Doplnkové príslušenstvo vozidla - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Doplnkové príslušenstvo vozidla - § 15

Voľný koniec antény, ktorá je dlhšia ako 1,40 m a počas prevádzky v cestnej premávke by presahovala pôdorysný priemet obrysu vozidla, okrem výsuvných antén, musí byť pripevnený k vozidlu tak, aby anténa nepresahovala pôdorysný obrys vozidla. Antény musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu EHK č. 26 alebo osobitného predpisu.
Nosiče batožiny a podobné zariadenia, reklamné tabule, smerové tabuľky, označenie vozidiel taxislužby, označenie vozidiel autoškôl a iné zariadenia dodatočne montované na vozidlo musia byť spoľahlivo pripevnené k vozidlu, nesmú presahovať pôdorysný obrys vozidla, okrem zadnej časti vozidla, a nesmú mať žiadne hroty ani ostré hrany a výčnelky; vonkajšie časti vrátane pripevňovacích častí musia mať polomer zakrivenia najmenej 2,50 mm. Z tejto hodnoty polomeru zakrivenia sú možné výnimky podľa predpisu EHK č. 26 alebo osobitného predpisu. Nosiče batožiny musia umožňovať spoľahlivé upevnenie prepravovaných predmetov. Upevnenie nosiča batožiny musí spoľahlivo odolať spomaleniu v pozdĺžnom smere najmenej o hodnotu 6 G. Nosiče batožiny a nosiče lyží musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu EHK č. 26 alebo osobitného predpisu.

zdroj: shutterstock.com

zdroj: shutterstock.com

Nádoba na rezervné palivo musí byť vyhotovená tak, aby palivo pri žiadnej polohe nádoby nemohlo vytekať. Nádoba vo vozidle musí byť umiestnená tak, aby nepresahovala alebo netvorila obrys vozidla a aby bola od rovín vymedzujúcich najväčšiu šírku vozidla vzdialená najmenej 150 mm a od roviny vymedzujúcej dĺžku vozidla vpredu alebo vzadu najmenej 250 mm.
zdroj: shutterstock.com

Prenosný výstražný trojuholník na vyznačenie núdzového státia vozidla na pozemnej komunikácii musí byť homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27.
zdroj: shutterstock.com

Ťažné tyče alebo ťažné laná na vlečenie vozidiel musia byť zreteľne označené podľa osobitného predpisu. Ťažná tyč a ťažné lano musí spĺňať podmienku odolnosti pri pôsobení osovej sily 12 kN.
zdroj: shutterstock.com

Ochranná prilba vodiča a spolujazdca vozidiel kategórie L alebo nosiča pracovných adaptérov kategórie PS a ich doplnkové príslušenstvo musia byť homologizované podľa predpisu EHK č. 22. Na ochranných prilbách spolujazdcov sa pripúšťa požitie výhľadu (štítu) so zníženou priepustnosťou svetla.

zdroj: shutterstock.com

Za ochrannú prilbu sa považuje tiež bezpečnostná kabína alebo ochranný bezpečnostný rám vozidiel, ak je vozidlo vybavené bezpečnostnými zádržnými systémami.
zdroj: shutterstock.com

Ochranná prilba cyklistov a kolobežkárov musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.
zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky