazením hlásenia na displeji), aby signalizoval prítomnosť vody v naftovom filtri.
Kontrolka
Prebieha ČISTENIE FILTRA DPF
Kontrolka alebo symbol svieti neprerušovane, aby upozornil vodiča, že systém DPF musí pomocou procesu regenerácie odstrániť zachytené splodiny (pevné častice). Kontrolka alebo symbol sa nerozsvieti pri každej regenerácii filtra pevných častíc DPF, ale iba v prípade, že podmienky jazdy vyžadujú signalizáciu vodičovi. Aby symbol zhasol, udržujte vozidlo v pohybe až do ukončenia procesu regenerácie. Proces regenerácie trvá priemerne 15 minút. Optimálne podmienky, aby ste dokončili proces, sú dosiahnuté pri rýchlosti 60 km/h pri otáčkach vyšších ako 2000 ot/min. Rozsvietenie kontrolky alebo symbolu neznamená poruchu vozidla a preto nie je potrebná oprava vozidla v servise.
Kontrolka
ZAPNUTIE ELEKTRICKÉHO POSILŇOVAČA RIADENIA „DUALDRIVE”
Nápis CITY na displeji sa rozsvieti po zapnutí elektrického posilňovača riadenia „Dualdrive” stlačením príslušného ovládacieho tlačidla. Po opätovnom stlačení tlačidla nápis CITY zhasne.
Kontrolka
SMEROVÉ SVIETIDLÁ
Zapnutím spínača smerových svetiel hore alebo dole bliká ľavé alebo pravé kontrolné svetlo. V prípade poruchy smerového svetla je kmitočet blikania kontrolného svetla približne dvakrát vyšší. Tento údaj sa nevzťahuje na jazdu s prívesom. Pri zapnutí varovných svetiel svietia súčasne aj obidve kontrolné svetlá smerových svetiel.
Kontrolka
OBRYSOVÉ SVIETIDLÁ
Kontrolka sa rozsvieti pri zapnutí obrysových svetiel.
Kontrolka
STRETÁVACIE SVETLOMETY
Kontrolka sa rozsvieti pri zapnutí stretávacích svetiel.
Kontrolka
DIAĽKOVÉ SVETLOMETY
Kontrolka sa rozsvieti pri rozsvietení diaľkových svetiel.
Kontrolka
PREDNÉ HMLOVÉ SVETLOMETY
Kontrolka sa zapne aktiváciou predných hmlových svetiel.
Kontrolka
ZADNÉ HMLOVÉ SVIETIDLÁ
Kontrolka sa rozsvieti po zapnutí zadných svetiel do hmly.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah