Test číslo 19 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 19
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Autobusom sa rozumie

a) motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,

b) motorové a nemotorové vozidlo, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako tri miesta na sedenie,

c) každé vozidlo určené na dopravu viac ako štyroch osôb.(2 body)
2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

a) stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,

b) diaľkové svetlomety,

c) svetlá vo vnútri vozidla.(2 body)
3. Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,

a) je povinný chybu odstrániť na mieste; ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť,

b) je povinný zapnúť predné svetlomety do hmly,

c) smie pokračovať v jazde k najbližšej čerpacej stanici.(2 body)
4. Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,

a) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

b) môže obmedziť protiidúcich vodičov,

c) nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.(2 body)
5. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

a) jazdiť vo vzdialenosti najmenej 40 m,

b) dodržiavať takú vzdialenosť, aby zreteľne videl v ňom sediace osoby,

c) dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.(2 body)
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť

a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

b) v žiadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

c) v obci na križovatke tvaru „T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.(2 body)
7. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

a) nie je povinný ju poslúchnuť,

b) je povinný ju poslúchnuť,

c) je povinný pred vojdením na železničné priecestie vždy zastaviť pri tejto osobe.

(2 body)
8. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

a) je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,

b) je toto vozidlo vybavené na hnacej náprave pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,

c) má uzatvorené havarijné poistenie.(2 body)
9. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

a) zvýšiť rýchlosť jazdy,

b) bezodkladne zastaviť vozidlo,

c) zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo.(2 body)
10. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

a) ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici,

b) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici,

c) ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov.(2 body)
11. Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

a) zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

b) zastavil na parkovisku,

c) pri jazde v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným.(2 body)
12. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám,

a) ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg,

b) ktorým to umožňuje dopravná značka,

c) vedených vodičom začiatočníkom.(1 bod)
13. Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano,

a) nesmie byť kratšie ako 2,5 m,

b) nesmie byť kratšie ako 2 m,

c) nesmie byť kratšie ako 1,5 m.(1 bod)
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

a) doplnkové zabezpečovacie elektronické alebo mechanické zariadenie,

b) doplnkové výstražné zariadenie umiestnené v zadnej časti vozidla,

c) v závislosti od kategórie vozidla predpísaná lekárnička.(1 bod)
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) je poškodený lak na zadnom nárazníku,

b) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

c) sa z miesta vodiča nedá nastaviť pravé predné zrkadlo.


(2 body)
16. Táto dopravná značka upozorňuje na

a) priecestie a informuje o vzdialenosti 200 m k priecestiu,

b) priecestie a informuje o vzdialenosti 180 m k priecestiu,

c) priecestie a informuje o vzdialenosti 240 m k priecestiu.


(2 body)
17. Táto dopravná značka

a) prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,

b) upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde,

c) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde.


(2 body)
18. Táto dopravná značka informuje o

a) prednosti pred protiidúcimi vozidlami,

b) prednosti v jazde v najbližšej križovatke,

c) krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.


(2 body)
19. Táto dopravná značka

a) vyznačuje hlavnú cestu,

b) vyznačuje spôsob radenia sa pred križovatkou,

c) informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo.


(2 body)
20. Táto dopravná značka informuje o

a) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,

b) odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,

c) obchádzkovej trase.


(2 body)
21. Táto dopravná značka vyznačuje

a) prikázaný smer jazdy,

b) spôsob zaraďovania sa vozidiel pred križovatkou,

c) úsek cesty, kde dochádza k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy.


(2 body)
22. Táto dopravná značka informuje o

a) rýchlostnej ceste,

b) odbočení k turistickým cieľom,

c) smere jazdy k vyznačeným cieľom.


(2 body)
23. Táto dopravná značka

a) informuje o jednosmernej premávke,

b) informuje o počte jazdných pruhov,

c) označuje prikázaný smer jazdy.

Križovatka 23
24. Ako posledné prejde cez križovatku

a) červené vozidlo súčasne s modrým,

b) zelené vozidlo súčasne s červeným,

c) zelené vozidlo.


(3 body)
Križovatka 29
25. V poradí tretie prejde okolo prekážky

a) zelené vozidlo,

b) červené vozidlo,

c) žlté vozidlo.


(3 body)
Križovatka 2
26. Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako

a) prvé,

b) tretie,

c) druhé.


(3 body)
Križovatka 7
27. Ako prvé prejde cez križovatku

a) zelené vozidlo,

b) vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom,

c) červené vozidlo.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah