§ 2 Vymedzenie základných pojmov - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZÁKON NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

(1) Prevádzkou vozidla v cestnej premávke na účely tohto zákona je akékoľvek možné použitie vozidla v cestnej premávke.

zdroj: pixabay.com

(2) Na účely tohto zákona je

a) vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke; vozidlom je aj zvláštne vozidlo podľa § 3 ods. 3,

§ 3 ods. 3
Zvláštnym vozidlom je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na iné účely ako na prevádzku v cestnej premávke, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke.

zdroj: pixabay.com

b) motorovým vozidlom vozidlo, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami na základe vlastného pohonu,

zdroj: unsplash.com

c) nemotorovým vozidlom vozidlo bez vlastného pohonu,

zdroj: pixabay.com

d) prípojným vozidlom nemotorové vozidlo navrhované a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané motorovým vozidlom,


e) návesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu tak, že časť tohto vozidla spočíva na motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu pripadá na toto vozidlo,


f) prívesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu okrem návesu,


g) jazdnou súpravou súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s
1. prívesom,
2. návesom,
3. dvoma návesmi,
4. dvoma prívesmi alebo
5. návesom a prívesom,

zdroj: pixabay.com

h) autobusom motorové vozidlo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla pre vodiča, konštruované a vybavené na prepravu cestujúcich a ich batožiny; vozidlo môže mať jedno poschodie alebo viac poschodí a môže tiež ťahať príves na batožiny,

zdroj: pixabay.com

i) historickým vozidlom vozidlo, ktoré
1. má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA,
2. bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi,
3. daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába,
4. je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí a
5. nie je určené na každodenné používanie,

zdroj: pixabay.com

j) športovým vozidlom vozidlo, ktoré
1. má preukaz športového vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM a
2. nie je určené na každodenné používanie,

zdroj: pixabay.com

o) systémom zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle,

p) komponentom zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla,

q) samostatnou technickou jednotkou zariadenie, ktoré má byť súčasťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, ale len vo vzťahu k jednému alebo viacerým určeným typom vozidla,

r) doplnkovým príslušenstvom vozidla a výbavou vozidla samostatná technická jednotka, ktorou môže byť vozidlo vybavené nad rámec schváleného typu, variantu typu alebo verzie variantu typu, pričom ich použitie vo vozidle nie je povinné,

zdroj: shutterstock.com

w) plynovým zariadením určeným na montáž do motorového vozidla systém umožňujúci zmenu vstupného tlaku plynu a distribúciu plynného paliva do sacej časti motora,


aa) ojazdeným vozidlom vozidlo, pri ktorom odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo viac ako šesť mesiacov alebo ktoré najazdilo viac ako 6 000 kilometrov,

zdroj: shutterstock.com

ab) novým vozidlom vozidlo, ktoré nespĺňa definíciu ojazdeného vozidla podľa písmena aa).

zdroj: unsplash.com
(18) Osvedčením o zhode COC je doklad vydaný výrobcom vozidla, ktorý osvedčuje, že vyrobené vozidlo zodpovedá schválenému typu vozidla.

(23) Prevádzkovateľom vozidla je vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ vozidla.

(24) Držiteľom vozidla je osoba, na ktorú je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel a ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla.

(25) Dokladmi vozidla sú osvedčenie o evidencii časť I a časť II pri vozidle podliehajúcemu prihláseniu do evidencie vozidiel alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle nepodliehajúcemu prihláseniu do evidencie vozidiel.


(26) Prihlásením vozidla do evidencie vozidiel je administratívny úkon orgánu Policajného zboru alebo príslušného evidenčného orgánu iného štátu, ktorým sa vozidlu prideľuje evidenčné číslo a vydávajú tabuľky s evidenčným číslom. Prvým prihlásením vozidla do evidencie vozidiel je dátum prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, kedy je vozidlu prvýkrát pridelené evidenčné číslo a sú vydané tabuľky s evidenčným číslom.

zdroj: shutterstock.com
(27) Certifikovaným miestom opravy je osoba poskytujúca opravy vozidiel vykonávané spôsobom, ktorý z bezpečnostného a environmentálneho hľadiska určil výrobca vozidla, a ktorá má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla.13) Certifikovaným miestom opravy je autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, pričom táto osoba je súčasne certifikovaná nezávislým národným profesijným združením, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA. Certifikát sa udelí každej autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni spĺňajúcej podmienky podľa prvej vety.

(28) Autorizovanou opravovňou podľa odseku 27 je osoba poskytujúca opravy a údržbu pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu. Nezávislou opravovňou podľa odseku 27 je osoba poskytujúca opravy a údržbu pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu.

zdroj: shutterstock.com

(31) Nákladom je všetok tovar, ktorý by sa zvyčajne uložil vo vozidle alebo na časť vozidla projektovaného niesť záťaž a ktorý nie je trvalo pripevnený k tomuto vozidlu, vrátane predmetov umiestnených v nosičoch nákladov, ktorými sú debny, výmenné nadstavby alebo kontajnery na vozidlách.

zdroj: pixabay.com
____________________
13) Čl. 6 až 9 nariadenia (ES) č. 715/2007., Čl. 6 nariadenia (ES) č. 595/2009., Čl. 53 až 56 nariadenia (EÚ) č. 167/2013., Čl. 57 až 60 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky