Terénne vozidlá (symbol G) a vozidlo na špeciálne účely (symbol S) - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Terénne vozidlá (symbol G) a vozidlo na špeciálne účely (symbol S)

Podrobnejšie definície a členenie ustanovuje Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

Subkategórie vozidiel

Terénne vozidlá:
Vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú jeho používanie mimo pozemných komunikácii. Pri týchto kategóriách vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno "G". Kritériá na zaradenie vozidiel do subkategórie terénnych vozidiel a postup kontroly vozidiel sú uvedené v oddiele 4 časti A prílohy II smernice a v doplnku I prílohy II smernice.

Vozidlo na špeciálne účely:
Vozidlo kategórie M, N alebo O so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú vykonávanie funkcie, ktorá si vyžaduje špeciálnu úpravu a/alebo špeciálne vybavenie. Pri neúplných vozidlách, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno "S". Rôzne typy vozidiel na špeciálne účely sú vymedzené a uvedené v oddiele 5 časti A prílohy II smernice.

Terénne vozidlo na špeciálne účely:
Vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami uvedenými v písmenách a) a b). Pri týchto kategóriách vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno "G".

Pri neúplných vozidlách, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa okrem toho pridáva druhé písmeno "S".

Terénne vozidlá

Smernica európskeho parlamentu a rady 2007/46/ES4 oddiel 4 časť A prílohy II smernice a doplnku I prílohy II smernice

Vozidlá M1 alebo N1 sa zaradia do subkategórie terénnych vozidiel, ak zároveň spĺňajú tieto podmienky:
a) najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;
b) vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s podobným účinkom;
c) stúpavosť samotného vozidla je najmenej 25 %;
d) vozidlá spĺňajú päť z týchto šiestich požiadaviek:
i) predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;
ii) zadný nájazdový uhol je najmenej 20 stupňov;
iii) prechodový uhol je najmenej 20 stupňov;
iv) svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm;
v) svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm;
vi) svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm.

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá M2, N2 alebo M3, ktorých maximálna hmotnosť nepresahuje 12 ton, sa zaradia do subkategórie terénnych vozidiel, ak spĺňajú podmienky uvedené v bode a) alebo obe podmienky uvedené v bodoch b) a c):
a) všetky nápravy sú poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej alebo viacerých náprav vypnúť;
b)
i) najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;
ii) vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s rovnakým účinkom;
iii) stúpavosť samotného vozidla je 25 %;
c) ak ich maximálna hmotnosť nepresahuje 7,5 tony, vozidlá spĺňajú aspoň päť a ak ich maximálna hmotnosť presahuje 7,5 tony, vozidlá spĺňajú aspoň štyri z týchto šiestich požiadaviek:
i) predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;
ii) zadný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;
iii) prechodový uhol je najmenej 25 stupňov;
iv) svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm;
v) svetlá výška medzi nápravami je najmenej 300 mm;
vi) svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 250 mm.

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá M3 alebo N3, ktorých maximálna hmotnosť presahuje 12 ton, sa zaradia do subkategórie terénnych vozidiel, ak spĺňajú podmienky uvedené v bode a) alebo obe podmienky uvedené v bodoch b) a c):
a) všetky nápravy sú poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej alebo viacerých náprav vypnúť;
b)
i) najmenej polovica náprav (alebo dve nápravy z troch v prípade trojnápravového vozidla a obdobne v prípade päťnápravového vozidla) je konštruovaná tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;
ii) vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s podobným účinkom;
iii) stúpavosť samotného vozidla je 25 %;
c) vozidlá spĺňajú najmenej štyri z týchto šiestich požiadaviek:
i) predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;
ii) zadný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;
iii) prechodový uhol je najmenej 25 stupňov;
iv) svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm;
v) svetlá výška medzi nápravami je najmenej 300 mm;
vi) svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 250 mm.

zdroj: shutterstock.com
Vozidlá na špeciálne účely

Smernica európskeho parlamentu a rady 2007/46/ES4 oddiel 5 časť A prílohy II smernice a doplnku I prílohy II smernice


Obytný automobil - SA
Vozidlo kategórie M s priestorom na ubytovanie osôb, ktoré obsahuje aspoň túto výbavu:
 • sedadlá a stôl;
 • zariadenie na spanie, ktoré môže byť vytvorené zo sedadiel;
 • zariadenia na varenie;
 • skladovacie zariadenia.
Toto vybavenie je v obytnom priestore pevne prichytené.
Stôl však môže byť konštruovaný tak, aby sa dal ľahko odstrániť.

zdroj: shutterstock.com

Pancierové vozidlo - SB
Vozidlo s pancierom proti strelám určené na ochranu prepravovaných osôb alebo nákladu.

Sanitné vozidlo - SC
Vozidlo kategórie M určené na prepravu chorých alebo ranených osôb, ktoré je na tento účel špeciálne vybavené.

Pohrebné vozidlo - SD
Vozidlo kategórie M určené na prepravu zosnulých osôb, ktoré je na tento účel špeciálne vybavené.

zdroj: shutterstock.com

Vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku - SH
Vozidlo kategórie M1 osobitne konštruované alebo upravené tak, aby zodpovedalo potrebám jednej alebo viacerých osôb sediacich počas jazdy na svojom invalidnom vozíku.

zdroj: shutterstock.com

Obytný príves - SE
Vozidlo kategórie O definované v bode 3.2.1.3 normy ISO 3833: 1977.

zdroj: shutterstock.com

Pojazdný žeriav - SF
Vozidlo kategórie N3, ktoré nie je vybavené na prepravu nákladu a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena sa rovná 400 kNm alebo je vyšší.

zdroj: shutterstock.com

Podvozok pod náves - SJ
Vozidlo kategórie O vybavené točnicou na podopretie návesu s cieľom zmeniť náves na príves.

zdroj: shutterstock.com

Prípojné vozidlo na prepravu nadmerného nákladu - SK
Vozidlo kategórie O4 určené na prepravu nedeliteľného nákladu, ktorý vzhľadom na svoje rozmery podlieha rýchlostným a dopravným obmedzeniam.
Toto vymedzenie sa vzťahuje aj na prípojné vozidlá s hydraulickými modulmi bez ohľadu na počet modulov.

zdroj: shutterstock.com

Motorové vozidlo na prepravu nadrozmerných nákladov - SL
Ťahač prívesu alebo ťahač návesu kategórie N3 spĺňajúci tieto všetky podmienky:
 • majúci viac ako dve nápravy a najmenej polovica náprav (alebo dve nápravy z troch v prípade trojnápravového vozidla a mutatis mutandis v prípade päťnápravového vozidla) je konštruovaná tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;
 • konštruovaný na ťahanie a tlačenie prípojného vozidla na prepravu nadmerného nákladu kategórie O4;
 • má minimálny výkon motora 350 kW a
 • dá sa vybaviť dodatočným predným spojovacím zariadením pre ťažkú prípojnú hmotnosť.


zdroj: shutterstock.com
Špeciálna skupina - SG
Vozidlo na špeciálne účely, ktoré nezodpovedá žiadnemu vymedzeniu uvedenému v tomto oddiele.

Nosič vymeniteľných nadstavieb - SM
Terénne vozidlo kategórie N (ako je vymedzené v bode 2.3) navrhnuté a skonštruované na ťahanie, tlačenie, prepravu a pohon určitých vymeniteľných zariadení
 • s aspoň dvomi miestami na montáž týchto zariadení;
 • so štandardizovanými mechanickými, hydraulickými a/alebo elektrickými rozhraniami (napr. jednotkou odberu energie) na pohon uvedeného zariadenia a
 • spĺňajúce vymedzenie ISO 3833-1977, oddiel 3.1.4. (špeciálne vozidlo).

Ak je vozidlo vybavené dodatočnou nákladovou plošinou, jeho maximálna dĺžka nesmie presahovať:
 • viac ako 1,4-krát rozchod kolies prednej alebo zadnej nápravy vozidla, podľa toho, ktorý je väčší, v prípade dvojnápravových vozidiel, alebo
 • viac ako 2,0-krát rozchod kolies prednej alebo zadnej nápravy vozidla, podľa toho, ktorý je väčší, v prípade vozidiel s viac ako dvoma nápravami.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky