Test číslo 3 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 3
2 body
1. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
a) účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo
b) chodca prechádzajúceho na priechode pre chodcov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava
c) účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť vjazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy

2 body
2. Ak sa na vozovke nachádza súvisia snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a) má uzatvorené havarijné poistenie
b) je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
c) je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami

2 body
3. Vodič nesmie
a) prekážať vjazde len rýchlejšie idúcim vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb bezdôvodne pomalou jazdou
b) prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky
c) prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám len za zníženej viditeľnosti

2 body
4. Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy
a) jesť, piť ani fajčiť
b) hlasito rozprávať
c) používať za zníženej viditeľnosti ochrannú prilbu

2 body
5. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
a) umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby
b) mať bezpečnostný odev oblečený
c) bezodkladne privolať odťahovú službu

2 body
6. Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa
a) nesmie vpravo predchádzať vozidlo idúce v priebežnom pruhu
b) nesmie jazdiť vyššou rýchlosťou, ako jazdia vozidlá v priebežnom pruhu
c) smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom pruhu

2 body
7. Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú
a) vľavo a tak, aby bola medzi vozidlami vzdialenosť najmenej 1 m
b) vždy vľavo
c) vpravo, včas a v dostatočnej miere

2 body
8. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
a) v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.
b) po pravej krajnici
c) v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev

2 body
9. Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je
a) mimo obce aj v obci dovolené státie len na mieste označenom ako parkovisko
b) mimo obce dovolené len zastavenie
c) mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia

2 body
10. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,
a) dáva vodič svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel
b) použije vodič zvukové výstražné znamenie
c) dáva vodič svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním predných hmlových svietidiel

2 body
11. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste
a) vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom
b) len za zníženej viditeľnosti
c) vo vzdialenosti najmenej 100 m za vozidlom

2 body
12. Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode
a) len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil
b) v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku
c) v čase, pokiaľ neumožnil obnovenie premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

1 bod
13. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
a) traja vedľa seba
b) piati vedľa seba
c) dvaja vedľa seba

1 bod
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a) najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt v osobitnej nádobe; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá
b) kľúč na matice alebo skrutky kolies
c) vlečné lano; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá

1 bod
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a) niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo
b) najvyšší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky
c) nie je vybavené klimatizačným systémom


2 body
16. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
a) Spôsob obchádzania štyroch prekážok
b) Štyri zákruty, prvá vpravo
c) Nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km

2 body
17. Táto dopravná značka upozorňuje na
a) železničné priecestie vo vzdialenosti 140 m
b) sklon vozovky vpravo
c) železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m

2 body
18. Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel
b) Cestička pre motocykle
c) Zákaz vjazdu malých motocyklov

2 body
19. Táto dopravná značka znamená:
a) Rezervácia
b) Táborisko
c) Odpočívadlo

2 body
20. Táto dopravná značka znamená:
a) Návesť pred križovatkou s obmedzením; značka informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou
b) Prikázaný smer jazdy
c) Zákaz vjazdu traktorov

2 body
21. Táto dopravná značka znamená:
a) Jazdný pruh pre pomalé vozidlá
b) Zastávkový pruh
c) Zvýšenie počtu jazdných pruhov

2 body
22. Táto dopravná značka vyznačuje
a) priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo zasahovať nákladom
b) miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia kolmo na okraj vozovky
c) miesto, kde je zakázané zastavenie a státie

2 body
23. Takéto označenie sa môže použiť na
a) vyznačenie parkoviska sanitných vozidiel
b) vozidle červeného kríža
c) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
3 body
24. Ako posledné prejde cez križovatku
a) červené vozidlo
b) žlté vozidlo
c) zelené vozidlo
3 body
25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé
a) protiidúce zelené a žlté vozidlo
b) obidve električky
c) červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom

3 body
26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
a) 1. žlté. 2. červené, 3. vaše vozidlo
b) 1. žlté. 2. vaše vozidlo. 3. červené
c) 1. červené. 2. žlté. 3. vaše vozidlo

3 body
27. Ako prvé prejde cez križovatku
a) zelené vozidlo súčasne s modrým
b) červené vozidlo
c) vaše vozidlo súčasne s modrým

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky