Technické kontroly - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhláška MDaV SR č. 137/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
§ 45 - Prípady nevykonania technickej kontroly
[k § 107 ods. 10 zákona]

Technická kontrola sa nevykoná, ak

a) nemožno naštartovať motor vozidla,
b) vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
c) je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
d) vozidlo má poruchu na plynovom zariadení,
e) niektorá súčasť technologického vybavenia stanice technickej kontroly chýba, nefunguje alebo neplní predpísané podmienky,

zdroj: shutterstock.com

f) nie sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých zariadení tvoriacich technologické vybavenie stanice technickej kontroly určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť,
g) v prípade prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, by mohlo dôjsť k ovplyvneniu bezpečnosti vykonávania technickej kontroly alebo výsledkov merania, alebo
h) prevádzkovateľ vozidla pred technickou kontrolou nepredloží ustanovené doklady podľa § 46.

zdroj: shutterstock.com
§ 46 - Doklady predkladané na technickú kontrolu
[k § 107 ods. 11 zákona] Vybrané ustanovenia

(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie

a) technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly zvláštnej a technickej kontroly administratívnej
1. doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla,
3. certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona,


b) technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí
1. doklady podľa písmena a); v doklade vozidla musí byť záznam o tom, že vozidlo je schválené na prepravu nebezpečných vecí, a
2. doklady o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach,11)
c) technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia
1. doklady podľa písmena a) a
2. doklad o zhodnosti s technickými požiadavkami,
d) technickej kontroly opakovanej doklady pre príslušný druh technickej kontroly.

zdroj: shutterstock.com
(2) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) na vykonanie technickej kontroly pravidelnej

a) v súvislosti s vydaním nového dokladu vozidla po hromadnej prestavbe podľa § 34 ods. 13 zákona predkladá
1. doklad o vykonaní hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 11 písm. b) zákona,
2. kópiu schválenia hromadnej prestavby vrátane kópie základného technického opisu vozidla,
b) z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu podľa § 36 ods. 4 zákona predkladá
1. súhlasné písomné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie alebo rámu v rámci jedného typového radu,
2. rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak prišlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo ak je toto číslo nečitateľné, alebo ak ho nemožno určiť,

zdroj: shutterstock.com
c) z dôvodu montáže spájacieho zariadenia na vozidlo podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá
1. potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia na vozidlo ustanoveným spôsobom,
2. doklad o schválení spájacieho zariadenia alebo kópiu predchádzajúceho osvedčenia o evidencii, v ktorom je zapísané spájacie zariadenie, a ktoré je demontované, ak ide o zhodný typ vozidla alebo doklad o schválení spájacieho zariadenia, z ktorého vyplýva, že daný typ spájacieho zariadenia je určený pre daný typ vozidla,
d) z dôvodu montáže dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá
1. potvrdenie o montáži systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydané držiteľom typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,
2. kópiu platného typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydaného typovým schvaľovacím orgánom,
3. doklady vyplývajúce z udeleného platného typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,

zdroj: shutterstock.com

e) z dôvodu zápisu alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá protokol o skúškach diskového kolesa vypracovaný notifikovanou technickou službou overovania alebo typové schválenie diskového kolesa udelené typovým schvaľovacím orgánom členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom sú uvedené okrem iného značka, typ/variant/verzia vozidiel, pre ktoré je schválená montáž daných diskových kolies, ako aj podmienky montáže na vozidlo vrátane úradne osvedčeného prekladu do štátneho jazyka, ak sú doklady v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku,

f) z dôvodu zápisu zvláštnej výbavy vozidla podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá doklad o schválení zvláštnej výbavy namontovanej na vozidle,

zdroj: shutterstock.com

g) z dôvodu konverzie motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3 podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá
1. kópiu typového schválenia konverzie,
2. vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vykonaní konverzie,
h) z dôvodu povolenia výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 ods. 4 zákona predkladá opis žiadanej výnimky.

zdroj: shutterstock.com
§ 47 Lehoty technických kontrol pravidelných
[k § 108 ods. 2 zákona]

(1) Technickej kontrole pravidelnej

a) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo
1. kategórie L3eA1,
2. kategórie L4eA1,
3. kategórie L6e iné ako v písmene b) šiestom bode,
4. kategórie O2,
5. kategórie R2

zdroj: shutterstock.com
b) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
1. kategórie L3eA2,
2. kategórie L3eA3,
3. kategórie L4eA2,
4. kategórie L4eA3,
5. kategórie L5e,
6. kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
7. kategórie L7e,
8. kategórie M1,
9. kategórie N1,
10. kategórie T,
11. kategórie R3,
12. kategórie R4,

zdroj: shutterstock.com

c) v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
1. kategórie M2,
2. kategórie M3, ktoré po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie podlieha technickej kontrole pravidelnej periodicky v polročných lehotách,
3. kategórie N2,
4. kategórie N3,
5. kategórie O3,
6. kategórie O4,
7. používané na taxislužbu,
8. kategórie L3e, M1, N1 a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,

zdroj: shutterstock.com

9. kategórie M a N používané
9a. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
9b. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
9c. ako sanitné vozidlá,
9d. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.

zdroj: shutterstock.com

(2) Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

(3) Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.


(4) Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.

(5) Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí

a) uplynutím lehoty platnosti,
b) vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej alebo
c) vykonaním novej technickej kontroly administratívnej.

zdroj: shutterstock.com
____________________
11) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky