Brzdová sústava - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Brzdové sústavy
Slúžia v motorovom vozidle na spomaľovanie, pribrzďovanie až do zastavenia a na zaistenie proti rozjazdu. Pri brzdení sa pohybová energia premieňa na teplo.

Brzdové zariadenia
Prevádzková brzda – má v prípade potreby znižovať rýchlosť vozidla, podľa okolností až do samotného zastavenia. Vozidlo sa pritom musí držať v stope. Prevádzková brzda sa ovláda nohou (nožná brzda) a pôsobí na všetky kolesá.
Núdzová brzda – mala by v prípade poruchy prevádzkovej brzdy plniť jej úlohy, prípadne s nižším účinkom. Nemusí to byť nezávislá tretia brzda, ale postačí aj nezávislý okruh dvojokruhovej brzdovej sústavy.
Parkovacia brzda – má zaistiť zaparkované alebo odstavené vozidlo proti rozjazdu, aj na naklonenej vozovke. Jej konštrukčné časti musia mať z bezpečnostných dôvodov mechanické spojenie (napr. tyč, lanko). Väčšinou je ovládaná ručnou pákou a pôsobí na kolesá jednej nápravy.
Brzdové sústavy
zdroj: shutterstock.com
U osobných vozidiel sa v súčasnosti používajú brzdy hydraulické. Skladajú sa z brzdového pedálu, dvojokruhového hlavného brzdového valca s posilňovačom, potrubia, brzdových valcov, regulátora brzdnej sily a bŕzd kolies. Predné kolesá majú brzdy kotúčové, na zadných kolesách sa používajú brzdy bubnové aj kotúčové.
Brzdové sústavy
zdroj: shutterstock.com
Z bezpečnostných dôvodov sú predpísané tzv. dvojokruhové brzdové sústavy s dvojokruhovým hlavným brzdovým valcom. Keď nastane na jednom brzdovom okruhu porucha, je možné druhým brzdovým okruhom vozidlo ešte zabrzdiť (núdzová brzda).
Brzdové sústavy
Schéma brzdovej sústavy
Spôsob účinku hydraulických bŕzd sa zakladá na Pascalovom zákone. Sila, ktorou brzdový pedál tlačí na piest v hlavnom valci, vytvára tlak kvapaliny. Ten pôsobí cez brzdové potrubie a vytvára prítlačné sily v brzdovom ústrojenstve. Pretože brzdovú kvapalinu nie je prakticky možné stlačiť a posuvy bŕzd naprázdno sú malé, pohybuje sa len malé množstvo kvapaliny. Nárast tlaku preto prebieha rýchlo a brzdy majú rýchlu odozvu.
Brzdové sústavy
Zapojenie brzdovej sústavy "predná náprava - zadná náprava"
Brzdové sústavy
"Diagonálne" zapojenie brzdovej sústavy
Systém ABS
Anti-lock braking system – patrí medzi základné prvky aktívnej bezpečnostnej výbavy vozidla. Jeho hlavnou úlohou je kontrola činnosti brzdovej sústavy a zabezpečenie účinného brzdenia aj na povrchu s nižšou priľnavosťou. To znamená, že pri brzdení kontroluje pomocou senzorov pohyb kolies a keď sa niektoré z nich zablokuje, vyšle signál do riadiacej jednotky, ktorá zníži brzdnú silu. Koleso sa tým začne znova odvaľovať čím zvýši ovládateľnosť vozidla v krízovej situácii. Systém ABS dokáže uvoľniť brzdnú silu na dané koleso až 16x za sekundu. Na suchej vozovke sa brzdná dráha vášho vozidla takmer nijak nemení, ale na mokrej, prípadne šmykľavej vozovke vám dovolí brzdiť a zároveň i meniť smer dráhy vozidla (otáčaním volantu).
Funkčnosť systému možno overiť prudkým stlačením brzdového pedálu na mokrom povrchu. Charakteristický chrapľavý zvuk a spätné vibrácie (kopanie) brzdového pedálu je zárukou funkčného ABS. Porucha je vo väčšine prípadov sprevádzaná rozsvietením kontrolky na prístrojovej doske.
Brzdové sústavy
Kontrola a údržba brzdovej sústavy
Do bežnej údržby brzdovej sústavy patrí kontrola a dopĺňanie brzdovej kvapaliny. Pri dopĺňaní používame kvapaliny, ktoré odporúča výrobca vozidla. Výška hladiny sa má nachádzať medzi ryskami MIN a MAX, ktoré sa nachádzajú na nádobke.

Kontrolu a výmenu brzdových platničiek a čeľustí alebo pravidelnú výmenu brzdovej kvapaliny necháme na odborný servis. Pri brzdovej kvapaline si treba nechať pravidelne zmerať bod varu. Pri triede DOT 3 musí byť minimálne 140 °C, pre DOT 4 je predpis aspoň 155 °C a v triede DOT 5 to je najmenej 170 °C.
Brzdové kotúče (príp. bubny) aj segmenty sa počas brzdenia intenzívne zahrievajú a ich teplo sa prenáša aj na kvapalinu, ktorej teplota pochopiteľne stúpa tiež. Ak prekročí bod varu, v kvapaline sa začnú vytvárať parné bubliny. Po zatlačení na pedál sa tak najskôr stláčajú ony a na segmenty sa z toho dôvodu prenáša menšia, alebo dokonca už vôbec žiadna sila.
Brzdové sústavy
zdroj: shutterstock.com
Brzdové sústavy
Kontrolka - NEDOSTATOK BRZDOVEJ KVAPALINY/ZARADENÁ PARKOVACIA BRZDA
Nedostatok brzdovej kvapaliny
Kontrolka sa rozsvieti, keď hladina brzdovej kvapaliny klesne pod minimálnu úroveň, ako následok pravdepodobného úniku kvapaliny z obvodu. Obnovte hladinu brzdovej kvapaliny, potom skontrolujte, či kontrolka zhasne. Ak kontrolka neprestane svietiť, obráťte sa na odborný servis.
Brzdové sústavy
Kontrolka - BRZDOVÉ OBLOŽENIA
Brzdové obloženia sú opotrebované.
Brzdové sústavy
Kontrolka - RUČNÁ BRZDA
Ručná brzda je zatiahnutá. Ak pôjdete so zatiahnutou ručnou brzdou rýchlosťou vyššou ako 5 km/h, zaznie aj akustický signál.
Poruchy brzdovej sústavy
   • účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit,
   • nerovnomerné opotrebovanie brzdového obloženia - prejavuje sa to ťahaním vozidla do strany pri brzdení,
   • stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,
   • výstražné zariadenie brzdovej sústavy je poškodené alebo nefungujú správne – kontrolne svetlo na prístrojovej doske,
   • zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina,
   • časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu (opotrebované brzdové obloženie – vozidlo môže slabšie brzdiť),
   • málo brzdovej kvapaliny v nádržke brzdovej kvapaliny
   • účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu,
   • zavzdušnený brzdový systém – je nutné viackrát stlačiť brzdový pedál aby vozidlo začalo brzdiť.
Brzdové sústavy
Činnosť kotúčevej brzdy
Brzdové sústavy
Činnosť bubnovej brzdy
Brzdové sústavy
Činnosť parkovacej brzdy
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah