Test číslo 14 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 14
2 body
1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie
a) vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus
b) vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily
c) aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg

2 body
2. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď
a) dáva znamenie o zmene smeru jazdy
b) jazdí rýchlosťou nižšou ako 50 km/h
c) má dostatočnú prax vo vedení motocykla

2 body
3. Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie
a) vždy vtedy, ak je to potrebné na zabezpečenie plynulej jazdy jeho vozidla, najmä na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci
b) len v obci na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla
c) len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla

2 body
4. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety
a) ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená
b) pri jazde mimo obce
c) za zníženej viditeľnosti

2 body
5. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
a) 80 km/h
b) 60 km/h
c) 90 km/h

2 body
6. Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo
a) ak nemá rozhľad na vzdialenosť najmenej 200 m
b) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo
c) za hmly, sneženia a hustého dažďa

2 body
7. Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,
a) a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo
b) len ak ho na to upozornia zapínaním diaľkových svetlometov
c) len ak tak urobia aj pred ním jazdiaci vodiči

2 body
8. Prekážka cestnej premávky sa označuje
a) len za zníženej viditeľností
b) len vtedy, ak ju tvorí motorové vozidlo
c) najmä zábranou na označenie uzávierky, výstražným svetlom oranžovej farby, za zníženej viditeľnosti aj červeným svetlom alebo reflexnou červenou zastávkou

2 body
9. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá
a) osoba, ktorá ich sprevádza
b) zákonný zástupca
c) osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov

2 body
10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
a) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky do príchodu odťahovej služby
b) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku
c) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky do príchodu odbornej zdravotníckej pomoci

2 body
11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
a) len ak vedie viac ako 50 zvierat
b) ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky
c) ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky alebo ak potrebuje získať informácie od protijazdiacich vodičov o situácii na ceste pred ním

2 body
12. Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn
a) „Stoj!" pre smer, ku ktorému stojí čelom alebo chrbtom
b) „Voľno" pre smer, ku ktorému stojí bokom
c) „Pozor!"; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu; vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde

1 bod
13. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky
a) na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev
b) oblečený odev s nápisom „CYKLISTA"
c) len pri jazde v obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev

1 bod
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a) zariadenie na spájanie vozidiel
b) náradie potrebné na výmenu vzduchového filtra
c) príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka

1 bod
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a) nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel
b) nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti
c) je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné

2 body
16. Táto dopravná značka znamená:
a) Jednosmerná premávka
b) Prikázaný smer jazdy vľavo
c) Zákruta vľavo
2 body
17. Táto dopravná značka
a) prikazuje chodcom a cyklistom použiť takto označený spoločný pruh alebo cestičku vyznačeným spôsobom; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť
b) označuje priechod pre chodcov a cyklistov; značka informuje o spoločnom priechode pre chodcov a cyklistov
c) označuje koniec cestičky pre chodcov a cyklistov
2 body
18. Táto dopravná značka znamená:
a) Koniec hlavnej cesty
b) Koniec príkazu
c) Zákaz státia
2 body
19. Táto dopravná značka znamená:
a) Podchod alebo nadchod
b) Priechod pre chodcov
c) Metro
2 body
20. Táto dopravná značka
a) vyznačuje križovatku s vedľajšou cestou
b) informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov
c) informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky

2 body
21. Táto dopravná značka
a) informatívne označuje začiatok obce v jazyku národnostnej menšiny
b) označuje hranicu kraja v jazyku národnostnej menšiny
c) informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, okresu, kraja, časti obce a podobne
2 body
22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a) koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
b) začiatok úseku s jednosmernou premávkou
c) začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
2 body
23. Táto dopravná značka vyznačuje
a) hranicu križovatky
b) okraj vozovky
c) únikovú cestičku
3 body
24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
a) 1. červené, 2. modré, 3. zelené
b) 1. zelené, 2. modré, 3. červené
c) 1. modré, 2. zelené, 3. červené
3 body
25. Tento pokyn policajta znamená „Stoj!" pre vodiča
a) modrého a vodiča červeného vozidla
b) zeleného a vodiča čierneho vozidla
c) modrého a vodiča žltého vozidla
3 body
26. Ako prvé prejde cez križovatku
a) zelené vozidlo
b) modré vozidlo
c) vaše vozidlo
3 body
27. Ako posledné prejde cez križovatku
a) žlté vozidlo
b) vaše vozidlo súčasne s modrým
c) zelené vozidlo
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky