Najčastejšie poruchy vozidla - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Najčastejšie poruchy vozidla
RIADENIE VOZIDLA
Riadenie premieňa vodičom vykonaný pohyb na volante na zmenu uhla natočenia kolies na vozidle. Vozidlo musí reagovať zodpovedajúcou tuhosťou riadiaceho systému aj na najmenšie korektúry v riadení. Kolesá sa musia pri pustení volantu sami vrátiť do strednej polohy a zostať v tejto polohe.
Riadením udržujeme vozidlo v priamom smere a meníme smer jazdy.

PORUCHY:
   • vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné (znamená to, že kolesá na natočenie volantu reagujú oneskorene),
   • nefunguje posilňovač riadenia (volantom sa dá otáčať len ťažko),
   • opotrebované časti riadenia – prejavuje sa to kmitaním volantu alebo buchotom od prednej nápravy (napr. opotrebované guľové čapy alebo aj zle vyvážené kolesá),
   • zlá geometria prednej nápravy – prejavuje sa ťahaním vozidla do strany a nadmerným opotrebovaním pneumatík,
   • niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť,
   • podhustené pneumatiky spôsobujú sťažené otáčanie volantu na mieste.
Najčastejšie poruchy vozidla
BRZDOVÝ SYSTÉM
Prevádzková (nožná) brzda umožňuje zníženie rýchlosti jazdy vozidla, udržiava rýchlosť vozidla pri jazde zo svahu a musí spoľahlivo zastaviť idúce vozidlo pri akejkoľvek jeho rýchlosti a hmotnosti a v akýchkoľvek prevádzkových podmienkach.
Parkovacia brzda – jej účelom je zabezpečiť stojace vozidlo proti pohybu a to aj pri státí na svahu a v neprítomnosti vodiča.

PORUCHY:
   • účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo účinok prevádzkovej brzdy na kolesách tej istej nápravy nie je rovnaký (jedno koleso brzdí viac ako druhé) - prejavuje sa to ťahaním vozidla do strany pri brzdení,
   • výstražné zariadenie brzdovej sústavy je poškodené alebo nefungujú správne – kontrolne svetlo na prístrojovej doske,
   • zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina – zistíme to poklesom hladiny brzdovej kvapaliny v nádobke na brzdovú kvapalinu,
   • časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu (opotrebované brzdové obloženie – vozidlo môže slabšie brzdiť),
   • účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu,
   • zavzdušnený brzdový systém – je nutné viackrát stlačiť brzdový pedál aby vozidlo začalo brzdiť.
Najčastejšie poruchy vozidla
PNEUMATIKY
Na vozidlo pri prevádzke pôsobia rôzne sily. Najdôležitejšiu funkciu majú pneumatiky, ktoré tieto sily prenášajú na vozovku. Pneumatika tvorí spojovací prvok medzi vozidlom a vozovkou. Od nej závisí bezpečnosť vozidla. Pneumatiky musia byť správne nahustené podľa odporúčania výrobcu vozidla. Musia mať vyhovujúcu hĺbku dezénu. Nesmieme zabudnúť tiež na vhodnosť pneumatík podľa sezóny (letné, zimné).

PORUCHY:
   • najčastejšia porucha je defekt - postup,
   • koleso nie je dostatočne pripevnené – dotiahnuť skrutky kolies,
   • pneumatiky nesmú mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti koruny, boku a pätky, trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,
   • koleso nie je správne vyvážené – prejavuje sa to kmitaním, ktoré sa prenáša do volantu,
   • pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla, avšak nesmie byť prekročené hustenie predpísané výrobcom pneumatík,
   • podhustené pneumatiky majú vyšší valivý odpor čím sa zvyšuje spotreba paliva, vozidlo sa ťažšie ovláda a dochádza k vyššiemu opotrebenie bočných častí pneumatiky,
   • prehustené pneumatiky majú síce nižší valivý odpor, ale nedokonalý styk s vozovkou čím sa predlžuje brzdná dráha a vozidlo sa skôr môže pri zatáčaní dostať do šmyku, dochádza k vyššiemu opotrebeniu strednej časti pneumatiky,
   • vozidlá musia byť na vhodnom mieste označené predpísaným tlakom v pneumatikách,
   • hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky nesmie klesnúť pod hranicu 1,6 mm a u zimných pneumatík pod 3 mm. Pri vozidlách kategórie L1e (malý motocykel) nesmie klesnúť pod 1 mm.

 • na vozidle nesmú byť, okrem núdzového dojazdu, súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, ak pri schválení nebolo určené inak,
 • na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla.
Najčastejšie poruchy vozidla
zdroj: shutterstock.com
OSVETLENIE VOZIDLA
Osvetlenie vozidla nám zabezpečuje jazdu za akýchkoľvek poveternostných podmienok, a taktiež jazdu v noci a cez deň. Svetlomety nám svojim dosahom a jasom osvetľujú blízke okolie a kraj vozovky. Základnou požiadavkou je, aby sme videli a aby sme boli videní.

PORUCHY:
   • vypálená žiarovka - vymeniť za žiarovku toho istého druhu - halogénovú žiarovku nechytáme holou rukou za sklenenú banku, lebo jej skrátime životnosť,
   • pokiaľ je žiarovka v poriadku a svetlo nesvieti, porucha môže byť v poistkách - prepálenú poistku nahradíme novou, ale takou istou,
   • ak je žiarovka aj poistka v poriadku a svetlo nesvieti, porucha môže byť vo vypínači,
   • ak je žiarovka, poistka aj vypínač v poriadku a svetlo nesvieti, porucha bude v uvoľnených, prípadne skorodovaných spojoch alebo v elektrických vodičoch (kabeláži),
   • nie je možné prepnúť diaľkové svetlá späť na stretávacie (poškodený prepínač, alebo spínacie relé diaľkových svetiel),
   • nesprávne nastavenie svetlometov – svietia príliš blízko pred vozidlo alebo naopak príliš ďaleko,
   • pri poruche smerových svetiel sa mení frekvencia zvukovej signalizácie – vypálená žiarovka,
   • osvetlenie vozidla musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nesmie byť znečistené,
   • činná plocha každého svetelného zariadenia nesmie byť v cestnej premávke zakrytá alebo nadmerne znečistená.
Niekedy je jednoduchšie najskôr skontrolovať poistky a až potom hľadať chybu v žiarovke.
Najčastejšie poruchy vozidla
zdroj: shutterstock.com
BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť. Bezpečnostné pásy zabraňujú úrazom pri dopravných nehodách alebo pri prudkom brzdení vozidla.

PORUCHY:
   • samonavíjací bezpečnostný pás sa musí odvíjať a samostatne navíjať,
   • samonavíjací bezpečnostný pás sa musí pri prudkom pohybe zaseknúť,
   • nastaviteľné bezpečnostné pásy sa musia dať nastaviť ,
   • zámok bezpečnostného pásu musí byť funkčný (zapnutie a odopnutie pásu),
   • samotný pás nesmie byť poškodení napr. natrhnutý, rozstrapkaný,
   • deti prepravované v detských sedačkách musia byť pripútané bezpečnostným pásom.
Najčastejšie poruchy vozidla
VÝFUK
Slúži na odvod spalín, vznikajúcich činnosťou motora, do ovzdušia za vozidlom mimo priestor pre posádku.

PORUCHY:
   • niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu,
   • je zdrojom nadmerného zvuku,
   • poškodený výfukový systém koróziou alebo deformáciou,
   • sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,
   • je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
   • vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla.

Referenčná hodnota hladiny vonkajšieho zvuku stojaceho vozidla nesmie byť v priebehu prevádzky vozidla v cestnej premávke prekročená.
Najčastejšie poruchy vozidla
zdroj: shutterstock.com
SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Pomocou spätných zrkadiel sledujeme premávku za vozidlom a po stranách vozidla. Preto nám zabezpečujú bezpečné obchádzanie, predchádzanie, rozbiehanie, otáčanie, cúvanie a pod.

PORUCHY:
   • popraskanie alebo rozbité zrkadla – nutné vymeniť,
   • chýbajúce spätné zrkadlo,
   • znečistené, zarosené alebo zamrznuté zrkadlo,
   • nemožnosť nastavenia zrkadla – neudrží nastavenú polohu,
   • a znemožnený výhľad cez zrkadlo v dôsledku prepravovaných vecí alebo prípojného vozidla.

Ak prípojné vozidlo svojimi rozmermi po pripojení k ťažnému vozidlu neumožňuje vodičovi riadny výhľad z miesta vodiča vonkajšími spätnými zrkadlami, musí byť ťažné vozidlo vybavené doplnkovými spätnými zrkadlami s väčším vysunutím alebo iným zariadením, ktoré zabezpečí riadny výhľad.
Najčastejšie poruchy vozidla
STIERAČE
Dôležitým prvkom bezpečnosti je dobrý výhľad z vozidla. Stieraná plocha musí byť čo najväčšia. V praxi sa používajú najčastejšie 3 režimy stierania a to intervalové, pomalé a rýchle.

PORUCHY:
   • lišty stieračov nepriliehajú na sklo,
   • nadmerne opotrebované gumené lišty stieračov,
   • stierače nie sú funkčné (porucha elektromotora, poistka, vypínač),
   • rýchlosť stierania sa nedá nastaviť.
Najčastejšie poruchy vozidla
PREDNÉ VÝHĽADOVÉ SKLO
Za všetkých prevádzkových a poveternostných podmienok musí byť zabezpečený výhľad z miesta vodiča. Vo výhľadovom poli vodiča sa nesmú nachádzať predmety, ktoré odvádzajú pozornosť od bezpečného vedenia vozidla.

PORUCHY:
   • výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený – znečistené alebo namrznuté okno, rôzne nálepky na čelnom skle,
   • v zóne čistenia stieračmi čelného skla stieračom bezprostredne pred vodičom sa nachádza poškodenie akéhokoľvek typu väčšie ako 20 mm alebo
     • v zóne čistenia stieračmi čelného skla inej ako je uvedené sa nachádza
- viac ako päť poškodení akéhokoľvek typu veľkosti od 20 mm do 50 mm alebo
- jednotlivé poškodenie väčšie ako 50 mm,
   • na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať len fólie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou značkou.

Čo môže byť nalepené na čelnom skle:
   • známka o absolvovaní STK (stanica technickej kontroly),
   • známka o absolvovaní EK (emisná kontrola),
   • známka kontroly originality,
   • diaľničná známka iného štátu, musí byť aktuálna v danom čase, inak ju musíme odstrániť.

Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti svetla, nie je povolené na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca.
Najčastejšie poruchy vozidla
zdroj: shutterstock.com
KONTROLA VOZIDLA PRED VÝJAZDOM
Kontrolou vozidla pred jazdou skontrolujeme, či vozidlo spĺňa podmienky bezpečnej jazdy a či je ho možné použiť v premávke na pozemných komunikáciách.

Pohľadom kontrolujeme:
   • či sú okná, zrkadlá a svetlá v poriadku a či nie sú znečistené,
   • hĺbku dezénu, nadmerné opotrebenie, praskliny, poškodenia, prípadné predmety zapichnuté v pneumatikách,
   • úplnosť skrutiek kolies a ich prípadné uvoľnenie,
   • či nám neunikajú kvapaliny alebo olej,
   • či nám niekto počas odstavenia vozidla vozidlo nepoškodil.
Najčastejšie poruchy vozidla
Skontrolujeme či je kapota dobre zavretá a zaistená. Zle zavretá a zaistená kapota sa môže počas jazdy otvoriť a následne nám zablokovať výhľad z vozidla.
Skontrolujeme funkčnosť svetiel a smerových svetiel.
Nezabudneme si nastaviť sedadlo a zrkadlá.
Skontrolujeme brzdový pedál a parkovaciu brzdu.
Po otočení kľúča v spínacej skrinke, skontrolujeme rozsvietenie všetkých výstražných ukazovateľov.
Po naštartovaní skontrolujeme zhasnutie všetkých výstražných ukazovateľov.
Skontrolujeme či sme mi a všetci spolujazdci pripútaný bezpečnostným pásom.
Po odbrzdení parkovacej brzdy skontrolujme zhasnutie výstražného svetla brzdového systému.
Raz týždenne alebo podľa odporúčaní výrobcu v návode na obsluhu skontrolujeme:
   • hladinu motorového oleja (medzi ryskami MIN a MAX),
Najčastejšie poruchy vozidla
zdroj: shutterstock.com
   • hladinu chladiacej kvapaliny (medzi ryskami MIN a MAX),
Najčastejšie poruchy vozidla
zdroj: shutterstock.com
   • hladinu brzdovej kvapaliny (medzi ryskami MIN a MAX),
Najčastejšie poruchy vozidla
zdroj: shutterstock.com
   • hladinu kvapaliny do ostrekovačov,
Najčastejšie poruchy vozidla
zdroj: shutterstock.com
   • hladinu elektrolytu v akumulátore (pokiaľ je akumulátor bez údržbový nekontrolujeme),
Najčastejšie poruchy vozidla
zdroj: shutterstock.com
   • stav a napnutie klinového remeňa,
Najčastejšie poruchy vozidla
   • tlak vzduchu v pneumatikách a aj v náhradnom kolese,
Najčastejšie poruchy vozidla
zdroj: shutterstock.com
   • úplnosť a funkčnosť povinnej výbavy.
Najčastejšie poruchy vozidla
Ak vozidlo nepoužívame sami, pre vlastná istotu a bezpečnosť si skontrolujme celé vozidlo v rátane povinnej výbavy pred každou jazdou. Ak však vozidlo používame sami o stave povinnej výbavy by sme mali mať prehľad a v takom prípade ju nemusíme kontrolovať tak často.

Uvedomte si, že za vozidlo a jeho technický stav zodpovedá vodič zo zákona, a preto význam kontroly vozidla je daný.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah