Spúšťanie a vypnutie motora - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Spúšťanie a vypnutie motora
Pred použitím vozidla, je potrebné spustiť motor. Pri spúšťaní je nutné postupovať, podľa odporúčaní výrobcu vozidla uvedené v návode na použitie vozidla.

Spúšťanie a vypnutie motora pomocou kľúča
Pri spúšťaní motora nikdy nestláčajte pedál akcelerátora. Podľa potreby sa na displeji môžu zobrazovať hlásenia s pokynmi pre spúšťanie.
Vo všeobecnosti platí nasledovné:
 • zatiahnite parkovaciu brzdu a radiacu páku zaraďte do neutrálu;
 • otočíme kľúč do polohy ON;
 • pri vozidlách s dieselovými motormi sa po otočení kľúča rozsvieti kontrolné svetlo žeravenia , počkajte na vypnutie kontrolky;
 • stlačte spojkový pedál až na podlahu bez stlačenia plynového pedála, a podržte ho, až kým nenaskočí motor;
 • otočíme kľúč do polohy START a uvoľnite ho ihneď po spustení motora;
 • ak sa motor nespustí do 10 sekúnd, vráťte kľúč do polohy ACC a počkajte 10-15 sekúnd, až potom pokus o spustenie zopakujte.
 • ak sa po zopakovaní pokusu problém neodstráni, postupujte podľa návodu na použitie vozidla.

Vypnutie motora
 • zastavte vozidlo.
 • otočíme kľúč do polohy ACC.
 • motor a zapaľovanie sa súčasne vypnú.

Spúšťanie a vypnutie motora
zdroj: shutterstock.com
Spúšťanie a vypnutie motora pomocou tlačidla
Spúšťanie motora
 • na spustenie motora a jazdu s vozidlom je potrebné, aby sa vo vozidle nachádzal kľúč.
 • zatiahnite parkovaciu brzdu.
 • zaraďte radiacu páku do neutrálu, zošliapnite pedál spojky až na podlahu a podržte ho, až kým nenaskočí motor.
 • krátko stlačte tlačidlo - motor automaticky naskočí.
 • pri vozidlách s dieselovými motormi sa po stlačení tlačidla rozsvieti kontrolné svetlo žeravenia . Po zhasnutí kontrolného svetla naskočí motor.

Vypnutie motora
 • zastavte vozidlo.
 • krátko stlačte štartovacie tlačidlo.
 • motor a zapaľovanie sa súčasne vypnú.

Núdzové vypnutie motora
 • v prípade nutnosti sa môže motor vo výnimočných prípadoch vypnúť aj počas jazdy.
 • tlačidlo stlačte na dobu dlhšiu ako 1 s alebo dvakrát počas 1 s.
 • po núdzovom vypnutí motora zostane zámok riadenia odomknutý.
Spúšťanie a vypnutie motora
zdroj: shutterstock.com
Systém ŠTART-STOP
Systém Start&Stop zastavuje automaticky motor vždy, keď vozidlo stojí a znovu ho spustí, keď chce vodič zaradiť rýchlosť.
Pri stojacom vozidle sa motor zastaví, ak je zaradený neutrál a uvoľnený pedál spojky.
Ak chcete motor znova spustiť, stlačte pedál spojky alebo pedál akcelerátora. Ak by sa stlačením spojkového pedála motor nespustil, presuňte radiacu páku do neutrálu a zopakujte postup.
Pri manuálnom zapnutí/vypnutí systému stlačte tlačidlo . Vypnutie systému signalizuje rozsvietenie kontrolky alebo zobrazenie hlásenia na displeji .

V stave zastavenia motora pomocou systému Start&Stop, ak vodič odopne svoj bezpečnostný pás alebo otvorí dvere na strane vodiča, bude možné spustiť motor iba pomocou spúšťacieho zariadenia.
Spúšťanie a vypnutie motora
zdroj: shutterstock.com
Stav systému sa zobrazí na displeji pri zastavení vozidla:
Symbol sa rozsvieti na indikáciu, že motor sa vypol zásahom systému START&STOP. Pri rozbehu sa realizuje automatický, opätovné spustenie.
Symbol sa rozsvieti na indikáciu, že motor sa nevypol zásahom systému.

Chod motora môže byť pri zastavení nevyhnutný napr. z nasledujúcich dôvodov.
 • nebola ešte dosiahnutá teplota motora potrebná pre bezchybnú funkciu systému.
 • stav nabitia akumulátora vozidla je príliš nízky.

Symbol sa rozsvieti, aby signalizoval poruchu systému Start&Stop. Na displeji sa zobrazí príslušné hlásenie.

Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah