§ 47 Pozastavenie prevádzky vozidla - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 47 Pozastavenie prevádzky vozidla
(1) Pozastavenie prevádzky vozidla je obmedzené časové obdobie, počas ktorého nie je povolené používanie vozidla v cestnej premávke. Ak po uplynutí obdobia pozastavenia prevádzky dôvody pozastavenia pominuli, vozidlo sa môže používať v cestnej premávke bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke.

(2) Prevádzka vozidla je pozastavená, ak
a) pri technickej kontrole boli zistené nebezpečné chyby a vozidlo bolo hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,
b) pri emisnej kontrole boli zistené nebezpečné chyby a vozidlo bolo hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,
c) je vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.

zdroj: shutterstock.com

(3) Pozastavenie prevádzky vozidla je účinné do doby, kým sa vozidlo nepodrobí
a) technickej kontrole opakovanej alebo technickej kontrole pravidelnej, ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. a),
b) emisnej kontrole opakovanej alebo emisnej kontrole pravidelnej, ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. b), alebo
c) odstráneniu chýb vzniknutých pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti v certifikovanom mieste opravy a technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt podľa § 45 ods. 1 písm. d), ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. c).

zdroj: shutterstock.com

(4) Úspešným absolvovaním príslušnej kontroly podľa odseku 3 možno opätovne prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke.

(5) Na účely absolvovania technickej kontroly alebo emisnej kontroly podľa odseku 3 môže vozidlo použiť cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci alebo pracoviskom emisnej kontroly v najbližšej obci. Vodič vozidla je povinný hodnoverným dokladom preukázať kontrolným orgánom v cestnej premávke, že oprava vozidla bola ukončená v daný deň a vozidlo používa cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci alebo pracoviskom emisnej kontroly v najbližšej obci.

zdroj: shutterstock.com

(6) Ak sa vozidlo nepodrobilo technickej kontrole alebo emisnej kontrole podľa odseku 3 do šiestich mesiacov, prevádzkovateľ vozidla je povinný bezodkladne požiadať o
a) dočasné vyradenie vozidla z evidencie, alebo
b) vyradenie vozidla z evidencie.

(7) Iná osoba ako certifikované miesto opravy nesmie odstraňovať chyby na vozidle vzniknuté pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky