Výfukový systém - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Výfukový systém
Úlohou výfukovej sústavy je tlmiť hluk, ktorý vzniká pri nepravidelnom prúdení výfukových plynov zo spaľovacieho priestoru. Odvádzať výfukové plyny bezpečne za vozidlo, tak aby nedochádzalo k prieniku výfukových plynov do priestoru pre posádku vozidla. Redukovať škodliviny vo výfukových plynoch na hodnoty prípustné legislatívou. Prúd výfukových plynov počas tlmenia hluku čo najmenej obmedzovať, aby výkon motora bol čo najmenej obmedzovaný.
Výfukový systém
Katalyzátor
Katalyzátor je technické zariadenie vo výfukovom systéme spaľovacieho motora, ktorého úlohou je upraviť zloženie výfukových plynov do neho vstupujúcich tak, aby na výstupe obsahovali menší podiel škodlivých zložiek - exhalátov, alebo emisií.
Katalyzátor je väčšinou konštruovaný ako keramické teleso valcového tvaru s množstvom malých kanálikov. Ich povrch, v závislosti od typu môže obsahovať katalytickú látku. Takéto riešenie zabezpečuje čo najväčšiu pracovnú plochu, pri minimálnych rozmeroch. Zvolený materiál zároveň umožňuje dosahovať a udržať vysokú pracovnú teplotu.
Zloženie spalín závisí od toho, s akým prebytkom vzduchu, ako dokonale a ako rýchlo spaľovanie prebehlo.

Podľa prebiehajúcich reakcií v katalyzátore sa delia na:
   • trojcestné,
   • oxidačné,
   • redukčné.
Trojcestný katalyzátor
Pri svojej činnosti využíva prítomnosť látky - katalyzátora, ktorý sa počas chemickej reakcie nemení, ale významne ovplyvňuje jej rýchlosť. Na svojom katalytickom povrchu pri dostatočnej teplote umožní vzájomnú reakciu oxidantov NOx a redukčných činidiel CHx a CO, ktoré sú vo vhodnom pomere, aby vzájomne reagovali za vzniku N2, H2O a CO2.
Trojcestný katalyzátor sa používa pre zážihové motory ktoré spĺňajú základné podmienky:
   • regulujú sa množstvom zmesi a teda pracujú so súčiniteľom prebytku vzduchu λ = 1
   • pracujú s homogénnou zmesou vytvorenou ľahkoodpariteľným palivom a teda potrebný súčiniteľ prebytku vzduchu je možné dodržať aj na mikroúrovni.
Zároveň je nevyhnutnou podmienkou vybavenie motora lambda-sondou. Pri jej nesprávnej funkčnosti, prestáva byť katalyzátor účinný a hrozí jeho úplné zničenie.
Výfukový systém
zdroj: commons.wikimedia.org
Oxidačný katalyzátor
Používa sa pre vznetové motory, ktoré síce pracujú s vysokým prebytkom vzduchu, ale pri ich mechanizme spaľovania dochádza mikroskopicky k spaľovaniu veľmi bohatej zmesi, pretože kvapôčky rozprášeného paliva môžu byť priveľké. Katalyzátor je určený na redukciu škodlivín CHx a CO. Pri vysokej teplote katalyzátora dochádza k dodatočnému spaľovaniu pevných častíc vo výfukových plynoch v prebytkovom kyslíku, ktorý vždy obsahujú. Spaľovaním sa zmenšuje veľkosť častíc, prípadne mikročastice zhoria úplne.

Redukčný katalyzátor
Používa sa na zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) pri vznetových a zážihových motoroch s priamym vstrekom.
Filter pevných častíc
Filter pevných častíc (angl. Diesel Particulate Filter skrátene DPF) je zariadenie určené na filtráciu pevných častíc alebo sadzí z výfukových plynov vznetového motora. Filter pevných častíc obvykle odstráni 85% alebo viac sadzí, za určitých podmienok môže dosiahnuť efektivitu takmer 100%.
Existujú filtre, ktoré sú navrhnuté tak, aby spálili nahromadené častice jednak pasívne (pomocou jedného katalyzátora), alebo aktívnymi prostriedkami. K tým patrí napríklad ohrievanie filtra pevných častíc na spaľovaciu teplotu pomocou paliva; naprogramovanie motora na dobu, kedy je filter plný spôsobom, ktorý zvyšuje teplotu výfukových plynov aby vzniklo vyhorenie sadzí; produkcia vysokého množstva NOx aby sa dosiahla oxidácia nahromadeného popola, prípadne prostredníctvom iných metód. Tento proces je známy ako „regenerácia filtra“.
Filter pevných častíc bol vyvinutý hlavne pre mestský cyklus prevádzky vozidla, keď má motor najvyššiu produkciu sadzí. Proces regenerácie prebieha vo vyšších a konštantných rýchlostiach, čo všeobecne nie je možné dosiahnuť v meste. Vozidlá jazdiace výhradne pri nízkych otáčkach a rýchlostiach mestskej dopravy môžu vyžadovať periodické výjazdy vyššou rýchlosťou mimo mesta, aby sa dokázal filter pevných častíc vyčistiť.
Ak vodič ignoruje varovné svetlo a jazdí príliš dlho s vozidlom v mestskom cykle, nemusí regenerácia filtra pevných častíc prebehnúť správne a regenerácia pokračuje opakovane. To zväčša vedie k takej poruche filtra pevných častíc, keď je potrebná jeho výmena.
Výfukový systém
zdroj: commons.wikimedia.org
Výfukový systém
Kontrolka - PORUCHA SYSTÉMU EOBD/VSTREKOVANIA
V normálnych podmienkach sa kontrolka po prepnutí štartovacieho zariadenia do polohy ON rozsvieti, ale mala by sa vypnúť ihneď po naštartovaní motora.
Porucha systému vstrekovania
Kontrolka, ktorá ostane svietiť alebo sa rozsvieti počas jazdy, signalizuje nedokonalé fungovanie vstrekovacieho zariadenia. Neprerušovane rozsvietená kontrolka indikuje poruchu systému napájania/štartovania, ktorá by mohla spôsobiť zvýšenie výfukových emisií, zníženie výkonu, problémy s riadením a zvýšenie spotreby. Kontrolka sa vypne po obnovení normálneho fungovania, avšak systém si zapamätá signalizáciu. Za týchto podmienok je možné pokračovať v jazde, pričom je nutné vyhnúť sa namáhaniu motora alebo vysokým rýchlostiam. Dlhodobé používanie vozidla so svietiacou kontrolkou môže spôsobiť škody. Obráťte sa čo najskôr na odborný servis.
Poškodenie katalyzátora
Ak kontrolka začne blikať, znamená to, že by mohol byť poškodený katalyzátor. Uvoľnite pedál akcelerátora, prejdite na nízke otáčky, a to až kým kontrolka neprestane blikať. Pokračujte v jazde pri nízkej rýchlosti, snažte sa vyhýbať podmienkam jazdy, ktoré by mohli spôsobiť ďalšie blikania a čo najskôr sa obráťte na odborný servis.
Výfukový systém
Kontrolka - PRIEBEH ČISTENIA FILTRA DPF
Kontrolka alebo symbol svieti neprerušovane, aby upozornila vodiča, že systém DPF musí pomocou procesu regenerácie odstrániť zachytené splodiny (pevné častice). Kontrolka alebo symbol sa nerozsvieti pri každej regenerácii filtra pevných častíc DPF, ale iba v prípade, že podmienky jazdy vyžadujú signalizáciu vodičovi. Aby symbol zhasol, udržujte vozidlo v pohybe až do ukončenia procesu regenerácie. Proces regenerácie trvá priemerne 15 minút. Optimálne podmienky, aby ste dokončili proces, sú dosiahnuté pri rýchlosti 60 km/h pri otáčkach vyšších ako 2000 ot/min. Rozsvietenie kontrolky alebo symbolu neznamená poruchu vozidla a preto nie je potrebná oprava vozidla v servise.
Poruchy vo výfukovom systéme
   • sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,
   • niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu,
   • je zdrojom nadmerného zvuku,
   • poškodený výfukový systém koróziou alebo deformáciou,
   • je nedostatočne upevnený,
   • je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
   • vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla.
Referenčná hodnota hladiny vonkajšieho zvuku stojaceho vozidla nesmie byť v priebehu prevádzky vozidla v cestnej premávke prekročená.
Výfukový systém
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah