Test číslo 13 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 13
2 body
1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
a) časť cesty určená predovšetkým na premávku električky
b) časť cesty, na ktorej je povolená len premávka električky a nemotorových vozidiel
c) časť cesty určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla

2 body
2. Státím sa rozumie
a) prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu
b) len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas 15 minút
c) uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie

2 body
3. Vodič nesmie
a) ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní
b) dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, ak by na ten účel musel zastaviť vozidlo
c) zastaviť a stáť na účelovej komunikácii mimo obce

2 body
4. Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
a) vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka
b) za každých okolností vľavo
c) vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu

2 body
5. V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
a) 50 km/h, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/h
b) 60 km/h, a ak ide po diaľnici v obci, najviac 110 km/h
c) 80 km/h a ak ide po diaľnici v obci, najviac 100 km/h

2 body
6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
a) na parkovisku
b) v obytnej zóne
c) na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie

2 body
7. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie
a) obmedziť vodičov motorových vozidiel
b) ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky
c) dávať znamenie o zmene smeru jazdy

2 body
8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zastávkou
b) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou
c) svieti prerušované biele svetlo

2 body
9. Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac
a) 70km/h
b) 80km/h
c) 60 km/h

2 body
10. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia
a) musí vodič iného vozidla znížiť rýchlosť jazdy; nesmú však za žiadnych okolností zastaviť vozidlo
b) musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo
c) nesmie vodič iného vozidla za žiadnych okolností znížiť rýchlosť jazdy ani zastaviť vozidlo

2 body
11. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
a) umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby
b) mať bezpečnostný odev oblečený
c) bezodkladne privolať odťahovú službu

2 body
12. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu
a) má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak
b) má vždy prednosť v jazde
c) môže ohroziť vodiča jazdiaceho po kruhovom objazde

1 bod
13. Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,
a) nesmú ho ich vodiči obmedziť, ak prechádza cez priechod pre chodcov
b) má prednosť pred týmito vozidlami, ak prechádza cez priechod pre chodcov
c) musí vozidlám bez meškania uvoľniť priestor na prejazd

1 bod
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
a) náhradné žiarovky na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru
b) matice a skrutky na výrobcom predpísaný rozmer kolesa
c) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník

1 bod
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a) je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie
b) nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla
c) niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku

2 body
16. Táto dopravná značka znamená:
a) Spôsob obchádzania prekážky
b) Dvojitá zákruta, prvá vpravo
c) Nebezpečenstvo šmyku
2 body
17. Táto dopravná značka znamená:
a) Návestná smerová tabuľa
b) Prikázaný smer jazdy
c) Jednosmerná premávka
2 body
18. Táto dopravná značka znamená:
a) Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku
b) Zákaz státia na chodníku
c) Zvýšená krajnica
2 body
19. Táto dopravná značka
a) informuje o názve najbližšej obce a o vzdialenosti k nej
b) je návesťou pred obchádzkou
c) informuje o názve a vzdialenosti k najbližšej diaľničnej križovatke s uvedením čísel križujúcich komunikácií
2 body
20. Táto dopravná značka
a) vyznačuje jazdné pruhy pre vozidlá podľa ich maximálnej konštrukčnej rýchlosti
b) určuje najnižšie dovolené rýchlosti, ktorými smú jazdiť vozidlá v príslušných jazdných pruhoch
c) obmedzuje najvyššie dovolené rýchlosti v príslušných jazdných pruhoch
2 body
21. Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a) začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
b) koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
c) koniec úseku s jednosmernou premávkou
2 body
22. Táto dopravná značka
a) vyznačuje okraj cesty
b) vyznačuje jazdné pruhy, predchádza značke „Pozdĺžna súvislá čiara" alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne)
c) vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie a státie
2 body
23. Táto dopravná značka vyznačuje
a) priestor, kde je zakázané státie
b) priestor, kde je zakázané zastavenie
c) zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
3 body
24. V poradí druhé prejde okolo prekážky
a) žlté vozidlo
b) modré vozidlo
c) červené vozidlo
3 body
25. Na tento pokyn policajta
a) je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky
b) je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky
c) smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať vjazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo
3 body
26. Ako posledné prejde cez križovatku
a) vaše vozidlo
b) zelené vozidlo
c) červené vozidlo
3 body
27. Ako prvé prejde cez križovatku
a) vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom
b) vaše vozidlo súčasne so zeleným vozidlom
c) zelené vozidlo
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky