Lehoty emisných kontrol - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení vozidla emisnej kontrole na základe rozhodnutia okresného úradu - § 67

Vyhláška MDPaT SR č. 578/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


(1) Emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo
a) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
b) kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
c) kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
d) kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlo používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
e) kategórie T v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
f) kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
g) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách.

(2) Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja a vozidlo kategórie L.

(3) Vozidlo sa podrobí emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt na základe rozhodnutia okresného úradu, ak sa zistí, že
a) nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. b) a i) zákona trvá,
b) vozidlo je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
c) prevádzkovateľ vozidla po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a prebratí osvedčenia o evidencii časti I a osvedčenia o evidencii časti II a tabuliek s evidenčným číslom od útvaru Policajného zboru nepodrobil motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,
d) pri cestnej technickej kontrole bolo vozidlo hodnotené ako „nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.

(4) V rozhodnutí podľa odseku 3 sa určí prevádzkovateľovi vozidla lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej a predloženie protokolu o emisnej kontrole s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.

(5) Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej vykonávanej v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II je v prípade vozidla, ktorému
a) ešte neuplynula lehota na vykonanie prvej emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1, do dátumu uplynutia tejto lehoty; ak táto lehota je kratšia ako perióda ustanovená podľa odseku 1, postupuje sa primerane podľa písmena b),
b) už uplynula lehota na vykonanie prvej emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1, do dátumu daného prirátaním periódy ustanovenej podľa odseku 1 na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej pre danú kategóriu vozidla ku dňu vykonania emisnej kontroly.

(6) Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej emisnej kontroly podľa § 66 ods. 1.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky