Test číslo 1 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 1
2 body
1. Vodičom sa rozumie
a) osoba, ktorá vedie vozidlo,
b) osoba, ktorá vedie najmä motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,
c) len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.

2 body
2. Vodič malého motocykla
a) nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností,
b) smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní,
c) smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

2 body
3. Vodič sa nesmie otáčať
a) na ceste 1. triedy,
b) na žiadnej križovatke,
c) na jednosmernej ceste.

2 body
4. Vodič smie zastaviť a stáť
a) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
b) v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
c) na vnútornom jazdnom pruhu.

2 body
5. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a) svieti prerušované biele svetlo,
b) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou zástavkou cez stred tela,
c) sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia.

2 body
6. Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
a) nezačne meniť smer jazdy,
b) mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza,
c) nezačne vybočovať zo smeru jazdy.

2 body
7. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené
a) len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice,
b) rýchlosťou najmenej 70 km/h,
c) len na lane.

2 body
8. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
a) smie zaraďovať, len ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke
b) nesmie zaraďovať
c) smie zaraďovať, ak dokáže prispôsobiť rýchlosť jazdy svojho vozidla rýchlosti jazdy takýchto vozidiel

2 body
9. V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
a) len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb starších ako 12 rokov nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla,
b) staršie ako 15 rokov,
c) len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.

2 body
10. Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
a) traja vedľa seba,
b) piati vedľa seba,
c) dvaja vedľa seba.

2 body
11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
a) len ak má pri sebe vodičský preukaz,
b) len za zníženej viditeľnosti,
c) ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

2 body
12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov
a) možnosť pokračovať vjazde ktorýmkoľvek smerom,
b) možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú,
c) povinnosť opustiť križovatku; to neplatí ak ide cez križovatku priamo.

1 bod
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
a) jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m,
b) nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m,
c) nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m.

1 bod
14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
a) trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou,
b) trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,
c) trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou.

1 bod
15. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
a) nedosahuje na rovine rýchlosť najmenej 50 km/h,
b) poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,
c) nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené kontrole technického stavu.


2 body
16. Táto dopravná značka upozorňuje na
a) miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10 %,
b) priklonenú strmú stráň sprava,
c) miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.


2 body
17. Táto dopravná značka upozorňuje na
a) železničné priecestie vo vzdialenosti 90 m,
b) sklon vozovky vľavo,
c) železničné priecestie vo vzdialenosti 160 m.


2 body
18. Táto dopravná značka znamená:
a) Slepá ulica,
b) Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch),
c) Zákaz vjazdu motorových vozidiel.


2 body
19. Táto dopravná značka znamená:
a) Návesť pred slepou cestou,
b) Návesť pred križovatkou,
c) Zákaz odbočovania vpravo.


2 body
20. Táto dopravná značka znamená:
a) Jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb,
b) Parkovisko vyhradené pre autobusy,
c) Zastávka autobusu.


2 body
21. Táto dopravná značka znamená:
a) Obytná zóna,
b) Smerová tabuľa k miestnemu cieľu,
c) Obec.


2 body
22. Táto dopravná značka vyznačuje
a) oblasť, v ktorej platia ustanovenia o premávke v obytnej zóne,
b) oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz státia,
c) vyznačuje územie, v ktorom platia ustanovenia o premávke v pešej zóne.


2 body
23. Táto dopravná značka
a) vyznačuje okraj vozovky,
b) vyznačuje cestičku pre cyklistov,
c) vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky.

3 body
24. V poradí druhé prejde cez križovatku:
a) žlté vozidlo,
b) zelené vozidlo,
c) červené vozidlo.

3 body
25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
a) 1. červené, 2. modré, 3. zelené,
b) 1. zelené, 2. červené, 3. modré,
c) 1. zelené, 2. modré, 3. červené.

3 body
26. Ako posledné prejde cez križovatku
a) červené vozidlo prichádzajúce sprava,
b) protiidúce modré vozidlo,
c) vaše vozidlo.

3 body
27. V poradí tretie prejde cez križovatku
a) žlté vozidlo,
b) červené vozidlo,
c) zelené vozidlo.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky