Test číslo 12 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 12
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Motorovým vozidlom sa rozumie

a) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom,

b) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla, traktora a motorového ručného vozíka,

c) nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.(2 body)
2. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

a) povinní podstatne zvýšiť rýchlosť jazdy,

b) takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, len ak sú cyklisti mladší ako 12 rokov,

c) takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.(2 body)
3. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

a) je povinný vždy zastaviť vozidlo,

b) je povinný mu dať prednosť v jazde,

c) nie je povinný mu to umožniť.(2 body)
4. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

a) za tým účelom jazdiť vždy rýchlosťou najviac 15 km/h,

b) jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené,

c) za tým účelom vždy zastaviť vozidlo.(2 body)
5. Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

a) zľava,

b) po jednosmernej ceste,

c) sprava.(2 body)
6. Na motocykli je zakázané

a) prepravovať osoby mladšie ako 18 rokov,

b) používanie okuliarov prepravovanými osobami,

c) bočné sedenie prepravovaných osôb.(2 body)
7. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) bezodkladne privolať odťahovú službu,

c) bezodkladne ohlásiť dopravnú nehodu príslušnej poisťovni.

(2 body)
8. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

a) po chodníku alebo po pravej krajnici,

b) pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky,

c) po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci.(2 body)
9. V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

a) nie sú povinní umožniť vozidlám jazdu,

b) sú povinní umožniť vozidlám jazdu; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne,

c) sú povinní umožniť jazdu len vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú na ceste.(2 body)
10. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

a) je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,

b) je toto vozidlo vybavené na hnacej náprave pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,

c) má uzatvorené havarijné poistenie.(2 body)
11. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

a) do takejto križovatky vchádza,

b) dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,

c) z takej križovatky vychádza.(2 body)
12. Vodič nesmie použiť

a) zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca,

b) zvukové výstražné znamenie,

c) na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.(1 bod)
13. Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn

a) "Voľno",

b) "Čakaj",

c) "Stoj".(1 bod)
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

a) najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,

b) kľúč na matice alebo skrutky kolies,

c) odrazové sklo oranžovej farby, ktoré je možné umiestniť na vozovku v prípade núdzového státia.(1 bod)
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií,

b) najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,

c) nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti.


(2 body)
16. Táto dopravná značka označuje:

a) Prikázaný smer obchádzania vpravo,

b) Zákaz odbočenia vpravo,

c) Nebezpečnú zákrutu vo vyznačenom smere, ktorej bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.


(2 body)
17. Táto dopravná značka

a) upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu,

b) upozorňuje na zvýšený alebo inak nebezpečný ľavý obrubník,

c) umožňuje pozdĺžne parkovanie na chodníku na ľavej strane jednosmernej cesty.


(2 body)
18. Táto dopravná značka znamená:

a) Odbočenie k diaľnici,

b) Smerová návesť,

c) Názov obce.


(2 body)
19. Táto dopravná značka znamená:

a) Diaľnica,

b) Podjazd alebo nadjazd,

c) Hlavná cesta.


(2 body)
20. Táto dopravná značka informuje o

a) rýchlostnej ceste,

b) odbočení k turistickým cieľom,

c) smere jazdy k vyznačeným cieľom.


(2 body)
21. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

a) dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

b) vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

c) vzdialenosť k najbližšej križovatke.


(2 body)
22. Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,

a) Predbežné šípky,

b) Priebeh úseku s jednosmernou premávkou,

c) Dovolené zastavenie a státie kolmo alebo šikmo na okraj vozovky.


(2 body)
23. Táto dopravná značka

a) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou,

b) vyznačuje jazdné pruhy vyhradené pre pomalé vozidlá,

c) je predbežnou značkou pre zmenu smeru jazdy.

Križovatka 25
24. Prednosť v jazde má vodič

a) červeného vozidla, pretože vchádza do kruhového objazdu,

b) modrého vozidla, pretože prichádza zľava,

c) modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde.


(3 body)
Križovatka 39
25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. zelené, 2. modré, 3. žlté,

b) 1. modré, 2. zelené, 3. žlté,

c) 1. žlté, 2. zelené, 3. modré.


(3 body)
Križovatka 3
26. V poradí posledné prejde cez križovatku

a) vaše vozidlo súčasne s modrým,

b) zelené vozidlo,

c) modré vozidlo súčasne s červeným.


(3 body)
Križovatka 7
27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. zelené, 2. vaše vozidlo súčasne so žltým, 3. červené,

b) 1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo súčasne so žltým,

c) 1. vaše vozidlo súčasne so žltým, 2. zelené, 3. červené.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah