Kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze - § 5

Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla v súlade s určením výrobcu pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla.
zdroj: shutterstock.com

Schválené alebo homologizované pneumatiky podľa odseku 1 nemusia byť použité pre vozidlá

 • kategórií L1e, L2e a L6e s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla rovnou alebo menšou 150 kg, v ktorých je prípustné použiť pneumatiky so šírkou prierezu pneumatiky menšou nanajvýš rovnou 67 mm,
 • kategórie T, ktorých najväčšia rýchlosť vozidla neprevyšuje 40 km/h,
 • kategórie Ra,
 • kategórie Sa,
 • kategórie PS, ktorých najväčšia rýchlosť vozidla neprevyšuje 40 km/h.

zdroj: shutterstock.com

Okrem výrobcom vozidla určených pneumatík, pneumatiky musia byť zvolené tak, aby ich konštrukcia, vyhotovenie, rozmery a hustenie zodpovedali podmienkam prevádzky, najmä najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidla (technicky prípustným hmotnostiam pripadajúcim na nápravy) a jeho najväčšej konštrukčnej rýchlosti určenej výrobcom vozidla a aby pritom dosahovali čo najväčšiu životnosť a hospodárnosť prevádzky vozidla. Ako náhradné koleso môže byť použité aj koleso s pneumatikou na núdzový dojazd alebo s náhradnou pneumatikou na dočasné použitie, ktorej konštrukcia a rozmer sú odlišné od pneumatiky pre normálne použitie a na tento účel je určená výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky.

Priestor, v ktorom sa koleso otáča, musí byť taký, aby v rámci obmedzenia daného zavesením a riadením, ktoré je určené výrobcom vozidla, umožnil neobmedzený pohyb pri použití maximálnej prípustnej veľkosti pneumatík a šírky ráfika vzhľadom na minimálnu a maximálnu hĺbku zálisu ráfika a taktiež aj v prípade použitia protisklzových reťazí alebo obdobných zariadení.
zdroj: shutterstock.com

Na vozidle nesmú byť, okrem núdzového dojazdu a v prípade motocyklov s postranným vozíkom kategórie L4e, súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, ak pri schválení nebolo určené inak. Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky. Konštrukciou pneumatiky sa rozumie konštrukcia diagonálna (BIAS-PLY), radiálna (PLY) a zmiešaná (BIAS BELTED). Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, konštrukciou, kategóriou použitia, názvom výrobcu, obchodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti a prierezom. Kategóriou použitia sa rozumie

 • normálna cestná pneumatika,
zdroj: shutterstock.com


 • pneumatika na jazdu na snehu označená horským symbolom (symbol horského štítu so snehovou vločkou alebo symbolom snehovej vločky v horskom štíte s tromi vrcholmi),

 • pneumatika s vylepšenými trakčnými vlastnosťami v blate alebo čerstvom alebo roztopenom snehu s označením "M+S" alebo "M.S" alebo "M&S",

zdroj: shutterstock.com

 • špeciálna pneumatika

1. pneumatika na špeciálne použitie, napríklad na zmiešané použitie na cestu a mimo nej alebo na iné špeciálne účely s označením "MPT", "ET", "ML" alebo "POR" definované v predpise EHK č. 117,
2. pneumatika s obmedzenou rýchlosťou,
3. pneumatika pre niektoré stavebné a poľnohospodárske stroje s označením "IND", "R-4" alebo "F-3",

zdroj: shutterstock.com

 • náhradné pneumatiky na dočasné použitie.

Pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla, avšak nesmie byť prekročené hustenie predpísané výrobcom pneumatík. V prípade vozidiel kategórie M1 a N1 pri ťahaní prípojného vozidla, z dôvodu prídavného zaťaženia zadnej nápravy, je potrebné zvýšiť tlak v zadných pneumatikách najmenej o 20 kPa (0,2 bar) nad odporúčanú hodnotu tlaku pneumatiky, ak výrobca vozidla neurčil inak. Pri zdvojenej montáži kolies musia byť na hustenie vnútornej pneumatiky ventily usporiadané a kolesá vyhotovené tak, aby sa tlak vzduchu v pneumatike dal ľahko upraviť alebo merať, a to zo strany vonkajšieho kolesa bez demontáže kolies alebo inej náročnej manipulácie.
zdroj: shutterstock.com

Nosnosť pneumatík vrátane náhradnej pneumatiky (ak je súčasťou výbavy) musí byť v prípade

 • vozidla vybaveného zhodnými pneumatikami na všetkých nápravách v jednoduchom usporiadaní rovná najmenej polovici najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti pripadajúcej na najviac zaťaženú nápravu podľa konštrukcie vozidla určenej výrobcom vozidla,

 • vozidla vybaveného zhodnými pneumatikami v rámci jednotlivých náprav v jednoduchom usporiadaní najmenej rovná polovici maximálne prípustnej celkovej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla; v prípade pneumatík tried C2 a C3 je možné zohľadniť zmenu nosnosti v závislosti od rýchlosti pneumatiky ustanovenú predpisom EHK č. 54,

 • vozidiel kategórie M1, N1, O1 a O2 vybavených pneumatikami homologizovanými podľa predpisu EHK č. 30 v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži) najmenej rovná 0,27 násobku maximálne prípustnej celkovej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
zdroj: shutterstock.com

 • vozidiel kategórie M2, M3, N, O3 a O4 vybavených pneumatikami homologizovanými podľa predpisu EHK č. 54 v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži) najmenej rovná 0,25 násobku maximálne prípustnej celkovej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,

 • vozidiel kategórie L, ak je náprava vybavená
1. len jednou pneumatikou, najmenej rovná najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
2. dvomi pneumatikami v jednoduchom usporiadaní, najmenej rovná polovici najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
3. dvomi pneumatikami v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovná 0,54 násobku najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
4. dvomi súbormi pneumatík v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovná 0,27 násobku najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
zdroj: shutterstock.com

 • vozidiel kategórie T, R a S
1. vybavených dvomi súbormi pneumatík v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovná 0,285 násobku maximálne prípustnej celkovej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,
2. vybavených dvomi súbormi pneumatík v strojenom usporiadaní (trojmontáži), najmenej rovná 0,2 násobku maximálne technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla.
zdroj: shutterstock.com
Symbol kategórie rýchlosti každej pneumatiky musí byť prinajmenšom zhodný s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vozidla. V prípade pneumatík triedy C1 s kategóriami rýchlosti V, W, Y, Z je pri zvýšení rýchlosti nutné zohľadniť závislosť na nosnosti pneumatiky podľa predpisu EHK č. 30. Ak sa použijú pneumatiky označené horským symbolom s nižšou kategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, najmenej však kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 160 km/h a v prípade vozidiel kategórie L najmenej kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 130 km/h, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením formou nálepky alebo štítku. Údaj na nálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú rýchlosť zimných pneumatík namontovaných na vozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, napríklad palubným počítačom. Zníženie kategórie rýchlosti nie je dovolené pri použití pneumatík s vylepšenými trakčnými vlastnosťami pri jazde na snehu s označením "M+S", "M.S." alebo "M & S", avšak bez označenia horským symbolom.

Na zníženú najväčšiu prípustnú rýchlosť pneumatík je dodatkovým označením potrebné upozorniť vodiča aj v prípade použitia profesionálnych terénnych pneumatík s označením "POR", ktorých kategória rýchlosti je nižšia, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla.

zdroj: shutterstock.com

Pneumatiky nesmú mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti behúňa, bočnice a pätky, trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú.

Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

 • 1 mm na vozidlách kategórie L1e,

 • 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm v prípadoch, keď osobitný predpis16) pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami.
zdroj: shutterstock.com

Ak sa pre náhradné koleso použije pneumatika pre normálne použitie, musí byť rovnakej veľkosti ako pneumatiky namontované na vozidle, nahustené najmenej na tlak zodpovedajúci najväčšiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle. Koleso s pneumatikou na dočasné použitie a pneumatikou na núdzový dojazd možno použiť len na vozidlách kategórie M1 a N1, pričom uvedené pneumatiky musia byť homologizované podľa predpisu EHK č. 64.


Protektorované pneumatiky možno použiť na vozidlách, iba keď sú homologizované podľa predpisu EHK č. 108 alebo podľa predpisu EHK č. 109.

Protektorované pneumatiky sa nesmú používať na prednej náprave autobusov triedy II a III vozidiel kategórie M2 a M3 a ani na motorových vozidlách na prepravu nebezpečných vecí ustanovených v časti 9 bode 9.1.2 dohody ADR.

Pneumatiky homologizované podľa predpisu EHK č. 75 určené pre vozidlá kategórií L2e a L5e môžu byť namontované aj na vozidlá kategórie L6e a L7e.
zdroj: shutterstock.com

Pneumatiky pre vozidlá kategórie M a N a ich prípojné vozidlá môžu byť opravované iba odborne podľa podmienok uvedených v technickej norme alebo podobnej technickej norme týkajúcej sa opravy pneumatík, ktorá je uplatniteľná pre opravu pneumatík u ostatných kategórií vozidiel. Na núdzový dojazd môže byť pneumatika opravená svojpomocne pomocou schválených prípravkov aplikovaných vstreknutím roztoku do pneumatiky alebo predvulkanizovanými opravnými materiálmi bez demontáže pneumatiky. Všetky poškodené miesta na pneumatike musia byť opravené. Nepripúšťa sa použiť dušu do neopravenej bezdušovej pneumatiky. Opravené pneumatiky možno použiť len v tej istej alebo nižšej rýchlostnej kategórii a nosnostnej kategórii. Pri zmene kategórií sa musí pôvodné označenie odstrániť a nahradiť novým trvalým označením. Ak nemožno po oprave použiť pneumatiku ako bezdušovú, musí sa označenie "TUBELESS" na obidvoch bočniciach pneumatiky odstrániť. Pripúšťa sa použitie duše v prípadoch drobných prepichov alebo drobných poškodení behúňa s následnou stratou tesnosti bezdušovej pneumatiky.
zdroj: shutterstock.com

Drážky dezénu pneumatík určených pre vozidlá kategórie M2, M3 a N a ich prípojné vozidlá označené výrobcom môžu byť dodatočne prehĺbené spôsobom predpísaným výrobcom pneumatík. Na obidvoch stranách bočnice pneumatiky musí byť vyznačený symbol s priemerom najmenej 20 mm alebo nápis "REGROOVABLE". Prehlbovanie drážok dezénu pneumatík vozidiel kategórie M1 je zakázané.


Použitie pneumatík s protisklzovými hrotmi je pre všetky vozidlá, okrem vozidiel záchrannej služby, zakázané.
zdroj: shutterstock.com

Protisklzové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepšenie prenosu hnacích síl a smerovej stability, ktoré sú znížené snehom alebo ľadom nachádzajúcim sa medzi kolesom a povrchom pozemnej komunikácie. Protisklzové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia sa môžu použiť iba na vozidlách s rozmermi pneumatík uvedenými v návode na použitie a podľa podmienok určených výrobcom vozidla. Protisklzové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia nesmú byť poškodené do takej miery, aby bola ovplyvnená ich funkčnosť na vozidle. Protisklzové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia sa smú používať len na úsekoch, kde je pozemná komunikácia pokrytá dostatočnou vrstvou snehu alebo ľadu.
zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky