Emisné kontroly - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhláška MDaV SR č. 138/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
§ 49 - Prípady nevykonania emisnej kontroly
[k § 116 ods. 7 zákona]
Emisná kontrola sa nevykoná, ak
a) nemožno naštartovať motor vozidla,
b) vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
c) je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
d) niektorá súčasť technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly chýba, nefunguje alebo neplní predpísané podmienky,
e) nie sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých zariadení tvoriacich technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť,
f) v prípade prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, by mohlo dôjsť k ovplyvneniu bezpečnosti vykonávania emisnej kontroly alebo výsledkov merania, alebo
g) prevádzkovateľ motorového vozidla pred emisnou kontrolou nepredloží ustanovené doklady podľa § 50.

zdroj: shutterstock.com
§ 50 - Doklady predkladané na emisnú kontrolu
[k § 116 ods. 8 zákona]

(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla na vykonanie

a) emisnej kontroly pravidelnej, emisnej kontroly zvláštnej a emisnej kontroly administratívnej predkladá
1. doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,


2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike,
3. kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte alebo doklady podľa § 29 ods. 8 zákona, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona a prevádzkovateľ pri schvaľovaní podľa § 29 zákona predložil doklad o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte,
b) emisnej kontroly opakovanej predkladá doklady pre príslušný druh pôvodnej emisnej kontroly.

§ 51 - Lehoty emisnej kontroly pravidelnej
[k § 117 ods. 3 zákona]
(1) Emisnej kontrole pravidelnej

a) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
1. kategórie L3eA2,
2. kategórie L3eA3,
3. kategórie L4eA2,
4. kategórie L4eA3,
5. kategórie L5e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
6. kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
7. kategórie L7e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,

zdroj: shutterstock.com

8. kategórie M1 okrem vozidla kategórie M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
9. kategórie N1 okrem vozidla kategórie N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
10. kategórie T,

zdroj: shutterstock.com

b) v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
1. kategórie M2,
2. kategórie M3,
3. kategórie N2,
4. kategórie N3,
5. používané na taxislužbu,
6. používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,

zdroj: shutterstock.com

7. kategórie M a N používané
7a. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
7b. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
7c. ako sanitné vozidlá,
7d. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.

zdroj: shutterstock.com
(2) Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

(3) Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa na účely odseku 1 považuje prvý deň roku výroby vozidla.

(4) Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.

(5) Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti, vykonaním novej emisnej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly administratívnej.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky