Palivová sústava - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Palivová sústava
Palivová sústava zážihového motora
Pre zážihové motory sa ako palivo používa palivo kvapalné (benzín, etanol) alebo plynné (zemný plyn, ropný plyn, bioplyn). Tieto motory pracujú s vonkajšou (nepriame vstrekovanie) alebo s vnútornou (priame vstrekovanie) tvorbou zápalnej zmesi a jej zapálením cudzím zdrojom (zapaľovacia sviečka).
Úlohou zariadenia na tvorbu zmesi je vytvoriť z paliva a vzduchu zápalnú a horľavú zmes za všetkých prevádzkových podmienok spaľovacieho motora. Teoretický pomer zmesi je 1 : 14,8. To znamená, že pre dokonalé spálenie 1 kg benzínu potrebujeme 14,8 kg vzduchu. Skutočné pomery sa od teórie líšia. Je to závisle od teploty, otáčkach motora a zaťažení motora. Môžu sa pohybovať v rozmedzí 1 : 7,4 až po 1 : 23,7.
Palivová sústava so systémom vstrekovania benzínu je založená na princípe vstrekovania paliva do nasávacieho potrubia (nepriame vstrekovanie) alebo priamo do spaľovacieho priestoru – do valca (priame vstrekovanie). K vstrekovacím ventilom sa musí palivo dopravovať s definovaným tlakom.
Pri priamom vstrekovaní benzínu je palivo dodávané vysokotlakovým čerpadlom do vysokotlakového okruhu. Elektrickým palivovým čerpadlom sa palivo dopravuje nepretržite z palivovej nádrže cez čistič paliva k motoru. Regulátor tlaku paliva zabezpečuje definovaný tlak v palivovom okruhu. Výška tlaku závisí od systému vstrekovania. Aby za všetkých prevádzkových podmienok bol udržaný potrebný tlak paliva, je množstvo paliva dopravované čerpadlom väčšie ako množstvo spotrebované motorom. Prebytočné palivo tečie späť do palivovej nádrže. Elektrické palivové čerpadlo sa rozbehne ihneď pri zapnutí zapaľovania, aby bolo zabezpečené vytvorenie tlaku pri nasledujúcom štarte. Ak motor nie je naštartovaný, je čerpadlo približne po jednej sekunde opäť vypnuté.
Pri viac bodovom vstrekovaní je každému valcu priradený jeden vstrekovací ventil, ktorý vstrekuje palivo priamo pred nasávací ventil valca.
Palivová sústava
Palivová sústava vznetového motora
Vznetové motory pracujú s vnútornou tvorbou zmesi vo valci a samovznietením paliva so vzduchom pôsobením kompresného tepla. Palivo sa do valca dopravuje pod vysokým tlakom, kde sa vstrekuje pomocou vstrekovača.
Nároky na vstrekovacie systémy vznetových motorov sa neustále zvyšujú. Vyššie tlaky, rýchlejšie spínacie časy a pružné prispôsobenie priebehu vstreku prevádzkovému stavu motora robia vznetový motor úsporný, čistý a výkonný.
Požiadavky na nižšiu spotrebu paliva, malý obsah škodlivých látok v spalinách a na tichší chod motora kladú vysoké nároky na motor a vstrekovaciu sústavu. Tieto požiadavky môžu splniť len vstrekovacie systémy, ktoré sú schopné zabezpečiť vysoký vstrekovací tlak, ktorý je nevyhnutný pre jemné rozprášenie paliva v dýze, veľmi presné dávkovanie vstrekového množstva, presný priebeh vstrekovania a rovnako pilotné vstreky a aj následné vstreky.
Systém, ktorý tieto požiadavky spĺňa je zásobníkový systém Common Rail. Na rozdiel od ostatných vstrekovacích systémov je palivo vo vysokotlakovom zásobníku stále pripravené na vstrekovanie. Systém Common Rail je v súčasnosti najviac používaný vstrekovací systém pre moderné rýchlobežné vznetové motory osobných vozidiel.
Jadrom systému Common Rail sú vstrekovače. Majú ventil s rýchlym spínaním (elektromagnetický ventil alebo piezoelektrický člen), ktorý otvára a zatvára vstrekovaciu dýzu. Tým môže byť priebeh vstreku riadený jednotlivo pre každý valec. Vstrekovače sú spoločne pripojené k vysokotlakovému zásobníku. Odtiaľ pochádza názov systému “Common Rail”.
Charakteristickým znakom systému Common Rail je, že systémový tlak môže byť nastavený v závislosti na prevádzkovom stave motora. Nastavenie tlaku sa vykonáva regulačným tlakovým ventilom alebo dávkovacími jednotkami.
Pri systéme Common Rail je oddelené vytváranie tlaku a vstrekovanie. Vstrekovací tlak vytvára a reguluje vysokotlakové čerpadlo nezávisle na otáčkach motora a vstrekovanom množstve. Vo vysokotlakovom zásobníku, je palivo pripravené na vstrekovanie. Tento systém tým ponúka maximálnu flexibilitu pri riešení procesu vstrekovania.
Vstrekovacie množstvo zodpovedajúce potrebe, začiatok vstreku a vstrekovací tlak sa vypočítavajú v elektronickej riadiacej jednotke. Každý valec má zabudovanú vstrekovaciu jednotku – elektromagnetické ventily (integrované vo vstrekovačoch) sú ovládané riadiacou jednotkou a ich otváraním a zatváraním sa vykonáva vstrekovanie individuálne pre každý valec.
Palivová sústava
Palivová sústava
Kontrolka - REZERVA PALIVA/OBMEDZENÝ DOJAZD
Kontrolka na displeji sa rozsvieti, keď sa objem paliva v nádrži zníži na 5 až 7 litrov.
Palivová sústava
Kontrolka - PRÍTOMNOSŤ VODY V NAFTOVOM FILTRI (verzie Diesel)
Kontrolka alebo symbol sa rozsvieti a nepretržite svieti počas jazdy (spolu so zobrazením hlásenia na displeji), aby signalizoval prítomnosť vody v naftovom filtri.
Druhy paliva a ich kombinácie
BENZÍN
LPG
CNG
LNG
BENZÍN+LPG
BENZÍN+CNG
BENZÍN+LNG
BENZÍN+HEV
BENZÍN+LPG+HEV
BENZÍN+LPG+PHEV
BENZÍN+PHEV
ETANOL E85
ETANOL E85+LPG
ETANOL E85+CNG
ETANOL E85+LNG
ETANOL E85+HEV
ETANOL E85+LPG+HEV
ETANOL E85+LPG+PHEV
ETANOL E85+PHEV
NAFTA
NAFTA+LPG
NAFTA+LNG
NAFTA+CNG
NAFTA+HEV
NAFTA+PHEV
NAFTA XLT - Nafta na báze parafínu
VODÍK H2
BEV
Vysvetlenie skratiek
LPG – skvapalnený ropný plyn (Liquified Petroleum Gas)
CNG – stlačený zemný plyn (Compressed Natural Gas)
LNG – skvapalnený zemný plyn (Liquefied Natural Gas)
BEV – označenie vozidla s elektrickým pohonom (Battery Electric Vehicle)
HEV – označenie hybridného elektrického vozidla, ktoré nie je plug-in (Hybrid Electric Vehicle)
PHEV – označenie plug-in hybridného elektrického vozidla (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – batéria tohto vozidla môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah