§ 57 Vykonávanie cestnej technickej kontroly - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZÁKON NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 57 Vykonávanie cestnej technickej kontroly

(1) Cestnou technickou kontrolou je vopred neoznámená a neočakávaná kontrola technického stavu vozidla v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

zdroj: shutterstock.com

(2) Počas cestnej technickej kontroly môže byť vozidlo podrobené aj

a) kontrole rozmerov a hmotností, 55)
b) kontrole upevnenia jeho nákladu podľa § 67,
c) cestnej kontrole podľa osobitného predpisu. 56)

zdroj: shutterstock.com

(3) Počas cestnej technickej kontroly je vozidlo podrobené aj

a) kontrole prepravy nebezpečných vecí, 57)
b) kontrole licencie Spoločenstva, 58) prepravného povolenia 59) alebo licencie medzinárodnej organizácie, ak je príslušná licencia alebo povolenie pri preprave potrebné.

zdroj: shutterstock.com
(4) Na vykonávanie cestných technických kontrol a kontrol podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú obmedzenia ustanovené osobitným predpisom. 60)

(5) Systém cestnej technickej kontroly pozostáva z

a) počiatočnej cestnej technickej kontroly a
b) podrobnejšej cestnej technickej kontroly.

(6) Na základe vykonaných cestných technických kontrol sa informácie o počte a závažnosti chýb na vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4, ktoré prevádzkujú jednotlivé dopravné podniky, 61) vkladajú do systému hodnotenia rizikovosti ustanoveného osobitným predpisom. 62) Podrobnosti o systéme hodnotenia rizikovosti ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e). Informácie zo systému hodnotenia rizikovosti sa používajú na to, aby sa dopravné podniky s vysokým stupňom rizikovosti kontrolovali podrobnejšie a častejšie.

zdroj: shutterstock.com
____________________
55) § 8b zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
56) § 30 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
57) § 34, § 38 a 39 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
58) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
59) § 31 zákona č. 56/2012 Z. z..
60) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 z 22. októbra 2008 o odstránení kontrol vykonávaných na hraniciach členských štátov v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008).
61) Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
62) Zákon č. 462/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky