Kategórie vozidiel L - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kategórie vozidiel L

Podrobnejšie definície a členenie ustanovuje Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.

1. Medzi vozidlá kategórie L patria dvoj-, troj- a štvorkolesové vozidlá podľa kategorizácie v tomto článku a prílohe I vrátane bicyklov s pohonným systémom, dvoj- a trojkolesových mopedov, dvoj- a trojkolesových motocyklov, motocyklov s postranným vozíkom, ľahkých a ťažkých cestných štvorkoliek a ľahkých a ťažkých štvorkolesových vozidiel.
2. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto kategórie a subkategórie vozidiel podľa opisu v prílohe I:

L1e – L7e, Všetky vozidlá kategórie L

Spoločné klasifikačné kritériá
 • dĺžka ≤ 4 000 mm alebo ≤ 3 000 mm pre vozidlá L6e-B alebo ≤ 3 700 mm pre vozidlá L7e-C a
 • šírka ≤ 2 000 mm alebo ≤ 1 000 mm pre vozidlá L1e alebo ≤ 1 500 mm pre vozidlá L6e-B alebo L7e-C a
 • výška ≤ 2 500 mm a

Vozidlá kategórie L sú ďalej klasifikované podľa pohonu daného vozidla:
(článok 4 ods. 3 smernice)
 • vozidlo poháňané spaľovacím motorom:
- vznetovým (CI),
- zážihovým (PI);
 • poháňané motorom s vonkajším spaľovaním, turbínovým motorom alebo motorom s rotačnými piestami, pričom na účely splnenia požiadaviek na ochranu životného prostredia a funkčnú bezpečnosť sa vozidlo vybavené takýmto pohonom považuje za vozidlo poháňané PI vnútorným spaľovacím motorom;
 • poháňané motorom na stlačený vzduch, ktoré neprodukujú vyššie úrovne znečisťujúcich látok a/alebo inertných plynov ako úrovne, ktoré sú už prítomné v okolitom vzduchu, pričom sa takéto vozidlo vzhľadom na požiadavky na funkčnú bezpečnosť, uloženie a dodávku paliva považuje za vozidlo poháňané plynným palivom;
 • poháňané elektrickým motorom;
 • hybridné vozidlo s kombináciou akéhokoľvek pohonu uvedeného v tomto odseku alebo akoukoľvek viacnásobnou kombináciou týchto pohonných usporiadaní vrátane kombinácie viacerých spaľovacích a/alebo elektrických motorov.
zdroj: shutterstock.com

Vozidlá kategórie L1e Ľahké motorové dvojkolesové vozidlo
Spoločné klasifikačné kritériá
 • dvojkolesové a s predpísaným pohonom uvedeným v článku 4 ods. 3 a
 • zdvihový objem motora ≤ 50 cm3, ak súčasťou usporiadania pohonnej konfigurácie je zážihový motor, a
 • maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla ≤ 45 km/h a
 • maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 4 000 W (1) a
 • maximálna hmotnosť = technicky prípustná hmotnosť podľa údajov výrobcu a

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá subkategórie L1e-A Bicykel s pohonným systémom
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • pedálové bicykle vybavené pomocným pohonom ktorého základným cieľom je pomôcť pri šliapaní do pedálov a
 • výkon pomocného pohonu sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť ≤ 25 km/h a
 • maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 1 000 W (1) a
 • trojkolesový alebo štvorkolesový bicykel s pohonným systémom, spĺňajúci doplnkové špecifické subklasifikačné kritériá 9 až 11, je klasifikovaný ako technicky rovnocenný s dvojkolesovým vozidlom L1e-A

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá subkategórie L1e-B Dvojkolesový moped
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • akékoľvek iné vozidlo kategórie L1e, ktoré nemôže byť klasifikované podľa kritérií pre vozidlo L1e-A.

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá kategórie L2e Trojkolesový moped
Spoločné klasifikačné kritériá
 • trojkolesové a s predpísaným pohonom uvedeným v článku 4 ods. 3 a
 • zdvihový objem motora ≤ 50 cm3, ak zážihový motor alebo objem motora ≤ 500 cm3, ak súčasťou usporiadania pohonnej konfigurácie je vznetový motor, a
 • maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla ≤ 45 km/h a
 • maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 4 000 W (1) a
 • hmotnosť v pohotovostnom stave ≤ 270 kg a
 • vybavený maximálne dvoma miestami na sedenie vrátane miesta pre vodiča a

Vozidlá subkategórie L2e-P Trojkolesový moped na prepravu osôb
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • vozidlo subkategórie L2e, iné než to, ktoré je v súlade so špecifickými klasifikačnými kritériami pre vozidlo subkategórie L2e-U.

Vozidlá subkategórie L2e-U Trojkolesový moped na pracovné účely
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • výhradne konštruovaný na prepravu tovaru s otvorenou alebo uzavretou, prakticky rovnou a horizontálnou ložnou plochou, ktorá spĺňa tieto kritériá:
a) dĺžka ložnej plochy × šírka ložnej plochy ≥ 0,3 × dĺžka vozidla × maximálna šírka vozidla alebo
b) rovnocenná ložná plocha, ako je uvedená vyššie, na účely montáže strojov a/alebo zariadenia a
c) skonštruovaný s ložnou plochou, ktorá je jasne oddelená pevnou priečkou od priestoru určeného pre osoby vo vozidle, a
d) na ložnej ploche možno viezť tovar s minimálnym objemom reprezentovaným kockou so stranou 600 mm.

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá kategórie L3e Dvojkolesový motocykel
Spoločné klasifikačné kritériá
 • dvojkolesový a s predpísaným pohonom uvedeným v článku 4 ods. 3 a
 • maximálna hmotnosť = technicky prípustná hmotnosť podľa údajov výrobcu a
 • dvojkolesové vozidlo, ktoré nemôže byť klasifikované podľa kategórie L1e

Vozidlá subkategórie L3e-A1 Motocykel s nízkym výkonom
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • objem motora ≤ 125 cm3 a
 • maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 11 kW (1) a
 • pomer výkon (1)/hmotnosť ≤ 0,1 kW/kg

Vozidlá subkategórie L3e-A2 Motocykel so stredným výkonom
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 35 kW (1) a
 • pomer výkon (1)/hmotnosť ≤ 0,2 kW/kg a
 • nie je odvodený od vozidla vybaveného motorom, ktorého výkon je viac ako dvojnásobný (1), a
 • vozidlo kategórie L3, ktoré nemôže byť klasifikované podľa doplňujúcich subklasifikačných kritérií pre vozidlo L3e-A1.

Vozidlá subkategórie L3e-A3 Motocykel s vysokým výkonom
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • akékoľvek iné vozidlo L3e, ktoré nemôže byť klasifikované podľa klasifikačných kritérií pre vozidlo L3e-A1 alebo L3e-A2.

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá subsubkategórie L3e-A1E, L3e-A2E alebo L3e-A3E Motocykle enduro
Subsubklasifikačné kritériá ako doplnok k subklasifikačným kritériám pre vozidlá L3e-A1, L3e-A2 alebo L3e-A3
 • výška sedadla ≥ 900 mm a
 • svetlá výška ≥ 310 mm a
 • celkový prevodový pomer v najvyššom prevodovom stupni (primárny prevodový pomer x sekundárny prevodový pomer pri najvyššej rýchlosti x konečný prevodový pomer) ≥ 6,0 a
 • hmotnosť v pohotovostnom stave plus hmotnosť pohonnej batérie v prípade elektrického alebo hybridného elektrického pohonu ≤ 140 kg a
 • bez miesta na sedenie pre spolujazdca.

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá subsubkategórie L3e-A1T, L3e-A2T alebo L3e-A3T Trialové motocykle
Subsubklasifikačné kritériá ako doplnok k subklasifikačným kritériám pre vozidlá L3e-A1, L3e-A2 alebo L3e-A3
 • výška sedadla ≤ 700 mm a
 • svetlá výška ≥ 280 mm a
 • kapacita palivovej nádrže ≤ 4 litre a
 • celkový prevodový pomer v najvyššom prevodovom stupni (primárny prevodový pomer x sekundárny prevodový pomer pri najvyššej rýchlosti x konečný prevodový pomer) ≥ 7,5 a
 • hmotnosť v pohotovostnom stave ≤ 100 kg a
 • bez miesta na sedenie pre spolujazdca.

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá kategórie L4e Dvojkolesový motocykel s postranným vozíkom
Spoločné klasifikačné kritériá
 • základné motorové vozidlo spĺňajúce klasifikačné a doplňujúce klasifikačné kritériá pre vozidlá L3e a
 • základné motorové vozidlo vybavené jedným postranným vozíkom a
 • maximálne so štyrmi miestami na sedenie vrátane miesta pre vodiča na motocykli s postranným vozíkom a
 • maximálne s dvoma miestami na sedenie pre cestujúcich v postrannom vozíku a
 • maximálna hmotnosť = technicky prípustná hmotnosť podľa údajov výrobcu.

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá kategórie L5e Motorová trojkolka
Spoločné klasifikačné kritériá
 • trojkolesové a s predpísaným pohonom uvedeným v článku 4 ods. 3 a
 • hmotnosť v pohotovostnom stave ≤ 1 000 kg a
 • trojkolesové vozidlo, ktoré nemôže byť klasifikované ako vozidlo L2e a

Vozidlá subkategórie L5e-A Trojkolka
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • vozidlo L5e, iné ako to, ktoré spĺňa špecifické klasifikačné kritériá pre vozidlo L5e-B, a
 • maximálne s piatimi miestami na sedenie vrátane miesta pre vodiča.

Vozidlá subkategórie L5e-B Úžitková trojkolka
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • konštruované ako úžitkové vozidlo a charakterizované uzavretým priestorom pre vodiča a spolujazdca, ktorý je prístupný maximálne z troch strán, a
 • vybavené maximálne dvoma miestami na sedenie vrátane miesta pre vodiča a
 • výhradne konštruované na prepravu tovaru s otvorenou alebo uzavretou, prakticky rovnou a horizontálnou ložnou plochou, ktorá spĺňa tieto kritériá:
a) dĺžkaložnej plochy × šírkaložnej plochy ≥ 0,3 × dĺžkavozidla × šírkavozidla alebo
b) rovnocenná ložná plocha, ako je uvedená vyššie, určená na montáž strojov a/alebo zariadenia, a
c) skonštruované s ložnou plochou, ktorá je zreteľne oddelená pevnou priečkou od priestoru určeného pre osoby vo vozidle, a
d) na ložnej ploche možno viezť tovar s minimálnym objemom reprezentovaným kockou so stranou 600 mm.

Vozidlá kategórie L6e Ľahká štvorkolka
Spoločné klasifikačné kritériá
 • štvorkolesové a s predpísaným pohonom uvedeným v článku 4 ods. 3 a
 • maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla ≤ 45 km/h a
 • hmotnosť v pohotovostnom stave ≤ 425 kg a
 • objem motora ≤ 50 cm3, ak zážihový motor alebo objem motora ≤ 500 cm3, ak súčasťou usporiadania pohonnej konfigurácie je vznetový motor, a
 • vybavené maximálne dvoma miestami na sedenie vrátane miesta pre vodiča a

Vozidlá subkategórie L6e-A Ľahká cestná štvorkolka
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • vozidlo L6e nespĺňajúce špecifické klasifikačné kritériá pre vozidlo L6e-B a
 • maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 4 000 W (1)

Vozidlá subkategórie L6e-B Ľahká štvorkolka
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • uzavretý priestor pre vodiča a spolujazdcov prístupný maximálne z troch strán a
 • maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 6 000 W (1) a

Vozidlá subsubkategórie L6e-BP Ľahká štvorkolka na prepravu osôb
subsubklasifikačné kritériá ako doplnok k subklasifikačným kritériám pre vozidlo L6e-B
 • vozidlo L6e-B konštruované hlavne na prepravu osôb a
 • vozidlo L6e-B, iné než to, ktoré spĺňa špecifické klasifikačné kritériá pre vozidlo L6e-BU

Vozidlá subsubkategórie L6e-BU Ľahká štvorkolka na pracovné účely
subsubklasifikačné kritériá ako doplnok k subklasifikačným kritériám pre vozidlo L6e-B
 • výhradne konštruované na prepravu tovaru s otvorenou alebo uzavretou, prakticky rovnou a horizontálnou ložnou plochou, ktoré spĺňa tieto kritériá:
a) dĺžkaložnej plochy × šírkaložnej plochy ≥ 0,3 × dĺžkavozidla × šírkavozidla alebo
b) rovnocenná ložná plocha, ako je uvedená vyššie, na montáž strojov a/alebo zariadenia a
c) skonštruované s ložnou plochou, ktorá je zreteľne oddelená pevnou priečkou od priestoru určeného pre osoby vo vozidle, a
d) na ložnej ploche možno viezť tovar s minimálnym objemom reprezentovaným kockou so stranou 600 mm

Vozidlá kategórie L7e Ťažká štvorkolka
Spoločné klasifikačné kritériá
 • štvorkolesové a s predpísaným pohonom uvedeným v článku 4 ods. 3 a
 • hmotnosť v pohotovostnom stave:
a) ≤ 450 kg na prepravu osôb
b) ≤ 600 kg na prepravu tovaru a
 • vozidlo L7, ktoré nemôže byť zaradené ako vozidlo L6e, a
Vozidlá subkategórie L7e-A Ťažká cestná štvorkolka
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • vozidlo L7e nespĺňajúce špecifické klasifikačné kritériá pre vozidlo L7e-B alebo L7e-C a
 • vozidlo určené len na prepravu osôb a
 • maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 15 kW (1) a
Vozidlá subsubkategórie L7e-A1 Ťažká cestná štvorkolka
Doplňujúce subsubklasifikačné kritériá
 • maximálne dve obkročné miesta na sedenie vrátane miesta pre vodiča a
 • riadidlá

Vozidlá subsubkategórie L7e-A2 Ťažká cestná štvorkolka
Doplňujúce subsubklasifikačné kritériá
 • vozidlo L7e-A nespĺňajúce špecifické klasifikačné kritériá pre vozidlo L7e-A1 a
 • maximálne dve sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo vrátane miesta pre vodiča

Vozidlá subkategórie L7e-B Ťažká terénna štvorkolka
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • vozidlo L7e nespĺňajúce špecifické klasifikačné kritériá pre vozidlo L7e-C a
 • svetlá výška ≥ 180 mm a

Vozidlá subsubkategórie L7e-B1 Ťažká terénna štvorkolka
Doplňujúce subsubklasifikačné kritériá
 • maximálne dve obkročné miesta na sedenie, vrátane miesta pre vodiča a
 • vybavené riadidlami a
 • maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla ≤ 90 km/h a
 • pomer rázvoru k svetlej výške ≤ 6

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá subsubkategórie L7e-B2 Vozidlo side-by-side buggy
Doplňujúce subsubklasifikačné kritériá
 • vozidlo L7e-B, iné než vozidlo L7e-B1, a
 • maximálne tri sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo, vrátane miesta pre vodiča, z ktorých dve sú umiestnené vedľa seba, a
 • maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 15 kW (1) a
 • pomer rázvoru k svetlej výške ≤ 8

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá subkategórie L7e-C Ťažká štvorkolka
Doplňujúce subklasifikačné kritériá
 • vozidlo L7e nespĺňajúce špecifické klasifikačné kritériá pre vozidlo L7e-B a
 • maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon ≤ 15 kW (1) a
 • maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla ≤ 90 km/h a
 • uzavretý priestor pre vodiča a spolujazdcov, prístupný maximálne z troch strán, a

Vozidlá subsubkategórie L7e-CP Ťažká štvorkolka na prepravu osôb
Doplňujúce subsubklasifikačné kritériá
 • vozidlo L7e-C nespĺňajúce špecifické klasifikačné kritériá pre vozidlo L7e-CU a
 • maximálne štyri sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo, vrátane miesta na sedenie pre vodiča

Vozidlá subsubkategórie L7e-CU Ťažká štvorkolka na pracovné účely
Doplňujúce subsubklasifikačné kritériá
 • výhradne konštruované na prepravu tovaru s otvorenou alebo uzavretou, prakticky rovnou a horizontálnou ložnou plochou, ktoré spĺňa tieto kritériá:
a) dĺžkaložnej plochy × šírkaložnej plochy ≥ 0,3 × dĺžkavozidla × šírkavozidla alebo
b) rovnocenná ložná plocha, ako je uvedená vyššie, určená na montáž strojov a/alebo zariadenia, a
c) skonštruované s ložnou plochou, ktorá je jasne oddelená pevnou priečkou od priestoru určeného pre osoby vo vozidle, a
d) na ložnej ploche možno viezť tovar s minimálnym objemom reprezentovaným kockou so stranou 600 mm a
 • maximálne dve sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo, vrátane miesta pre vodiča.

_______________
(1) Výkonnostné limity v prílohe I sú založené na maximálnom trvalom menovitom výkone pre elektricky poháňané vozidlá a na maximálnom čistom výkone pre vozidlá poháňané spaľovacím motorom. Hmotnosť vozidla je jeho hmotnosť v pohotovostnom stave.
(2) Zaradenie vozidla L3e do subkategórie podľa toho, či má konštrukčnú rýchlosť vozidla menšiu alebo rovnajúcu sa 130 km/h, alebo vyššiu ako 130 km/h, je nezávislé od jeho zaradenia do tried výkonu pohonu L3e-A1 (aj keď nie je pravdepodobné, že dosiahnu 130 km/h), L3e-A2 alebo L3e-A3.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky