§ 1 Predmet zákona - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZÁKON NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 1 - Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje

a) technické požiadavky a schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia vrátane ich overovania na účely schvaľovania na prevádzku v cestnej premávke,1)

b) podmienky uvádzania a sprístupňovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia na trhu a dohľad nad trhom,

c) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do prevádzky v cestnej premávke vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenia,

zdroj: shutterstock.com

d) doklady vozidla,

e) podmienky prevádzky vozidiel v cestnej premávke,

f) povinnosti prevádzkovateľov vozidiel,

g) zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a nebezpečnými časťami alebo vybavením a s tým spojenými službami,

h) vyradenie vozidiel z prevádzky v cestnej premávke,


zdroj: shutterstock.com

i) cestnú technickú kontrolu,

j) systém kontroly upevnenia nákladu,

k) poverovanie osôb výkonom technických služieb a ich činnosti,

l) technickú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly,

m) emisnú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly,

n) kontrolu originality, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality,

zdroj: shutterstock.com

o) montáž plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových zariadení.

zdroj: shutterstock.com
(2) Tento zákon upravuje aj

a) technické požiadavky a typové schvaľovanie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov,2)

b) podmienky uvádzania spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov na trh, ich sprístupnenie na trhu a dohľad nad trhom,

c) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu spaľovacie motory necestných pojazdných strojov.

zdroj: shutterstock.com
(3) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(4) Tento zákon sa nevzťahuje na dráhové vozidlá,3) ktoré sú používané v cestnej premávke.

zdroj: shutterstock.com
(5) Tento zákon sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,4) a to na

a) vybrané vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a štátneho podniku v jeho pôsobnosti,

b) vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky,

c) vozidlá Vojenského spravodajstva,

d) vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a jeho rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií,

zdroj: pixabay.com
e) vozidlá Policajného zboru,

f) vozidlá Zboru väzenskej a justičnej stráže,

g) vozidlá Slovenskej informačnej služby,

h) vozidlá Hasičského a záchranného zboru,

i) vozidlá hasičských jednotiek 5) určené na základe dohody ministerstva vnútra s ich vlastníkmi,

j) vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy.


(6) Vozidlá podľa odseku 5 z dôvodu plnenia ich špeciálnych úloh podliehajú osobitnému schváleniu na prevádzku v cestnej premávke a prihláseniu vozidiel do osobitnej evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.6)


(7) Tento zákon okrem § 50 sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie sú určené na prevádzku v cestnej premávke a sú navrhnuté a vyrobené výlučne na špeciálne použitie, najmä na staveniskách alebo v kameňolomoch, v prístavoch alebo na letiskách.

zdroj: shutterstock.com

(8) Ustanovenia druhej časti sa nevzťahujú na vozidlá zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia v Slovenskej republike, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

zdroj: shutterstock.com

(9) Tento zákon sa vzťahuje na historické vozidlá a športové vozidlá, len ak je to výslovne ustanovené.

zdroj: shutterstock.com
____________________
1) § 2 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení.
3) § 20 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2015 Z. z.
4) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 30 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
6) Napríklad § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, § 136 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 388/2013 Z. z.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky