Test číslo 15 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 15
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

a) tlačí bicykel alebo motocykel,

b) jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel,

c) jazdí na bicykli alebo na motocykli.(2 body)
2. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

a) každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla,

b) každý účastník cestnej premávky, ktorý porušil pravidlá cestnej premávky,

c) všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov.(2 body)
3. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

a) povinní dávať zvukové výstražné znamenia počas jazdy cez takýto priechod v obci,

b) takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky,

c) takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy, len ak cez priechod prechádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staré osoby.(2 body)
4. Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

a) na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody,

b) na čerpacej stanici,

c) na parkovisku za zníženej viditeľnosti.(2 body)
5. Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

a) vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

b) vodičom všetkých vozidiel nachádzajúcich sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávky, jej obídenie,

c) jej obídenie len vodičom vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.(2 body)
6. Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde" alebo „Stoj, daj prednosť v jazde",

a) nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste,

b) je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste,

c) nie je povinný dať prednosť v jazde nemotorovým vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste.(2 body)
7. Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

a) vozidlo stojí na parkovisku,

b) na to dá pokyn pribratá náležite poučená osoba,

c) tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb, ani iných účastníkov cestnej premávky.

(2 body)
8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

a) 3,5 m,

b) 3 m,

c) 2,5 m.(2 body)
9. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

a) nesmie vchádzať na železničné priecestie,

b) smie vchádzať na železničné priecestie,

c) je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou.(2 body)
10. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

a) dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo,

b) zakázané za každých okolností,

c) dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice.(2 body)
11. Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

a) porušenie povinností ustanovených prepravovaným osobám,

b) fajčenie prepravovaných osôb,

c) používanie telefónneho prístroja prepravovanými osobami.(2 body)
12. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,

a) smie použiť chodník, len ak v blízkosti nie sú žiadni chodci,

b) smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky,

c) nesmie použiť chodník a je povinná použiť ľavú krajnicu.(1 bod)
13. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí

a) pre cyklistov mladších ako 15 rokov,

b) pre cyklistov mladších ako 18 rokov,

c) pre všetkých cyklistov jazdiacich mimo obce.(1 bod)
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

a) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

b) krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenie vozidla v prípade dopravnej nehody,

c) zásoba oleja a zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách.(1 bod)
15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

a) možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

b) považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

c) možno takéto vozidlo používať len na účelových komunikáciách.


(2 body)
16. Táto dopravná značka znamená:

a) Zúžená vozovka (z oboch strán),

b) Zníženie počtu jazdných pruhov (z oboch strán),

c) Koniec rýchlostnej cesty.


(2 body)
17. Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na

a) riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi,

b) priechod pre chodcov v obci,

c) riadenie cestnej premávky na železničnom priecestí.


(2 body)
18. Tieto dopravná značka

a) prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,

b) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,

c) upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.


(2 body)
19. Táto dopravná značka znamená:

a) Smerová návesť,

b) Názov obce,

c) Odbočenie k diaľnici.


(2 body)
20. Táto dopravná značka

a) informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania,

b) upozorňuje vodičov na zákaz telefonovania,

c) označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie.


(2 body)
21. Táto dopravná značka informuje o

a) rýchlostnej ceste,

b) smere jazdy k vyznačeným cieľom,

c) odbočení k turistickým cieľom.


(2 body)
22. Táto dopravná značka

a) informuje o počte jazdných pruhov,

b) informuje o jednosmernej premávke,

c) označuje prikázaný smer jazdy.


(2 body)
23. Táto dopravná značka informuje o

a) obmedzení v jazdnom pruhu,

b) odbočení k najbližším obciam,

c) čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase.

Križovatka 24
24. Ako prvé prejde cez križovatku

a) červené vozidlo,

b) modré vozidlo,

c) zelené vozidlo.


(3 body)
Križovatka 35
25. Tento pokyn policajta znamená

a) „Voľno" pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a „Stoj!" pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo,

b) „Voľno" pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a „Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla,

c) „Voľno" pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a „Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla.


(3 body)
Križovatka 2
26. Ako posledné prejde cez križovatku

a) modré vozidlo,

b) vaše vozidlo,

c) červené vozidlo.


(3 body)
Križovatka 9
27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

a) druhé,

b) posledné,

c) prvé.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah