Kategórie vozidiel T - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kategórie vozidiel T

Podrobnejšie definície a členenie ustanovuje Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení.

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto kategórie vozidiel:

Kategóriu T tvoria všetky kolesové traktory; každá z kategórií kolesových traktorov je na konci doplnená indexom „a“ alebo „b“ podľa svojej konštrukčnej rýchlosti:
  • „a“ pre kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najviac 40 km/h;
  • „b“ pre kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h;

Kategória T1 - T3

Kategóriu T1 tvoria kolesové traktory s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod kolies aspoň 1 150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm.

Kategóriu T2 tvoria kolesové traktory s minimálnym rozchodom kolies menším než 1 150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 600 mm, ak výška ťažiska traktora (meraná od zeme) vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, maximálna konštrukčná rýchlosť sa obmedzí na 30 km/h.

Kategóriu T3 tvoria kolesové traktory s pohotovostnou hmotnosťou maximálne 600 kg.

zdroj: shutterstock.com
Kategória T4
Kategóriu T4 tvoria kolesové traktory na osobitné účely:
  • kategóriu T4.1 (traktory s vysokou svetlou výškou) tvoria traktory projektované na prácu s vysokorastúcimi plodinami, napr. vinnou révou. Majú zvýšený podvozok alebo časť podvozku, čo im umožňuje pohybovať sa rovnobežne s radom plodín a nad nimi, pričom môže mať medzi kolesami viac radov plodín. Sú určené na prepravu alebo pohon nástrojov, ktoré môžu byť namontované vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na plošine. Keď je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška meraná kolmo na rady plodín je väčšia než 1 000 mm. Ak však výška ťažiska traktora, meraná od zeme, s použitím normálnych pneumatík, vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, maximálna konštrukčná rýchlosť nesmie prekročiť 30 km/h;

zdroj: shutterstock.com

  • kategóriu T4.2 (nadmerne široké traktory) tvoria traktory charakterizované veľkými rozmermi, určené predovšetkým na prácu na veľkých poľnohospodárskych plochách,

zdroj: shutterstock.com

  • kategóriu T4.3 (traktory s nízkou svetlou výškou) tvoria traktory s pohonom štyroch kolies, ktorých vymeniteľné zariadenie je určené na práce v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktoré sú charakterizované nosným rámom vybaveným jedným alebo viacerými vývodovými hriadeľmi, ich maximálna technicky prípustná hmotnosť nie je väčšia ako 10 ton a pomer tejto hmotnosti k maximálnej pohotovostnej hmotnosti je menší než 2,5 a výška ťažiska‚ meraná od zeme s použitím normálnych pneumatík, je menšia ako 850 mm,

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky