§ 22 Doplnkové príslušenstvo vozidla - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
§ 22 - Doplnkové príslušenstvo vozidla
[k § 44 ods. 11 písm. m) zákona]

(1) Voľný koniec antény, ktorá je dlhšia ako 1,40 m a počas prevádzky v cestnej premávke by presahovala pôdorysný priemet obrysu vozidla, okrem výsuvných antén, musí byť pripevnený k vozidlu tak, aby anténa nepresahovala pôdorysný obrys vozidla. Antény musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26.
(2) Nosiče batožiny a podobné zariadenia, reklamné tabule, smerové tabuľky, označenie vozidiel taxislužby, označenie vozidiel autoškôl a iné zariadenia dodatočne montované na vozidlo musia byť spoľahlivo pripevnené k vozidlu, nemôžu presahovať pôdorysný obrys vozidla, okrem zadnej časti vozidla, a nemôžu mať žiadne hroty ani ostré hrany a výčnelky; vonkajšie časti vrátane pripevňovacích častí musia mať polomer zakrivenia najmenej 2,50 mm. Z tejto hodnoty polomeru zakrivenia sú možné výnimky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26. Nosiče batožiny musia umožňovať spoľahlivé upevnenie prepravovaných predmetov. Upevnenie nosiča batožiny musí spoľahlivo odolať preťaženiu v pozdĺžnom smere najmenej o hodnotu 6 G. Nosiče batožiny a nosiče lyží musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26.

zdroj: shutterstock.com

zdroj: shutterstock.com

(3) Nádoba na rezervné palivo musí byť vyhotovená tak, aby palivo pri žiadnej polohe nádoby nemohlo vytekať. Nádoba vo vozidle musí byť umiestnená tak, že nepresahuje alebo netvorí obrys vozidla a je od rovín vymedzujúcich najväčšiu šírku vozidla vzdialená najmenej 150 mm a od roviny vymedzujúcej dĺžku vozidla vpredu alebo vzadu najmenej 250 mm.
zdroj: shutterstock.com

(4) Prenosný výstražný trojuholník na vyznačenie núdzového státia vozidla na ceste musí byť homologizovaný podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 27.
zdroj: shutterstock.com

(5) Ťažné tyče alebo ťažné laná na vlečenie vozidiel musia byť zreteľne označené podľa osobitného predpisu.34) Ťažná tyč a ťažné lano musí spĺňať podmienku odolnosti pri pôsobení osovej sily 12 kN.
zdroj: shutterstock.com

(6) Ochranná prilba vodiča a spolujazdca vozidiel kategórie L alebo nosiča pracovných adaptérov kategórie PS a ich doplnkové príslušenstvo musia byť homologizované podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 22. Na ochranných prilbách spolujazdcov sa pripúšťa požitie výhľadu (štítu) so zníženou priepustnosťou svetla. ...

zdroj: shutterstock.com

... Ochranná prilba cyklistov, kolobežkárov a vodičov samovyvažovacieho vozidla musí plniť technické požiadavky podľa technickej normy 35) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
zdroj: shutterstock.com
____________________
34) § 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z.
35) STN EN 1078+A1 Prilby pre cyklistov a používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ (Konsolidovaný text) (83 2145).; STN EN 1080 Prilby proti nárazom pre malé deti (83 2147).
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky