§ 16 Svetelné zariadenia vozidiel - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
§ 16 - Svetelné zariadenia vozidiel
[k § 44 ods. 11 písm. g) zákona] Vybrané ustanovenia

(1) Na vozidlách sa môžu počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať ustanovené technické požiadavky, podľa ktorých musia byť homologizované alebo typovo schválené EÚ.
zdroj: shutterstock.com

(2) Iné svetelné zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný druh a kategóriu vozidla v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla alebo ktoré sú povolené podľa odsekov 3 až 9, nemôžu byť na vozidle umiestnené. Za svetelné zariadenie podľa tohto paragrafu sa nepovažuje

a) zadná tabuľka s evidenčným číslom vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla 24) a

b) systém osvetlenia vnútorného priestoru autobusov vozidiel kategórie M2 a M3 podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 107.


(9) Ak je vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava, musí byť vzadu vybavené prenosným svetelným zariadením, najmenej obrysovými, brzdovými a smerovými svietidlami s napojením na ťažné vozidlo pomocou prepojovacieho kábla zodpovedajúcej dĺžky. Svetelné zariadenia musia byť umiestnené tak, že po nasadení sú splnené technické požiadavky na umiestnenie svetelných zariadení na vozidle príslušnej kategórie vlečeného motorového vozidla.
zdroj: shutterstock.com

(10) Činná plocha každého svetelného zariadenia nemôže byť v cestnej premávke zakrytá; to neplatí pre svetelné zariadenia podľa odsekov 3 až 9 a pre svetelné zariadenia schválené ako zakrývateľné svetlomety, najmä pre stretávacie alebo diaľkové svetlomety.

(11) Osvetlenie vozidla musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nemôže byť znečistené.
____________________
24) § 123 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky