Test číslo 14 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 14
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie

a) vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus,

b) vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily,

c) aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg.(2 body)
2. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď

a) dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

b) jazdí rýchlosťou nižšou ako 50 km/h,

c) má dostatočnú prax vo vedení motocykla.(2 body)
3. Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie

a) vždy vtedy, ak je to potrebné na zabezpečenie plynulej jazdy jeho vozidla, najmä na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci,

b) len v obci na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla,

c) len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla.(2 body)
4. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

a) ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená,

b) pri jazde mimo obce,

c) za zníženej viditeľnosti.(2 body)
5. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

a) 80 km/h,

b) 60 km/h,

c) 90 km/h.(2 body)
6. Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo

a) ak nemá rozhľad na vzdialenosť najmenej 200 m,

b) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo,

c) za hmly, sneženia a hustého dažďa.(2 body)
7. Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,

a) a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo,

b) len ak ho na to upozornia zapínaním diaľkových svetlometov,

c) len ak tak urobia aj pred ním jazdiaci vodiči.

(2 body)
8. Prekážka cestnej premávky sa označuje

a) len za zníženej viditeľností,

b) len vtedy, ak ju tvorí motorové vozidlo,

c) najmä zábranou na označenie uzávierky, výstražným svetlom oranžovej farby, za zníženej viditeľnosti aj červeným svetlom alebo reflexnou červenou zastávkou.(2 body)
9. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá

a) osoba, ktorá ich sprevádza,

b) zákonný zástupca,

c) osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov.(2 body)
10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

a) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky do príchodu odťahovej služby,

b) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku,

c) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky do príchodu odbornej zdravotníckej pomoci.(2 body)
11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

a) len ak vedie viac ako 50 zvierat,

b) ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

c) ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky alebo ak potrebuje získať informácie od proti jazdiacich vodičov o situácii na ceste pred ním.(2 body)
12. Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn

a) „Stoj",

b) „Voľno",

c) „Čakaj"; pre účastníkov cestnej premávky už sa nachádzajúcich v križovatke znamená tento pokyn „opustite križovatku“.(1 bod)
13. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí

a) pre cyklistov mladších ako 15 rokov,

b) pre cyklistov mladších ako 18 rokov,

c) pre všetkých cyklistov jazdiacich mimo obce.(1 bod)
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

a) zariadenie na spájanie vozidiel,

b) náradie potrebné na výmenu vzduchového filtra,

c) príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.(1 bod)
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

b) nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

c) je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné.


(2 body)
16. Táto dopravná značka

a) označuje nebezpečnú zákrutu vpravo,

b) prikazuje odbočenie len vo vyznačenom smere,

c) označuje jednosmernú premávku.


(2 body)
17. Táto dopravná značka

a) označuje oddelenú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom prikazuje použiť časť pre nich určenú,

b) označuje priechod pre chodcov a cyklistov; značka informuje o spoločnom priechode pre chodcov a cyklistov,

c) označuje koniec oddelenej komunikácie určenej pre chodcov a cyklistov.


(2 body)
18. Táto dopravná značka:

a) prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,

b) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,

c) upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.


(2 body)
19. Táto dopravná značka znamená:

a) Podchod alebo nadchod,

b) Priechod pre chodcov,

c) Metro.


(2 body)
20. Táto dopravná značka znamená:

a) Odbočenie k diaľnici,

b) Názov obce,

c) Smerová návesť.


(2 body)
21. Táto dopravná značka informuje o

a) prednosti v jazde v najbližšej križovatke,

b) prednosti pred protiidúcimi  vozidlami,

c) krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.


(2 body)
22. Táto dopravná značka informuje o

a) rýchlostnej ceste,

b) odbočení k turistickým cieľom,

c) smere jazdy k vyznačeným cieľom.


(2 body)
23. Táto dopravná značka informuje o

a) obmedzení v jazdných pruhoch,

b) čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase,

c) odbočení k najbližším obciam.

Križovatka 22
24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. červené, 2. modré, 3. zelené,

b) 1. zelené, 2. modré, 3. červené,

c) 1. modré, 2. zelené, 3. červené.


(3 body)
Križovatka 34
25. Tento pokyn policajta znamená „Stoj!" pre vodiča

a) modrého a vodiča červeného vozidla,

b) zeleného a vodiča čierneho vozidla,

c) modrého a vodiča žltého vozidla.


(3 body)
Križovatka 20
26. Ako prvé prejde cez križovatku

a) zelené vozidlo,

b) modré vozidlo,

c) vaše vozidlo.


(3 body)
Križovatka 12
27. Ako posledné prejde cez križovatku

a) žlté vozidlo,

b) vaše vozidlo súčasne s modrým,

c) zelené vozidlo.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah